.RU

Kiidetud heaks Vabariigi Valitsuse 11. 03. 2003. a istungil - старонка 3

II OSA TEGEVUSPLAANVÄLISSUHTLUS JA EUROINTEGRATSIOON


EesmärgidTegevusedOodatavad tulemusedVajalikud ressursidAjakavaEesti tutvustamine maailmas ja rahvusvaheliste sidemete arendamineSuhete arendamine teiste riikidega, kahepoolsete lepingute ja koostööprogrammide ettevalmistamine ja sõlmimine

Lepingute ja koostööprogrammide täitmine

KM eelarve progresseeruvalt aastaks 2006 3 milj kr + KULKA eelarve; aastast 2004

täiendavalt 1 nõuniku ametikoht

Pidev

Institutsionaalse võrgu laiendamine välismaal ning selle tegevuse soodustamine

Kultuuriatašeede ametikohad, Eesti Instituudi esindused, (valdkondade infokeskused-käsitletakse valdkondade arengukavas)

KM eelarve progresseeruvalt; täiendav vajadus baaseelarvesse aastal 2003 1,4 milj kr; lisaressurss: KULKA aastal 2003, VM eelarve

Uute institutsioonide ja ametikohtade loomine aastatel 2003 (kultuuriatašee Berliini), 2004 ja 2005

Eesti osaluse tagamine riiklikult olulistel rahvusvahelistel suurüritustel, koostöö teiste sarnaste ülesannetega asutuste ja organisatsioonidega (Presidendi kantselei, Välisministeerium, munitsipaal- ja omavalitsusasutused, EI, EAS jt)

Riigivisiidid, messid, festivalid, konverentsid jms

Riigieelarve, KO eelarve, sponsorid

pidev

Osalemine riiklikus arengukoostöös vastavalt Riigikogu 20.01.99.a otsusele: projektide toetamine, mis aitavad edendada sidemeid sugulasrahvastega, aitamaks kaasa nende arengule ja Eesti tutvustamisele

Projektid ja nendest osasaajad, tagasiside

Kaetakse kultuuridelegatsioonide vahetamise eelarvest ja Eesti Instituudi tegevustoetusest

Pidev;

soome-ugri rahvaste maailmakongress 2004.a

Regionaalne koostöö


1.Esindatuse tagamine Läänemeremaade kultuuriministrite konverentsidel

2. Osalemine Läänemeremaade koostööfoorumi Ars Baltica töös

3. Osalemine Baltimaade Ministrite Nõukogu kultuurikomitee töös

KM eelarve progresseeruvalt, Ars Baltica osavõtumaksud

1.Läänemeremaade kultuuriministrite VI konverents Peterburis sügisel 2003, VII aastal 2005

2. Ars Baltica sekretariaat Eestis kuni dets 2003

3. Eesti on eesistujamaaks 1. juulist 2002 kuni 30. juunini 2003
Elektrooniliste andmebaaside, kultuurikalendri ja elektroonilise võõrkeelse kultuuriperioodika väljaandmise algatamine ja toetamine, teostaja Eesti Instituut

Regulaarselt uuenev ja kättesaadav info, regulaarselt ilmuv elektrooniline ajakiri

Riigieelarve progresseeruvalt, täiendav vajadus baaseelarvesse aastaks 2003 0,1 milj kr

2002: andmebaasid ja kalender

2003: elektrooniline ajakiri

Riigi huvide esindamine rahvusvahelistes organisatsioonidesOsaluse tagamine rahvusvaheliste organisatsioonide töös; UNESCO Eesti Rahvusliku Komitee tegevuse toetamine; Eesti kultuuripoliitika kajastamine Euroopa Nõukogus

Volitustega esindatuse tagamine; rahvusvaheline ligipääs Eesti kultuuripoliitikaalasele teabele

Eesti osamaksud

2003.a: 9 560 000 kr, sh UNESCO võlg 3,6 milj kr; (UNESCO ERK 0,5703, edasi progresseeruvalt); Eesti osamaksud 2004.a:

5 960 000 kr

pidev

Kultuurivaldkonna ettevalmistamine liitumiseks Euroopa LiidugaEurointegratsiooni alase töö koordineerimine kultuuriministeeriumis ja selle haldusalas. Eurointegratsiooniga seotud välisabi (Phare, bilateraalne abi) kohta informatsiooni kogumine, edastamine ministeeriumis ja selle haldusalas

Vabariigi Valitsuse Tegevuskava täitmine


KM eelarve; vajalik on 1 täiendav ametikoht nõuniku staatuses välissuhete ja eurointegratsiooni osakonnas 2003.a

2003

Ametnike ja spetsialistide ettevalmistamine osalemiseks EL Ministrite Nõukogu ja Komisjoni töögruppides ja komiteedes. Regulaarselt kooskäivatele komiteedele ja töögruppidele lisanduvad ministrite tasemel kohtumised

Efektiivse osalemise tagamine kõikides kultuuriministeeriumi kompetentsi kuuluvates EL komisjonides ja töögruppides

KM eelarve: koolituskulud, sellele lisanduvad lähetustega seotud kulud

2003

Eelduste loomine Eesti edukaks osalemiseks Euroopa Ühenduste raamprogrammis "Kultuur 2000" Eesti Kultuuri Kontaktpunkti vahendusel

Eestist algatatud projektid, millele lisanduvad projektid, milles osaletakse koostööpartneritena või partneritena

Iga-aastased sissemaksed 1, 36 milj kr KM eelarvest, millele lisandub 0,67 milj kr Phare rahvuslikust eraldisest, kokku 2, 03 milj kr

2002-2004

Kultuuri Kontaktpunkti tegevuse raames kontaktide edasiarendamine teiste EL programmide (haridus, kutseharidus, teadus, IT jne) infokeskustega Eestis, tagamaks neis programmides peituva koostöö- ja rahastamisvõimalusi puudutava info jõudmise kultuuriprojektide tegijateni

Projektid

KM eelarve

2002-2004

Eesti kultuuri edukus pärast Eesti liitumist Euroopa LiidugaAvanevate võimaluste järjekindel kasutamine, sh ühtlase regionaalse arengu tagamiseks mõeldud struktuurifondide vahendite kaasamineÜhtlane regionaalne areng, kultuurivaldkonna innovaatilisus, multilateraalsed projektid ja nendest osasaajad

Täiendav kultuuriesindaja ametikoht Brüsselis alates 2004.a

Eeldatavalt alates 2004.a algusest


Kultuuriministeeriumi eelarveline toetus välislepingutega seonduvateks kulutusteks 2002.-2006.a. (milj kr)

200220032004200520060,570

0,670

1,770

1,900

2,500

Kultuuriministeeriumi eelarveline toetus rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks 2002.-2006.a. (milj kr)

200220032004200520065,960

9,580

5,980

5,980

5,980

Kultuuriministeeriumi eelarveline toetus Eesti kultuuri tutvustavatele institutsioonidele ning rahvusvahelistele koostööprojektidele 2002.-2006.a. (milj kr)
20022003200420052006Eesti kultuuri tutvustamine ja delegatsioonide vastuvõtt

1,0

1,1

1,2

1,3

1,5

Esindaja EL juures

0,912 2

1,0

1,1

1,2

1,3

Eesti Instituut/ esindused/ kultuuriatašeed

5,0

6,5

6,7

7,8

8,9

UNESCO Eesti Rahvuslik Komitee

0,57

0,63

0, 69

0,76

0,84
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.