.RU

Глава IГеографічні межі - Закон україни

Глава I
Географічні межі


Стаття 9


Положення та заходи, ужиті згідно із цим розділом, застосовуються до територій Сторін, що приєдналися, та до території, що знаходиться під юрисдикцією Тимчасової Адміністративної Місії ООН у Косово.

^ Глава II
Нормативно-правова база Європейського Співтовариства з енергетики


Стаття 10


Кожна Договірна Сторона зобов'язується реалізовувати положення нормативно-правової бази Європейського Співтовариства з енергетики згідно з графіком ужиття таких заходів, визначеним у додатку I.

Стаття 11


"Нормативно-правова база Європейського Співтовариства з енергетики" для цілей цього Договору означають i) директиву Європейського парламенту й Ради Європи 2003/54/EC, від 26 червня 2003 року стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку електроенергії, ii) директиву Європейського парламенту й Ради Європи 2003/55/EC від 26 червня 2003 року стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу та iii) постанову Європейського парламенту й Ради Європи 1228/2003/EC від 26 червня 2003 року стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії2.
____________
2 Official Journal of the European Union n° L 176 of 15 July 2003, p. 1 - 10

^ Глава III
Нормативно-правова база Європейського Співтовариства з екології


Стаття 12


Кожна Договірна Сторона впроваджуватиме положення нормативно-правової бази Європейського Співтовариства з екології згідно з графіком ужиття таких заходів, визначеним у додатку II.

Стаття 13


Сторони визнають важливість ^ Кіотського протоколу. Кожна Договірна Сторона намагатиметься приєднатися до нього.

Стаття 14


Сторони визнають важливість правил, визначених у директиві 96/61/EC Ради Європи від 24 вересня 1996 року, стосовно запобігання комплексному забрудненню та його контролю. Кожна Сторона докладатиме зусиль для впровадження цієї директиви.

Стаття 15


Після набрання чинності цим Договором будівництво та експлуатація нових електростанцій повинні відповідати нормативно-правовій базі Європейського Співтовариства з екології.

Стаття 16


"Нормативно-правова база Європейського Співтовариства з екології" для цілей цього Договору означає i) директиву Ради Європи 85/337/EEC від 27 червня 1985 року стосовно оцінки впливу певних державних та приватних проектів на навколишнє середовище з поправками, унесеними директивою Ради Європи 97/11/EC від 3 березня 1997 року та директивою Європейського парламенту й Ради Європи 2003/35/EC від 26 травня 2003 року, ii) директиву Ради Європи 1999/32/EC від 26 квітня 1999 року стосовно зниження вмісту сірки в деяких видах рідкого палива, яка вносить поправки до директиви 93/12/EEC, iii) директиву Європейського парламенту й Ради Європи 2001/80/EC від 23 жовтня 2001 року стосовно встановлення граничного рівня викидів певних забруднювачів до атмосфери великими сміттєспалювальними заводами та iv) главу 4(2) директиви Ради Європи 79/409/EEC від 2 квітня 1979 року стосовно охорони диких птахів.

Стаття 17


Положення та заходи, що здійснюватимуться відповідно до цього розділу, стосуються лише енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі.

^ Глава IV
Нормативно-правова база з конкурентної політики


Стаття 18


1. Викладене нижче не є сумісним з належною дією цього Договору, оскільки може негативно вплинути на торгівлю енергопродуктами й матеріалами, для транспортування яких використовуються мережі, між Договірними Сторонами:
a) усі домовленості між підприємствами, рішення об'єднань підприємств та погоджена діяльність, які мають на меті або результатом яких є запобігання конкуренції, її обмеження або спотворення;
b) зловживання підприємства або групи підприємств домінуючим положенням на ринку між Договірними Сторонами в цілому або на значній частині ринку;
c) будь-яка державна допомога на користь певних підприємств або певних енергоресурсів, яка спотворює або загрожує спотворити конкуренцію.
2. Будь-яка діяльність, що суперечить цій статті, буде оцінена на підставі критеріїв, що виникають із застосування норм статей 81, 82 та 87 Угоди про заснування Європейського співтовариства (додаток III).

Стаття 19


Що стосується державних підприємств і підприємств, яким були надані спеціальні або виключні права, кожна Договірна Сторона гарантує, що через 6 місяців з дати набрання чинності Договором будуть дотримуватися принципи Угоди про заснування Європейського співтовариства, зокрема пункти 1 й 2 статті 86 (додаток III).

Глава V
Нормативно-правова база Європейського Співтовариства з відновлюваних джерел енергії


Стаття 20


Кожна Договірна Сторона повинна надавати протягом одного року після набрання чинності цим Договором Європейській Комісії план упровадження директиви Європейського парламенту й Ради Європи 2001/77/EC від 27 вересня 2001 року стосовно сприяння використанню електроенергії, виробленої за допомогою відновлюваних джерел енергії, на внутрішньому ринку електроенергії та директиви Європейського парламенту й Ради Європи 2003/30/EC від 8 травня 2003 року стосовно сприяння використанню біопального та інших відновлювальних видів пального для транспорту. Європейська комісія надасть план кожної Договірної Сторони Раді Міністрів для затвердження.

^ Глава VI
Відповідність загальновживаним стандартам
Європейського Співтовариства


Стаття 21


Протягом року з дати набрання цим Договором чинності Секретаріат складе Список загальновживаних стандартів Європейського Співтовариства, який буде подано Раді Міністрів для затвердження.

Стаття 22


Договірні Сторони протягом року після затвердження Списку приймуть плани розвитку для приведення своїх секторів енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, у відповідність до Загальновживаних Стандартів Європейського Співтовариства.

Стаття 23


"Загальновживані стандарти Європейського Співтовариства" стосуються будь-яких стандартів технічних систем, які застосовуються в рамках Європейського Співтовариства та є необхідними для безпечного й ефективного функціонування систем мереж, у тому числі для аспектів передачі, транскордонних з'єднань, модуляції та загальних стандартів безпеки технічних систем, виданих у разі необхідності Європейським комітетом зі стандартизації (CEN), Європейським комітетом стандартизації в електротехніці (CENELEC) і подібними нормативними органами або виданих Союзом з координації передачі електроенергії (UCTE) та Європейською асоціацією зі спрощення енергетичного обміну (Easeegas) для встановлення спільних правил і бізнесової діяльності.

^ Глава VII
Прийняття нормативно-правової бази Європейського Співтовариства й унесення змін


Стаття 24


Для реалізації цього розділу Енергетичне Співтовариство затвердить заходи з прийняття нормативно-правової бази Європейського Співтовариства, описаної в цьому розділі, беручи до уваги як інституційну структуру цього Договору, так і конкретну ситуацію в кожної Договірної Сторони.

Стаття 25


Енергетичне Співтовариство може здійснювати заходи з втілення поправок до нормативно-правової бази Європейського Співтовариства, описаної в цьому розділі, відповідно до змін у законодавстві Європейського Співтовариства.

^ Розділ III
Механізм функціонування ринків енергопродуктів і матеріалів, що транспортуються мережами


Глава I
Географічні межі


Стаття 26


Положення та заходи, ужиті згідно із цим розділом, застосовуються на територіях Сторін, що приєдналися, території, що знаходиться під юрисдикцією Тимчасової Адміністративної Місії ООН у Косово, і територіях Європейського Співтовариства, на які робиться посилання в статті 27.

Стаття 27


Що стосується Європейського Співтовариства, положення та заходи, ужиті згідно із цим розділом, застосовуються на територіях Республіки Австрія, Грецької Республіки, Італійської Республіки, Республіки Словенія та Угорської Республіки. Після прийняття до Європейського Співтовариства Сторони, що приєдналася, положення та рішення, прийняті згідно із цим розділом, також застосовуються без подальших формальностей на території цієї країни - нового члена Європейського Співтовариства.

^ Глава II
Механізм передачі енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, на значні відстані


Стаття 28


Енергетичне Співтовариство вживатиме додаткових заходів для створення єдиного механізму транскордонної передачі та (або) транспортування енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі.

^ Глава III
Безпека постачання


Стаття 29


Протягом одного року з дати набрання чинності цим Договором Сторони затверджують звіт з безпеки постачання, який описує, зокрема, багатоманітність поставок, технологічну безпеку, географічне походження імпортованих енергоносіїв. Звіти повідомляються Секретаріатові та доступні кожній зі Сторін Договору. Звіти поновлюються кожні два роки. Секретаріат надає рекомендації та допомогу стосовно таких звітів.

Стаття 30


Стаття 29 не передбачає необхідності змін енергетичної політики та практики закупівель.

^ Глава IV
Забезпечення громадян енергією


Стаття 31


Енергетичне Співтовариство сприятиме високому рівню забезпеченості громадян енергопродуктами й матеріалами, що передається мережами, у межах соціальних зобов'язань, що містяться у відповідній нормативно-правовій базі Європейського Співтовариства з енергетики.

Стаття 32


Для цього Енергетичне Співтовариство може вживати заходів з:
a) забезпечення всебічного постачання електроенергії;
b) стимулювання політики ефективного управління попитом;
c) забезпечення вільної конкуренції.

Стаття 33


Енергетичне Співтовариство може також робити Рекомендації з підтримки ефективного реформування секторів енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі Сторін, у тому числі, inter alia, підвищення рівня оплати енергії всіма споживачами та забезпечення доступності для споживачів цін на енергопродукти й матеріали, для транспортування яких використовуються мережі.

^ Глава V
Гармонізація


Стаття 34


Енергетичне Співтовариство може вживати заходів стосовно сумісності ринкових схем для функціонування ринків енергопродуктів і матеріалів, що передаються мережами, а також взаємного визнання ліцензій та заходів, що сприяють вільному заснуванню компаній, які працюють у секторі енергопродуктів і матеріалів, що транспортуються мережами.

^ Глава IV
Відновлювані джерела енергії та енергетична ефективність


Стаття 35


Розуміючи переваги відновлюваних джерел енергії та енергоефективності з погляду безпеки енергопостачання, захисту навколишнього середовища, соціальної єдності й регіонального розвитку, Енергетичне Співтовариство може прийняти заходи, спрямовані на стимулювання розвитку в цій сфері.

^ Глава VII
Запобіжні заходи


Стаття 36


У разі раптової кризи на ринку енергопродуктів і матеріалів, які транспортуються мережами на території однієї зі Сторін, що приєдналися, території під юрисдикцією Тимчасової адміністрації Місії ООН у Косово або території Європейського Співтовариства, про яку йдеться в статті 27, якщо існує загроза безпеці населення, обладнанню та інфраструктурі, що стосується енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, або цілісності енергетичної системи на території відповідної Сторони, вона може вжити тимчасових запобіжних заходів.

Стаття 37


Такі заходи повинні викликати якомога менші порушення у функціонуванні ринків енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі Сторін, і бути чітко спрямованими в достатньому, але не більшому, обсязі на подолання неочікуваних труднощів, що виникають. Вони не повинні призводити до порушення конкуренції або негативно впливати на торгівлю таким чином, який суперечить спільним інтересам.

Стаття 38


Відповідна Сторона негайно повідомляє Секретаріатові про такі вжиті заходи з безпеки, а Секретаріат негайно повідомляє іншим Сторонам.

Стаття 39


Енергетичне Співтовариство може вирішити, що заходи з безпеки, ужиті відповідною Стороною, не відповідають положенням цієї глави, і вимагати від Сторони припинення або зміни таких запобіжних заходів.

^ Розділ IV
Створення єдиного енергетичного ринку


Глава I
Географічні межі


Стаття 40


Положення та заходи, ужиті згідно із цим розділом, застосовуватимуться на територіях, на яких застосовуються Угода про створення Європейського Співтовариства за умов, викладених у цій Угоді, на територіях Сторін, що приєдналися, і на території під юрисдикцією Тимчасової Адміністративної Місії ООН у Косові.

^ Глава II
Внутрішній енергетичний ринок


Стаття 41


1. Мита й кількісні обмеження імпорту й експорту енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, і всі заходи, що мають подібний результат, між Сторонами забороняються. Ця заборона застосовується також до мит фіскального характеру.
2. Пункт 1 не виключає кількісних обмежень або заходів, що мають подібний результат, виправданих на підставі державної політики або державної безпеки, захистом здоров'я та життя людей, тварин або рослин чи захистом промислової та комерційної власності. Такі обмеження або заходи, проте, не є засобами довільної дискримінації або прихованого обмеження торгівлі між Сторонами.

Стаття 42


1. Енергетичне Співтовариство може вживати заходів для створення єдиного ринку без внутрішніх кордонів для енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі.
2. Пункт 1 не застосовується до фінансових заходів, що стосуються вільного переміщення людей і таких, що стосуються прав та інтересів найманих працівників.

^ Глава III
Зовнішньо-торгівельна політика у сфері енергетики


Стаття 43


Енергетичне Співтовариство може вжити необхідних заходів для регулювання імпорту та експорту енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, стосовно третіх країн з погляду забезпечення еквівалентного доступу до ринків третіх країн, що стосується основних екологічних норм чи гарантії безпечного функціонування внутрішнього енергетичного ринку.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.