.RU

ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬЯК РЕЗУЛЬТАТУ НАВЧАННЯ - Abstracts

ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
ЯК РЕЗУЛЬТАТУ НАВЧАННЯ


Лебедик Л. В. Полтавський університет економіки і торгівлі

Основними принципами вимірювання якості знань як результату навчання вважаємо: 1) всебічність контролю якості знань – вимагає врахування викладачем характеру засвоєння магістрантами всього комплексу змістових компонентів (модулів, тем) і елементів (ідей, понять, правил, формул, подій, дат тощо), які складають структуру підготовки; 2) індивідуалізація вимірювання – звертає увагу на індивідуальний характер і темп засвоєння матеріалу студентом, якого слід систематично виводити на якісно нові рівні індивідуальною траєкторією; 3) об’єктивність вимірювання – вимагає, щоб оцінювання максимально точно відображало рівень засвоєння інформації магістрантом; 4) диференціація вимірювання – забезпечує успішне диференційоване управління навчальним процесом завдяки інформації про рівень навченості кожного магістранта; 5) гласність контролю – передбачає ознайомлення з результатами контролю знань, переваг і недоліків кожного магістранта не лише його самого, а й групи в цілому; 6) дієвість контролю – має сприяти мобілізації кожного магістранта на нові успіхи, орієнтувати на досягнення якісно нових позитивних результатів; 7) систематичність вимірювання – вимагає неперервності контролю у навчальному процесі, систематичного ускладнення його завдань, змісту і методики.

Нами застосовувалися такі види вимірювання рівня знань: попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль. Ми враховували, що кінцеві результати навчання (знання, вміння, навички, професійні якості особистості) неможливо визначити миттєво, бо вони складаються пізніше, а кожен із методів оцінювання їх рівня, навіть з використанням комп’ютера, має наближений характер і є певною мірою суб’єктивним. Тому нами використана комплексна діагностична програма виявлення рівнів знань і професійних якостей магістрів економіки, яка містила різні методи – від експертних оцінок, самооцінки до комп’ютерного тестування і різноманітних тестових методик. Застосовувався комплекс експериментальних методик, які доповнювали одна одну. Крім того, кількісний аналіз матеріалів доповнювався конкретними емпіричними методиками (включене спостереження, індивідуальні і групові бесіди зі магістрантами, викладачами, адміністраторами та ін. Для більш об’єктивного виявлення кожного з критеріїв і показників рівнів знань вмінь, навичок, професійних якостей особистості використовувалися різні перехресні методики. Так, для дослідження показників когнітивного критерію «Знання професійної педагогіки» застосовувалися розроблені автором завдання для комп’ютерного тестування, поточного, модульного і підсумкового контролю знань, письмового зрізу знань, тести на знання і вміння з навчальних курсів «Вища освіта України і Болонський процес», «Методика викладання у вищій школі», дані академічної успішності.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТІ»


Ірина ЛупанКіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

Дисципліна «Методи досліджень в освіті» є складовою педагогічної підготовки фахівців. Разом з тим основним її завданням є підготовка до організації та проведення кваліфікованих досліджень в галузі освіти. Тому в навчальній програмі дисципліни слід передбачити не лише ознайомлення з теоретичними засадами педагогічного дослідження, а і виконання практичних та індивідуальних робіт для набуття практичного досвіду проведення дослідження в галузі освіти.

Дисципліна вивчатиметься магістрами спеціальності «Педагогічні вимірювання» після опанування дисциплін «Педагогіка», «Математично-статистичні методи в педагогічних вимірюваннях», «Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці», «Педагогічні вимірювання та моніторинг якості освіти» тощо.

Передбачається, що в результаті ознайомлення з «Методами досліджень в освіті» студенти опанують основні методи та етапи емпіричного та теоретичного педагогічного дослідження, особливості організації та проведення педагогічного спостереження, анкетування, інтерв’ювання, бесіди; ознайомляться з етапами проведення та особливостями планування педагогічного експерименту та моніторингу освітньої діяльності, особливостями експертного оцінювання та моделювання педагогічного процесу.

До змісту дисципліни пропонується включити такі розділи:

1. Наука і наукові дослідження.

Наука. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут. Наукознавство. Основні завдання наукознавства. Наукове дослідження – основна форма розвитку науки. Особливості досліджень в галузі освіти.

2. Системність у науковому пізнанні.

Системний підхід у науковому дослідженні. Елементи системи науки. Методологічні основи наукового дослідження.

3. Методи наукових соціально-педагогічних досліджень.

Основні методи емпіричного наукового соціально-педагогічного дослідження (Метод спостереження. Методи бесіди та інтерв’ю. Метод тестування. Метод анкетування. Аналіз продуктів діяльності). Методи теоретичного рівня дослідження. Метод узагальнення незалежних характеристик.

4.

Метод педагогічного експерименту

. Задачі педагогічного експерименту. Модель типового педагогічного експерименту. Етапи проведення експерименту. Умови вибору необхідної кількості експериментальних об’єктів.

5. Теоретичні основи організації та проведення соціально-педагогічних досліджень.

Структура процесу наукових соціально-педагогічних досліджень. Загальна характеристика етапів соціально-педагогічного дослідження. Поняття та функції програми соціально-педагогічного дослідження. Основні компоненти програми соціально-педагогічного дослідження. Основні вимоги до програми соціально-педагогічного дослідження.

6. Обробка та оформлення результатів соціально-педагогічного дослідження.

Методи зведення й обробки результатів наукових досліджень: Табличні та графічні методи зведення результатів соціально-педагогічного дослідження Статистичні методи обробки результатів соціально-педагогічного дослідження. Форми узагальнення результатів соціально-педагогічних досліджень. Правила оформлення списку літературних джерел.

7.

Експертне оцінювання

в педагогічних дослідженнях. Особливості проведення експертного оцінювання. Математико-статистичний аналіз результатів експертного оцінювання.

8

. Моделювання в педагогічних дослідженнях.

Методи, що використовуються для побудови моделі учня. Основні підходи до побудови моделі предметної галузі педагогічної системи.

9.

Моніторинг

якості освіти як системне дослідження освітнього процесу.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.