.RU

BİLİRKİŞİ kurulu raporudur - старонка 3


İstanbul Büyükşehir Belediyesince belirlenen kazı toprağı döküm tarifesine göre her kamyondan 2006 yılında 90 YTL; 2007 yılında ise 100 YTL ücret alınması gerekmektedir. Belediyenin fiyat tarifesi esas alınarak bir hesap yapıldığında yalnızca bu iki parseldeki hafriyatın; 2006 yılı tarifesine göre 4.140.000.00; 2007 tarifesine göre ise 4.600.000.00 YTL tutarında ticari kazancın oluştuğu bir faaliyet konusu ile karşılaşılmaktadır.Üstelik, kaçak hafriyatın bu iki parsel ile sınırlı kalmadığı Belediye eski Başkanı Hilmi Yıldız’ın 4. Pafta 2074 Parsel sayılı 8.000 M² sanayi arsasının satılması sırasında rayiç bedelin gerçekçi belirlendiğini öne sürdüğü savunmasındaki şu sözlerinden anlaşılmaktadır: “…..Bölgenin altyapısı yetersizdir. Üzerinden yüksek gerilim hattı geçmektedir ve üzerine on bin kamyon hafriyat dökülmüştür.” İncelemenin Akfırat belde sınırları içindeki bütün parselleri kapsayacak biçimde genişletilmesiyle bu faaliyetin parasal getirisinin çok daha fazla olabileceği düşünülmektedir.Kaçak dökümün önlenmesi için yapılan bütün uyarılara karşın ısrarla yasalara uygun olduğunun öne sürülmesinin, kayıt dışı elde edilen gelirden yoksun kalmamak çabasından kaynaklandığı düşünülmektedir.1094 ve 1125 sayılı Parsellere döktürülen hafriyat (Formula 1 Otopark ve Yan Yolları ile yeni Belediye hizmet binası çevre düzenlemesi):

Yoğun biçimde hafriyat dökülmesine başlanması üzerine kaçak dökümü durdurmasını isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına Akfırat Belediye Başkanlığı’nın; parsellerin hafriyat döküm alanı olarak kullanılmadığı, Formula 1 otopark ve yan yolları ile yeni belediye hizmet binasının çevre düzenlemesinin gerektirdiği miktar ve özellikte kazı toprağı döktürüldüğünü ısrarla savunan yazılar yazdığı görülmektedir.

Sözü edilen yazışmalar ve Hilmi Yıldız’ın 30.7.2009 ve 7.9.2009 tarihli savunmalarında uygulamanın yasal olduğu tezi aşağıda sıralanan gerekçelere dayandırılmaktadır:

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) 16.2.2006 günlü 2006/3-45 sayılı kararı,

• İstanbul Büyükşehir Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığının İSKİ Genel Müdürlüğüne yazdığı 19.2.2008 günlü 19813 sayılı yazısı,

• İstanbul Valiliği Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’ne, İ.B.B.Başkanlığı Çevre Kor. ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının İSKİ Genel Müdürlüğüne yazdığı 23.11.2006 günlü, 4585 sayılı yazı,

• İstanbul Valiliğince Akfırat Belediyesine gönderilen 20.7.2006 günlü 1343 sayılı yazı,

Yukarıda belirtilen Karar ve yazıların içeriği ile ilgili görüşlerimiz ve eleştirilerimiz kısaca aşağıda belirtilmiştir:

a)

Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’nun (UKOME) 16.2.2006 günlü 2006/3-45 sayılı kararı, Akfırat Belediyesinin 1094 Parselde otopark yapılması isteği üzerine alınmıştır. Kararda bu isteğin; “yalnızca hizmet vereceği yoldaki trafik emniyetini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği bakımından” incelendiği belirtilmekte ve başkaca yasal sakıncasının olmaması koşuluyla otopark ve bağlantı yollarının yapılmasına olur verilmektedir.

Belediyece, dolgu ve stabilize için ne kadar toprak dökülmesi gerektiği konusunda bir tespit yapılıp yapılmadığı bilinmemektedir. Ancak otopark ve bağlantı yolları için 12.5.2005 tarihinde Bautek Teknik Yapı İnş. Taah.Dağıtım Hiz.San.Tic. A.Ş’ne (taşıyıcı Yıldız Hafriyat) 40.000 M³ ; Özsa İnşaat Hafriyat Oto “Gıda Tur. Ve Tic. Ltd. Şirketi’ne 10.000 M³ toprak dökme izni verilmiştir. Başka izin verilmediğine göre 50.000 M³ yeterli görülmüş olmalıdır. Oysa otopark ve bağlantı yollarının yapıldığı 1094 Parsele, bu miktardan 10 kat fazla, 565.008,03 M³ hafriyat dökülmüştür. 263.164.18 M³ hafriyat dökülen 1125 Parselde yeni yapılan belediye hizmet binasının çevre düzenlemesi için verilmiş bir izin belgesine ise Dava dosyasında rastlanamamıştır.

UKOME’nin 2006/3-45 sayılı Kararında öngörülen “başkaca yasal engel olmaması” koşulunun da gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Çünkü Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 27.7.2006/3210 gün ve sayılı yazısında aynen; “Orman sayılan yerlerde 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 5192 sayılı Kanun ile değişik 17/3.maddesine göre otopark yapımı amacıyla izin verilemediğinden talebin değerlendirmeye alınması uygun görülmemiştir.” denilmektedir. Ancak otopark ve bağlantı yollarının her nasılsa yapıldığı ve kullanıma açılmış olduğu burada belirtilmelidir.

b)

Akfırat Belediyesi’nin ikinci gerekçesi, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığının İSKİ Genel Müdürlüğüne yazdığı 19.2.2008 günlü 19813 sayılı yazısıdır. Bu yazıda; “….Zabıta Amirliğince yapılan kontrollerde; söz konusu alanda, belediye tarafından ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapıldığı tespit edilmiştir. Kontrollerimiz esnasında, yeni bir kaçak döküme rastlanmamıştır.” denilmektedir.

Zabıta Daire Başkanlığı bu yazıyı yazarken, hafriyatın verilen izin çerçevesinde dökülüp dökülmediğini; otopark ve çevre bağlantı yolları için ne kadar döküm yapılması gerektiğini; bu miktarın aşılıp aşılmadığını ve ayrıca Ömerli Baraj gölü havzasına zarar verip vermeyeceğini biliyor olmalıdır. Oysa Yasa ve Yönetmelikteki görev tanımlarına göre Zabıta Müdürlüğü’nün sözü edilen Yönetmeliğin 24.maddesinin gerektirdiği izinlerin alınıp alınmadığını izlemek dışında bir yetkisi olmadığı gibi, teknik konuları değerlendirebilecek ne personeli ne de donanımı vardır. Çeşitli kamu kuruluşlarınca kaçak hafriyat döküldüğü gerekçesiyle çok sayıda ceza kesildiğine göre izin belgesi olmaksızın hafriyat döktürülmüştür.

Zabıta Müdürlüğü’nün 565.008,03 M3 hafriyat dökülen 1094 sayılı Parsel ile 263.164 M3 hafriyat dökülen yeni belediye hizmet binasının yapıldığı 1125 sayılı Parsele döküm yapanların izin belgelerinin olup olmadığını bile inceleme gereği duymaksızın böyle bir yazı yazdığı anlaşılmaktadır.

c)

Akfırat Belediyesinin dayanaklarından biri de İstanbul B.Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’nün 23.11.2006 günlü 4585 sayılı yazısıdır. Bu yazı İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yanıt olarak yazılmıştır. İSKİ Genel Müdürlüğü, bu alanın Ömerli Baraj Havzası içinde olduğu için Genel Müdürlüklerinden görüş alınması gerektiği, oysa bu gerekliliğe uyulmaksızın hafriyat döküldüğü belirtilmektedir. Çevre Koruma Müdürlüğü bu yazıya, hafriyatın UKOME’nin 2006/3-45 sayılı Kararı ile verilmiş otopark iznine dayanılarak dolgu amacıyla döktürüldüğü, 24.8.2006 tarihinde yapılan denetimlerde kaçak döküm tespit edilmediği biçiminde bir yanıt vermiştir.

Oysa yukarıda da sözü edildiği üzere, bu alana gerekenin 10 kat üzerinde hafriyat dökülmüştür.

d)

Akfırat Belediyesinin gerekçe olarak gösterdiği belgelerden sonuncusu ise İstanbul Valiliğince Akfırat Belediyesine gönderilen 20.7.2006 günlü 1343 sayılı yazıdır. Bu yazıda; “….Formula 1 uluslar arası organizasyonunda otopark ihtiyacının giderilebilmesi için Belediyenizce yürütülmekte olan otopark düzenleme sahalarının ve bağlantı yollarının ivedilikle bitirilerek, organizasyon gününe kadar asfaltlama çalışmalarının ve çevre emniyet tedbirlerinin alınması….” istenilmektedir. Bu yazının, Yasalara aykırı uygulamalara izin verildiği biçiminde yorumlanamayacağı açıktır.

Sahte fişlerle para toplanması:

Akfırat Belediyesi, giderlerini Belediye bütçesinden karşılayarak 100 koçan (1000) adet hafriyat döküm fişi bastırmıştır. Sanıklar, hafriyat dökenlerden para alınmadığı için bu fişlerin kullanılmadığını, yeni belediye binasına taşınılması sırasında kaybolduğunu, başkaca da fiş bastırılmadığını öne sürmektedirler. Zabıta Amiri Mesut Aydemir ise; kamyoncuların elinde çok sayıda fiş gördüğünü, bunları toplayıp imha ettiğini söylemiştir. Tevdi Raporunda da üzerinde belediye başkanlığının anteti olan çok sayıda “hafriyat döküm fişi” olduğunun anlaşıldığı ancak çok azının bulunabildiği belirtilmektedir.

Kontrolörlerin bulabildikleri tahsil fişleri ilgili bilgiler aşağıda özetlenmektedir.

• Akfırat Belediyesi’nin 26.5.2005 günlü 335 sayılı verile emri ile 100 koçan (10.000 yaprak) toprak döküm fişi basma ücreti ödenmiştir. Bu fişler, Ayniyat saymanı Mesut Ambarcı ile Ambar Memuru Osman Aksoy’un imzalarının olduğu ambar giriş fişi ile kaydedilmiştir. Ambar görevlileri; fişleri görmediklerini, ambar giriş kayıtlarının Belediyede denetimlerin başladığı 2008 yılında tutulmaya başlandığını ve kendilerine Mayıs/2008 ayında imzalatıldığını söylemişlerdir. Sanık Mali Hizmetler Müdür V. Şahin Yiğit ise, bu fişleri kullanmadıklarını, yeni hizmet binasına taşınma sırasında kaybolduğunu söylemiştir.

• Su havzaları, Baraj-Gölet Dere Yat. Kor. Ağaçlandırma Yaşatma Derneği İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerine 007087 sayılı bir fiş vermiştir. Bu fişin arkasında Özbekler Hafriyat adlı şirketin kaşesi bulunmaktadır.

• Ömürlü İnşaat Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.nin ortağı Cuma Gümüşsoy, kullanmamış olduğu 013701 - 013800 numaraları arasındaki fişler karşılığında ödediği paraları geri almak için Belediyeye geldiği sırada, İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri ifadesini almıştır. Cuma Gümüşsoy, makbuzları taşeronu olduğu Özka İnşaat Firmasından aldığını, fiş bedeli karşılığının hakedişlerinden kesildiğini söylemiş, ancak ödediği tutarı hatırlayamamıştır. Kontrolörlerin, Özka İnşaat firmasından aldığına göre neden parasını belediyeden almak istediği sorusunu ise; “üzerinde Akfırat Belediyesi yazdığı için önce Belediyeye başvurup parasını almak istedim. Belediyeden alamazsam o zaman Özka firmasına başvurmayı düşünüyorum.” sözleriyle yanıtlamıştır. Bu fişlerin ön yüzünde “Turan Sancak” isim kaşesi ve parafı, arka yüzünde Özka inşaat A.Ş’nin kaşesi basılmıştır.

• Akfırat Belediyesindeki yolsuzlukları şikâyet eden Hüseyin Çelik, 018727- 018744 arasında 18 adet fiş teslim etmiştir.

• 019401- 019500 seri numaralı arası fişler ise, Tuzla Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunun Suç Eşyası Esas Defterinin 2008/341 numarasına 10 yaprağı koparılmış 21 koçan halinde olduğu belirtilerek kaydedilmiştir.

İçişleri Bakanlığı kontrolörleri, o yörede faaliyet gösteren bütün hafriyat firmalarına yazılar göndermiş ve Akfırat Belediyesi sınırları içinde kalan alanlara döküm yapıp yapmadıklarını, yapmışlarsa karşılığında Belediyeye ya da belediye spor kulübü, yardım derneği gibi kuruluşlara ücret, bağış vb. adlarla para ödeyip ödemediklerini sormuşlardır. Yalnızca Akfırat Belediyesince verilmiş izin belgesi bulunan iki firma hafriyat döktüğünü, Belediye ile anlaşma yaptıkları için para ödemediklerini bildirmiştir. İzin formları Yönetmelikle öngörülen kurallara uyulmaksızın düzenlenmiş olsa da Akfırat Belediyesince verilmiş izin belgelerine sahip olan bu firmalardan biri 40.000 M³ olan izin hakkının 34.831 M³ kadarını, diğeri ise 10.000 M³ 3.000 – 4.000 M³ kadarını kullandığını belirtmiştir. Bu durumda, belirtilen alana yaklaşık 37.000 – 38.000 M³ hafriyat dökülmüş olmalıdır. Bu iki parsele 828.000 M3 toprak dökülmüş olduğuna göre hafriyat firmalarının gerçeği gizledikleri düşünülmektedir.

Nitekim İddianamede, Yıldızlar Taşımacılık Firmasının bölgeye çok büyük miktarlarda hafriyat döktüğü ve bunu gizlediği için genel hükümlere göre yargılanmaları istenilmektedir.Hafriyat firmalarının bu alana yoğun biçimde toprak döktüklerini gizledikleri, ele geçirilen toprak döküm fişlerinden de anlaşılmaktadır: ÖZKA adlı bir hafriyat firması, bu parsellere hiç döküm yapmadığını bildirmiştir. Oysa aşağıda görüleceği üzere Özsa İnşaat firmasında bulunan “Akfırat Belediye Başkanlığı Toprak Döküm Fişi” adı verilen fişlerin arka yüzünde ÖZKA İnşaat Firmasının kaşesi, ön yüzünde ise Özsa İnşaat Hafriyat Firmasının kurucu ortağı Turan SANCAK’ın isim kaşesi ve imzası vardır.TOPRAK DÖKÜM FİŞ KOÇANIÖn yüzüarka yüzüİçişleri Bakanlığı Kontrolörleri Özka İnşaat A.Ş.’nden bunun nedenini açıklamalarını istemiştir. ÖZKA firması, işletme müdürü ayrıldığı için nedenini bilemediklerini, Akfırat Belediyesi sınırları içinde hafriyat dökmediklerini belirten bir yanıt vermiştir.

Tanık İfadeleri:

Aşağıda, belediye meclis üyesi, belediye çalışanı ya da hafriyat döken firma temsilcilerinden oluşan çok sayıda tanığın, İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin incelemeleri ya da Soruşturma sırasında alınmış ifadeleri özetlenmektedir. Bu ifadelerde üç konu dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi, hiçbir resmi görevi olmamakla birlikte eski Belediye Başkanının oğlu sanık Enes Yıldız’ın hem firma temsilcilerince hem de belediye çalışanlarınca belediyenin yöneticisi gibi algıladıkları ve hafriyat döküm fişlerini Enes Yıldız’dan aldıklarını söylemeleridir. İkincisi, bütün tanıkların dökülen hafriyat karşılığında para alındığını belirtmiş olmasıdır. Hatta meclis üyesi Mehmet Eren, Belediye Başkanının Meclis toplantısında bu işten 2,5 trilyon lira kazanç sağladıklarını söylediğini, kendilerine bir liste gösterdiğini, bu listede ise 800 milyar lira yazılı olduğunu söylemiştir. Üçüncüsü ise ÖZSA Hafriyat Firmasının sahibi Turan Sancak’ın, hafriyat döken kamyonları izlemekle görevlendirilmiş olmasıdır.

Turan Sancak:

(Özsa İnşaat Hafriyat Oto Gıda Turizm ve Tic. Ltd. Şti’nin kurucu ortağı): “Döküm izni ist.B.Şehir Ulaşım Dairesi Başkanlığından Formula 1 otopark alanlarına dolgu yapılması için ÖZSA inşaat firmasına verilmişti. Belediye, 4.000 kamyonluk döküm fişi verdi. 10 cildini Mesut Beyden ben aldım. 20 cildini ise Bld. Bşk. özel kalemine bırakmışlar oradan aldım. Diğer fişleri oğlum Fikret aldı. Kimden aldığını bilmiyorum. Döküm yaptığım sahayı kontrol altına aldım. O alana başka firmalar da döküm yapıyordu. Ama Belediyeden aldıkları (bana gösterdiğiniz fişlerle aynı tür fişler değildi) fişleri bana imzalatıp döküyorlardı. Böylece 5 veya 6 cilt fişi imzaladım. Döküm memuru gibi oldum ve işi bırakmaya karar verdim Enes Yıldız fişleri geri vermemi istedi. Kalanları verdim. Bana gösterdiğiniz üzerinde kaşem ve imzam olan fişler (013701-013800) muhtemelen benim verdiklerim ya da başka firmalara verilen fişlerdir.”

Hüseyin Çelik (Müşteki)

(Belediyede 2000-2009 yıllarında Fen İşleri Md. İmar Müdürlüğü, Yazı İşl. Md. lüğü, özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

) (30.7.2009 günlü ifadesinden) : Hafriyat dökümünü oğlu Enes Yıldız organize ediyordu. İstanbul’un her yerinden hafriyat geliyordu. Belediye olarak koçan bastırıyorduk, bu koçanları Enes Yıldız kendisi alıp piyasadaki hafriyatçılara dağıtıyordu.

(24.12.2009 duruşma tutanağında yazılı ifadesinden) : Hafriyat dökümünü oğlu Enes Yıldız organize ediyordu. Her gün 100 kamyon dökülüyordu. Bu paralar Enes Yıldız’a teslim ediliyordu. Belediye olarak koçan bastırıyorduk. Bu koçanları Enes Yıldız kendisi alıp piyasadaki hafriyatçılara dağıtıyordu.

Kerim Kaya-

Mahmut Ceylan

(Akfırat Belediye Spor Kulübü çalışanları) : Formula 1 otopark alanı ile belediye hizmet binasının yanındaki bölgeye hafriyat dökümü benim kontrolümde idi. Fişsiz döküm yaptırmıyordum. Biriktirdiğim fişleri Zabıta Amiri Mesut beye veriyordum. Firmalar fişleri koçan halinde belediyeden alıyorlardı.

Ergun Karaca (

Belediye Eski personeli) : Hafriyat dökümü yapılan yerlerde kamyonların takibiyle görevlendirildim. Zabıta Amiri Mesut Aydemir bana telefon ediyor ve hangi firmalardan fiş hangisinden para alacağımı söylüyordu. Kamyoncular koçandan koparıp fişleri veriyorlardı. Para ödeyenleri bir ajandaya işliyordum. Görev yaptığım dönemde 30 TL alıyordum. Ahmet Öger, Yıldız Hafriyat, Ayhanlar İnşaat, Yazıcı inşaat ve Nazar İnşaat firmalarından para ya da fiş istemememi söylemişti. Ben yalnızca onları not ediyordum.

Erkan Demir (

Eski zabıta memuru) Nazar inşaatın olduğu, Formula 1’in ve belediye hizmet binasının yanına yoğun biçimde toprak dökümü yapıldı. Hafriyat dökümü sırasında toprak döküm fişleri kullanıldı. Bu fişler Ümraniye Bilgeç Form Matbaasında bastırılıyordu. Formları Enes Yıldız, Mesut Aydemir ve Şahin Yiğit dağıtıyordu. Bu fişleri benim aracılığımla gönderdikleri de oldu. Fişleri Nazar, Zirve Özge Yazıcı ve Bozkurt firmalarına verdim. Firmalar bu fişleri kendi kaşelerini basarak kullanırlardı. Fişleri döküm sahasında görev yapanlar toplayıp Zabıta Amirine verirlerdi. Bir ara firmaların da fiş bastırdıklarını tespit ettik.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.