.RU

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту - старонка 28

Під час розтину флегмони дна порожнини рота виявлені нек­ротичні маси в гнійних вогнищах брудно-сірого кольору, наявність у них пухирців газу та включень кра­пельок жиру, різкий, неприємний за­пах ексудату. Тканини темно-бурого кольору, м'язи мають вигляд варе­ного м'яса. Які лікарські засоби слід призначити в першу чергу з метою запобігання подальшому поширенню процесу:

A. Уведення полівалентної проти­гангренозної сироватки

B. Уведення ударної дози анти­біотиків широкого спектра дії

C. Уведення глюкокортикоїдних препаратів

D. Уведення гіпосенсибілізуваль- них препаратів

E. Уведення імуномодуляторів?

108. Хворий віком 56 років звер­нувся до лікаря-стоматолога зі скарга­ми на припухлість у правій привуш­но-жувальній ділянці, відчуття важкості в ділянці залози, солонуваті ви­ділення з проток. Об'єктивно: щільно-еластична припухлість, у деяких ді­лянках безболісні ущільнення. Рот від­кривається вільно, слизова оболонка щік рожева, волога. З проток виділя­ється слина з домішками слизу і гною. Який діагноз є найбільш імовірним:

A. Хвороба Мікуліча

B. Епідемічний паротит

C. Паренхіматозний сіалоаденіт

D. Синдром Гунтера—Шегрена

E. Гострий сіалодохіт?

109. Хворий скаржиться на при­пухлість у привушній ділянці справа, загальну слабкість, підвищення тем­ператури тіла до 37,5 °С. Об'єктив­но: пальпаторно визначається обме­жено рухомий щільний болісний ін­фільтрат. Із протоки привушної за­лози виділяється прозора слина. Який діагноз є найбільш імовірним:

A. Слинокам'яна хвороба привуш­ної залози

B. Несправжній паротит Герценберга

C. Гострий серозний паротит

D. Епідемічний паротит

E. Аденома привушної залози?

110. Хворий віком 26 років скар­житься на біль у нижній щелепі зліва, болісне ковтання, утруднене відкри­вання рота, головний біль, слабкість. Самопочуття погане, температура ті­ла 38,0 °С. Під час огляду: незнач­ний набряк під кутом нижньої ще­лепи зліва, колір шкіри не змінений, під час глибокої пальпації — біль, відкривання рота до 1,5 см. 47 зуб зруйнований, крило-щелепна склад­ка набрякла, болісна під час пальпа­ції. Установіть діагноз:

А. Флегмона крило-щелепного простору

B. Навкологлоткова флегмона

C. Флегмона підщелепної ділянки

D. Флегмона жувальної ділянки

E. Ангіна.

111. Хворий віком 38 років де­кілька днів відчуває біль у 36 зубі. З'явилася болісна припухлість під­щелепної ділянки. Погіршилось са­мопочуття. Температура тіла 38,3 °С. Об'єктивно: припухлість тканини пра­вої підщелепної ділянки, гіперемія шкіри, біль і флуктуація під час паль­пації. Часткове обмеження відкри­вання рота. У 36 зубі глибока каріоз­на порожнина; біль під час перкусії. Виберіть правильний діагноз:

A. Одонтогенна флегмона підще­лепної ділянки

B. Флегмона жувальної ділянки

C. Навкологлоткова флегмона

D. Перитонзилярний абсцес

E. Гострий періостит нижньої ще­лепи.

112. Хворий віком 36 років скар­житься на болісне, утруднене ков­тання, погане самопочуття. Темпе­ратура тіла 38,5 °С. У лівій підщеле­пній ділянці невелика припухлість, болісна під час глибокої пальпації, відкривання рота до 2 см, 38 зуб зруйнований, перкусія болісна. Ліва бічна стінка глотки набрякла і випи­нає всередину, гіперемійована. Уста­новіть діагноз:

A. Лімфаденіт підщелепної ді­лянки

B. Одонтогенна підщелепна флег­мона

C. Паратонзилярний абсцес

D. Ангіна

E. Одонтогенна навкологлоткова флегмона.

113. Хворий віком 49 років звер­нувся до лікаря зі скаргами на утруднене відкривання рота, що прогресує, болісне ковтання зліва, різке погір­шення загального стану, підвищення температури тіла до 39,3 °С. Розвит­ку такого стану передував гострий біль у зруйнованому запізнілому зу­бі на нижній щелепі зліва. Під час огляду: лице симетричне, піднижньо-щелепні лімфатичні вузли зліва збіль­шені, болісні під час пальпації. Паль­пація точки в ділянці кута нижньої щелепи зліва спричинює різкий біль. Відкривання рота та бічні рухи влі­во значно обмежені. Спостерігається інфільтрація та гіперемія по крило-щелепній складці. Який діагноз є най­більш імовірним:

A. Флегмона піднижньощелепної ділянки

B. Флегмона навкологлоткової ді­лянки

C. Флегмона крило-піднебінної ямки

D. Флегмона крило-щелепної ді­лянки

E. Абсцес щелепно-під'язикової борозни?

114. Хворий віком 28 років скар­житься на болісну припухлість лівої підочноямкової ділянки, підвищену температуру тіла — до 37,4 °С. Об'єк­тивно: лице асиметричне за рахунок набряку м'яких тканин лівої підоч­ноямкової ділянки. Шкіра гіперемі­йована, пальпація болісна. Відкри­вання рота вільне. Коронка 24 зуба зруйнована, перкусія кореня болісна. 23, 25 зуби нерухомі. По згладженій перехідній складці — щільний боліс­ний інфільтрат. Слизова оболонка над ним гіперемійована. Для якого захворювання найбільш характерна наведена вище клінічна картина:

А. Флегмона підочноямкової ді­лянки

B. Гострий одонтогенний остео­мієліт

C. Абсцес підочноямкової ділянки

D. Гострий періодонтит 24 зуба

E. Гострий одонтогенний періос­тит?

115. Хворий віком 33 роки скар­житься на погане самопочуття, біль у горлі справа та неможливість ков­тання. Тиждень тому виник біль у зруйнованому 37 зубі. Об'єктив­но: хворий блідий, температура тіла 38,5 °С. У правій підщелепній ділян­ці невелика припухлість м'яких тка­нин. За ходом груднинно-ключично-соскоподібного м'яза лімфатичні вузли збільшені, слабкоболісні. Від­кривання рота обмежене до 2 см. Сли­зова оболонка правого боку глотки гіперемійована, набрякла і випинає всередину. Для якого захворювання найбільш характерна наведена вище клінічна картина:

A. Одонтогенна флегмона підще­лепної ділянки

B. Абсцес щелепно-під'язикової борозни

C. Одонтогенна флегмона навкологлоткової ділянки

D. Перитонзилярний абсцес

E. Одонтогенна флегмона крило-щелепної ділянки?

116. Чоловік віком 37 років звер­нувся зі скаргами на біль та припух­лість, що виникає під час прийман­ня їжі в лівій підщелепній ділянці. Об'єктивно: у лівій підщелепній ді­лянці пальпується незначно болісне еластичне ущільнення довгастої фор­ми. Відкривання рота вільне. Під час бімануальної пальпації в ділянці ще­лепно-під'язикової борозни відзна­чається щільне, рухоме затвердіння. Слизова оболонка не змінена. З про­токи лівої підщелепної слинної зало­зи слина не виділяється. Установіть діагноз:

A. Слинокам'яна хвороба

B. Хронічний лімфаденіт

C. Плеоморфна аденома

D. Ретенційна кіста

E. Ліпома підщелепної ділянки.

117. Хворий віком 25 років скар­житься на набряк і гноєтечу в правій піднижньощелепній ділянці. Об'єк­тивно: має місце щільний дерев'янис­тий безболісний інфільтрат у правій піднижньощелепній ділянці. У цент­рі інфільтрату є нориця, з якої виді­ляється незначна кількість крихто- подібного гною. Відкривання рота — 4,5 см, безболісне. Слизова оболон­ка порожнини рота і зуби інтактні. Установіть діагноз:

A. Актиномікоз шкіри

B. Туберкульоз шкіри

C. Первинний сифіліс

D. Підшкірна гранульома лиця

E. Аденоабсцес.

118. Хворий віком 43 роки скар­житься на новоутворення в правій підщелепній ділянці, яке виникло мі­сяць тому після перенесеної ангіни. Температура тіла до 37,0—37,2 °С. Хворому проводили протизапальну терапію, але новоутворення не змен­шилось. У правій підщелепній ді­лянці під час пальпації виявляється слабкоболісне кулясте новоутворення щільноеластичної консистенції з рів­ними контурами, не спаяне зі шкі­рою. З протоки підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Під'язиковий валик незмінений. Для якого захворювання характерна на­ведена вище клінічна картина:

А. Хронічний сіалоаденіт

B. Хронічний лімфаденіт

C. Слинокам'яна хвороба

D. Аденома слинної залози

E. Атерома?

119. Хворому віком 34 роки на основі скарг, об'єктивного обстежен­ня, результатів додаткових досліджень (дентальної рентгенографії) діагнос­товано абсцес твердого піднебіння. Видалено "причинний" 14 зуб. Абсцес на піднебінні протягом 3 днів не змен­шився. Яке ще хірургічне втручання має провести хірург-стоматолог для отримання позитивного результату:

A. На піднебінні в стінці абсце­су створити дефект трикутної форми чи вирізати смугу зав­ширшки до 3 мм

B. Зробити лінійний розріз сли­зової оболонки в місці найбіль­шого випинання

C. Проколоти абсцес голкою і від­смоктати його вміст

D. Призначити консервативне лі­кування — антибіотикотерапію та фізіотерапевтичне лікування

E. Зробити овальний розріз сли­зової оболонки та окістя в міс­ці найбільшого випинання?

120. Хворий віком 42 роки на­правлений до щелепно-лицевого від­ділення з діагнозом флегмони коре­ня язика. Під час пальпації в підбо­рідній ділянці над під'язиковою кіст­кою відзначається щільний, болісний інфільтрат. Який оперативний під­хід найбільш доцільно застосувати в цьому випадку:

A. Защелепний

B. Внутрішньоротовий

C. Піднижньощелепний

D. Серединний розріз (у підборід­ній ділянці)

E. Комірцевоподібний?

121. Хворий віком 45 років на­правлений до щелепно-лицевого від­ділення з діагнозом одонтогенної флегмони підщелепної ділянки злі­ва. Об'єктивно: лице асиметричне вна­слідок щільного, болісного інфільт­рату в підщелепній ділянці зліва, шкі­ра в місці інфільтрату гіперемійована, набрякла, болісна, у складку не зби­рається, відзначається симптом флук­туації. Рот відкривається на 3 см, слизова оболонка порожнини рота навколо 35, 36, 37 зубів гіперемійо­вана, набрякла. Коронка 36 зуба зруй­нована каріозним процесом на 2/3. Який оперативний підхід найбільш доцільно застосувати в цьому випадку:

A. Піднижньощелепний

B. Внутрішньоротовий

C. Серединний розріз (у підборід­ній ділянці)

D. Защелепний

E. Комірцевоподібний?

122. Хворий віком 43 роки скар­житься на рухомість 34, 36, 37 зу­бів, виділення гною з комірки вида­леного 35 зуба. Півтора місяця тому зроблено розтин по перехідній склад­ці та видалено 35 зуб. Об'єктивно: у лівій щічній ділянці щільна при­пухлість м'яких тканин, лімфатичні вузли лівої підщелепної ділянки збіль­шені, слабкоболісні. Слизова оболон­ка коміркового відростка в ділянці 34, 36, 37 зубів набрякла, синюшно­го кольору. По перехідній складці — нориця з грануляціями, які випина­ють. У комірці видаленого 35 зуба гнійні грануляції. Який діагноз є най­більш імовірним:

A. Хронічний альвеоліт

B. Хронічний дифузний остеоміє­літ

C. Загострення обмеженого пародонтиту

D. Хронічний рарефікуючий пе­ріостит

E. Хронічний обмежений остео­мієліт?

123. Юнак віком 15 років посту­пив зі скаргами на біль і припух­лість у ділянці правої щоки та кута рота. Вважає себе хворим протягом З днів. Напередодні проходив ліку­вання з приводу дизентерії. Об'єк­тивно: асиметрія лиця за рахунок набряку, що охоплює всю товщу м'я­ких тканин у правій щічній ділян­ці. У центрі набряку на шкірі плями темно-синього кольору, шкіра навко­ло патологічного вогнища має блі­до-воскове забарвлення з перламут­ровим відтінком, а по периферії має склоподібний вигляд, гіперемія від­сутня. Під час пальпації на шкірі за­лишаються пальцеві вдавлення. На слизовій оболонці щоки плями тем­но-синього кольору та явища вираз­ково-гангренозного стоматиту. Який діагноз є найбільш імовірним:

A. Карбункул щоки

B. Сибірка

C. Бешиха

D. Нома

E. Актиномікоз?

124. Які клітини є характерними для туберкульозу під час мікроско­пічного дослідження патологічних тканин:

A. Ксантомні клітини

B. Гігантські клітини Пирогова— Лангґанса

C. Великі онкоцитоподібні клі­тини

D. Лаброцити клітини

E. Зірчасті епітеліальні клітини?

125. Яка рентгенологічна карти­на характерна для хронічного гранулематозного періодонтиту:

A. Вогнище деструкції кісткової тканини навколо верхівки ко­реня зуба округлої форми з рів­ними краями

B. Рівномірне розширення періодонтальної щілини на всьому протязі кореня зуба

C. Ділянка резорбції кісткової тканини навколо верхівки ко­реня зуба з нерівними нечіт­кими контурами

D. Резорбція країв комірки зуба та міжкореневих перегородок

E. Розширення періодонтальної щілини у верхівковій частині кореня зуба?

126. У хворого діагностовано підокісний абсцес на твердому піднебін­ні. Виберіть метод розрізу абсцесу:

A. Лінійний розріз паралельно ко­мірковому гребеню

B. Лінійний розріз перпендику­лярно серединному піднебін­ному шву

C. Пункція гнояка та відсмокту­вання ексудату

D. Хрестоподібний розріз

E. Висічення невеликої ділянки м'яких тканин трикутної фор­ми на місці найбільшого ви­пинання.

127. Хвора віком 42 роки зверну­лася зі скаргами на болісний набряк у ділянці правого кута нижньої ще­лепи, утруднене відкривання рота. Де­кілька днів тому виник біль у зруй­нованому 37 зубі. Самопочуття по­гане, температура тіла — 37,8 °С. Під час огляду: асиметрія лиця за раху­нок припухлості привушно-жувальної ділянки, різкоболісної в разі пальпа­ції. Шкіра гіперемійована, у складку не береться. Флуктуація не визнача­ється. Рот відкривається на 0,5 см. Установіть діагноз:

A. Одонтогенна флегмона жуваль­ної ділянки

B. Гострий лімфаденіт підщелеп­ної ділянки

C. Одонтогенна флегмона крило- щелепного простору

D. Одонтогенна флегмона щоки

E. Одонтогенна навкологлоткова флегмона.

128. Чоловік віком 40 років звер­нувся зі скаргами на припухлість у ділянці щоки зліва, відчуття ознобу. Під час обстеження виявлена асиме­трія лиця за рахунок припухлості в ділянці верхньої щелепи зліва. У ді­лянці бугра верхньої щелепи зліва визначається щільний, болісний ін­фільтрат. Шкіра над інфільтратом щільна, болісна, у складку не збира­ється. Рот майже не відкривається. Біль іррадіює у скроню й око. У по­рожнині рота 27 зуб зруйнований. Для якого захворювання характерна дана клінічна картина:

A. Флегмона щоки

B. Флегмона скроневої ділянки

C. Флегмона підскроневої і крило-піднебінної ямок

D. Флегмона навкологлоткової ді­лянки

E. Флегмона крило-щелепної ді­лянки?

129. У чоловіка віком ЗО років на шкірі крил носа з'явився набряк і гі­перемія, які поширилися на шкіру верхньої губи і щоки. Під час обсте­ження виявлена тріщина по нижньо-зовнішньому краю лівого носового отвору. Шкіра напружена, щільна, яскраво-червоного кольору, малюнок згладжений, температура тіла місце­во підвищена. Ділянка ураження має чіткі межі, неправильної форми. Уста­новіть діагноз:

A. Стрептодермія

B. Актиномікоз шкіри

C. Червоний вовчак

D. Бешихове запалення

E. Лімфангоїт.

130. У чоловіка віком 18 років у ділянці лівої носо-губної борозни фурункул. Прилеглі тканини напру­жені. Синюшність і ущільнення у вигляді тяжа поширюються до присереднього (медіального) кута ока. Загальний стан погіршений, темпе­ратура тіла 38,5 °С. Яке ускладнення виникло:

A. Бешиха

B. Абсцес підочноямкової ділянки

C. Флегмона щоки

D. Гострий гнійний гайморит

E. Тромбофлебіт лицевої вени?

131. Чоловік скаржиться на при­пухлість тканин навколо нижньої ще­лепи зліва. Наявність нориці з гній­ним ексудатом у тіло нижньої щеле­пи на рівні 36 зуба. Два місяці тому відчув біль у 36 зубі, з'явився щіль­ний інфільтрат у ділянці тіла ниж­ньої щелепи. 36 зуб був видалений, але інфільтрат повністю не зник, роз­винулася нориця. Загальний стан за­довільний. Установіть діагноз:

A. Хронічний грануляційний періодонтит

B. Хронічний одонтогенний остео­мієліт нижньої щелепи

C. Кісткова форма актиномікозу

D. Кіста нижньої щелепи, що на­гноїлася

E. Рак нижньої щелепи.

132. У чоловіка віком 20 років болісна припухлість у ділянці лівої верхньої щелепи. Температура тіла 37,5 °С. Дві доби тому виник біль у 26 зубі. Потім з'явилася припухлість і біль у ділянці верхньої щелепи. Під час огляду: асиметрія лиця за раху­нок припухлості в ділянці лівої щоки та підочноямкової ділянки. З боку порожнини рота: набряк та гіперемія слизової оболонки коміркового від­ростка та перехідної складки в ме­жах 25—27 зубів. Ці зуби нерухомі. Під час пальпації по перехідній склад­ці виявляється флуктуація. Перкусія 26 зуба слабкоболісна. Коронка його зруйнована повністю. Установіть діа­гноз:

A. Гострий одонтогенний остео­мієліт

B. Загострення хронічного періодонтиту

C. Гострий одонтогенний періос­тит

D. Гострий одонтогенний гаймо­рит

E. Кіста верхньої щелепи, що на­гноїлася?

133. У чоловіка віком 20 років у ділянці верхньої губи справа різкий набряк і щільний інфільтрат розмі­рами 1,5 х 1,5 см. У центрі інфільт­рату крапкова некротична кірка. Після її усунення спостерігається некротич­ний стовбур. Флуктуація відсутня. Установіть діагноз:

A. Фурункул у стадії інфільтрації

B. Сибірковий карбункул

C. Актиномікоз шкіри

D. Карбункул

E. Атерома, що нагноїлася.

134. Жінка віком 23 роки ліку­ється з приводу фурункула лівої щоки. Раптово стан хворої погіршився. З'явився сильний головний біль, ви­сока температура тіла, збільшився набряк щоки, з'явився щільний ін­фільтрат у вигляді тяжа в напрямку до внутрішнього кута ока. Яке усклад­нення розвинулося в цієї хворої:

A. Лімфангоїт

B. Абсцес підочноямкової ділянки

C. Гострий гнійний гайморит

D. Тромбофлебіт лицевих вен

E. Бешиха?

135. Чоловіку встановлено діаг­ноз абсцесу твердого піднебіння (дже­рело інфекції — 12 зуб). Який засіб слід застосувати для розтину абсцесу:

A. Пункція гнояка

B. Лінійний розтин паралельно до шва твердого піднебіння

C. Лінійний розтин перпендику­лярно до шва твердого підне­біння

D. Вирізати ділянку слизово-над­кісткового клаптя

E. Видалення 12 зуба?

136. Хворий віком 28 років звер­нувся в щелепно-лицеве відділення, де встановлено діагноз одонтогенної флегмони навкологлоткової ділянки. Які лікувальні заходи необхідно здійс­нити:

A. Розтин тканин з підщелепного доступу

B. Комірцевоподібний розтин

C. Пункція набряку глотки, фізіо­терапія

D. Розтин тканин у ділянці дна порожнини рота

E. Розтин тканин у ділянці миг­далика?

137. Хворий віком 42 роки скар­житься на біль у 26 зубі, який поси­люється під час стиснення щелеп, слабкість, підвищення температури тіла до 38,0 °С, головний біль, по­чуття тиску в лівій половині лиця. Ліва половина носа закладена, з лі­вої ніздрі виділяється слиз. Біль у зубі з'явився 3 дні тому. Об'єктивно: асиметрія лиця за рахунок набряку м'яких тканин лівої підочноямкової ділянки. Слизова оболонка лівої половини носової порожнини гіперемійована. Відкривання рота віль­не. Слизова оболонка по перехідній складці в ділянці 26 зуба гіперемійована. Коронкова частина 26 зуба зруй­нована на 2/3. Перкусія різко болісна. Який діагноз є найбільш імовірним:

A. Гострий гнійний періостит від 26 зуба

B. Гострий гнійний періодонтит 26 зуба

C. Гострий одонтогенний гаймо­рит

D. Одонтогенна флегмона підочноямкової ділянки

E. Одонтогенний гострий лімфа­деніт щоки?

138. Хворому віком 35 років 3 до­би тому був видалений 47 зуб, після чого його стан погіршився. Об'єктив­но: хворий блідий, температура ті­ла 38,1 °С, нижня щелепа зліва муфтоподібно стовщена, м'які тканини навколо неї набряклі, відкриття рота утруднене. Перехідна складка на рів­ні 48, 47, 46 зубів набрякла, слизова оболонка гіперемійована, з комірки 47 зуба виділяється гній, перкусія 48, 46, 45 зубів болісна. У ділянці ниж­ньої губи — парестезія. Який діагноз є найбільш Імовірним:

A. Гострий періостит нижньої ще­лепи

B. Гострий остеомієліт нижньої щелепи

C. Флегмона підщелепної ділянки

D. Гострий періодонтит 47 зуба

E. Нагноєння радикулярної кісти нижньої щелепи?

139. Хворий віком 45 років скар­житься на припухлість лівої щоки, біль на нижній щелепі зліва, підви­щення температури тіла до 37,6 °С. Об'єктивно: лице асиметричне за ра­хунок набряку лівої щоки нижньо­щелепної і підщелепної ділянки злі­ва. Відкривання рота не обмежене, по перехідній складці щільний болісний інфільтрат, у межах 47, 46, 45 зуба флуктуація. Коронка 46 зуба зруй­нована на 2/3. Перкусія його болісна. Який діагноз є найбільш імовірним:

A. Загострення хронічного періодонтиту

B. Гострий остеомієліт нижньої щелепи

C. Гострий серозний періостит нижньої щелепи

D. Гострий гнійний періостит нижньої щелепи

E. Флегмона піднижньощелепного простору?

140. Хворому було видалено 37 зуб з приводу загострення хронічного періодонтиту. Але через три дні цей хворий повторно звернувся до ліка­ря зі скаргами на постійний ниючий біль у ділянці видаленого зуба. Інтен­сивність болю постійно зростає. Під час огляду встановлено: слизова обо­лонка коміркового відростка в ділян­ці 37 зуба різко гіперемійована, бо­лісна. Комірка видаленого 37 зуба вкрита сіруватим нальотом. З ро­та хворого відчувається неприємний запах. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Який діагноз є найбільш імовірним:

А. Гострий альвеоліт

B. Гострий остеомієліт нижньої щелепи

C. Гострий періостит нижньої ще­лепи

D. Гострий лімфаденіт піднижньо-щелепної ділянки

E. Перикороніт?

141. Де доцільно провести розтин флегмони дна порожнини рота для

виконання якісного дренування обох підщелепних, під'язикових, крило-щелепних, підборідних ділянок:

A. У підборідній ділянці

B. В обох підщелепних ділянках

C. У підщелепних та під'язикових ділянках

D. Комірцевоподібний розтин

E. У підборідних, під'язикових, підщелепних ділянках?

КОДИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ "ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ"


№ тесто­вого зав­дання

Код пра­вильної відповіді

№ тесто­вого зав­дання

Код пра­вильної відповіді

№ тесто­вого зав­дання

Код пра­вильної відповіді

№ тесто­вого зав­дання

Код пра­вильної відповіді

№ тесто­вого зав­дання

Код пра­вильної відповіді

№ тесто­вого зав­дання

Код пра­вильної відповіді

№ тесто­вого зав­дання

Код пра­вильної відповіді

1

D

22

В

43

А

64

А

85

Е

106

А

127

А

2

А

23

D

44

С

65

Е

86

В

107

А

128

С

3

А

24

Е

45

D

66

С

87

А

108

С

129

D

4

В

25

А

46

В

67

А

88

Е

109

В

130

Е

5

D

26

В

47

D

68

С

89

А

ПО

А

131

В

6

Е

27

С

48

Е

69

D

90

А

111

А

132

С

7

А

28

D

49

А

70

В

91

D

112

Е

133

А

8

D

29

А

50

Е

71

D

92

А

113

D

134

D

9

Е

ЗО

С

51

С

72

С

93

D

114

Е

135

D

10

С

31

А

52

В

73

Е

94

А

115

С

136

А

11

А

32

С

53

А

74

В

95

С

116

А

137

С

12

С

33

D

54

D

75

D

96

А

117

А

138

В

13

В

34

Е

55

D

76

D

97

Е

118

В

139

D

14

D

35

D

56

Е

77

А

98

D

119

А

140

А

15

D

36

В

57

D

78

D

99

А

120

D

141

D

16

В

37

D

58

А

79

В

100

В

121

А17

D

38

С

59

А

80

А

101

С

122

Е18

Е

39

А

60

А

81

С

102

с

123

D19

Е

40

В

61

С

82

В

103

D

124

В20

В

41

D

62

В

83

С

104

А

125

А21

А

42

D

63

с

84

D

105

С

126

Е2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.