.RU

1. Niccasamayena - Input by the Sri Lanka Tripitaka Project

1. Niccasamayena,


[SL Page 103] [\x 103/]
Chatthadisavare-”mettena kayakammena”ti adisu mettacitta paccupatthapetva katani kayakammadini mettani namati vuccanti tattha bhikkhu nimantessamiti viharagamanaj dhammakarakaj gahetva udakaparissavanaj pitthiparikammapadaparikammadini karanabca mettaj kayakammaj nama bhikkhu pindaya pavitthe disva sakkaccaj yaguj detha bhattaj dethati adivacanabceva sadhukaraj datva dhammasavanasakkaccapatisantharakaranadini ca mettaj vacikammaj nama amhakaj kulupagatthera avera hontu abyapajjhati evaj cintanaj mettaj manokammaj nama”anavatadvarataya”ti apihitadvarataya tattha sabbadvarani vivaritvapi silavantanaj adayako akarako pihitadvaro yeva sabbadvarani pana pidahitvapi tesaj dayako karako vivatadvaroyeva nama, iti silavantesu gehadvaraj agatesu santajyeva natthiti avatva databbaj evaj anavatadvaratanama hoti. “Āmisanuppadanena”ti purebhattaj bhubjitabbakaj amisaj nama tasma silavantanaj yagubhattasampadanenati attho “kalyanena manasa anukampanti”ti sabbe satta sukhi hontu aroga abyapajjhati evaj hitapharanena, apica-upatthakanaj gehaj abbe silavante sabrahmacari gahetva pavisantapi kalyanena cetasa anukampantinama, “sutaj pariyodapenti”ti yaj tesaj pakatiya sutaj atthi tassa atthaj kathetva kavkhaj vinodenti tathattaya va. Patipajjapenti sesamidhapi purimanayeneva yojetabbaj.
Evameta chadisa paticchadetva gharamavasantena yathahi bhamaro pupphanaj vannagandhaj ahethayaj tundehi pi pakkhehipi rajaj aharitva anupubbena cakkappamanaj madhupatalaj karoti evaj attanampi parampi apiletva anupubbena dhammena samena bhoga sajharitabba. Evaj sajhate ca bhoge yasma ayo nama hetthimantena vayato catugguno icchitabbo abbatha hi vayo avicchedavasena na santaneyya nivesana bhavo ca na sambhaveyya tasma catukotthasaj sajvibhajitva ekena kotthasena bhoga bhubjitabba dvihi kotthasehi kasivanijjadikammaj payojetabbaj catuttho pana kotthaso apadatthaya nidahitva thapetabbo evaj hi rajaaggiudakacoradukkhadinaj vasena bhoge nasitetaj bhumito uddharitva punadeva gharavasaj santhapetuj sakkoti. Vuttajhetaj:-
[SL Page 104] [\x 104/]
“Catudha vibhaje bhoge save mittani ganthati
Ekena bhoge bhubjeyya dvihi kammaj payojaye
Catutthabca nidhapeyya apadasu bhavissati”ti.
Ettha ca kusalakaranassa visuj kotthase Bhagavata na vutto, evaj hi vutte ettakeneva kusalaj katabbanti Bhagavata paricchedo kato nama siya, tatha ca pubbakammakarane sahussahitattapi teneva katuj mabbeyyuj pageva manda, kibci akkhataropi bhaveyyuj-
Bhagava sayaj bodhisattakale deyyadhammassa mattaj nama na abbasi attano asesetva yacakanajyeva adasi ekaj cakkhuj yacito dvepi cakkhuni uppatetva adasi ucchukalapo viya yantake nippiliyamano lohitampi aggimajjhaj va pavisitva sakalampi attabhavaj tesajyeva pariccagamakasi idani sabbabbutabuddho samano ettakena pubbaj katabbanti paricchindati deyyadhammapariccago ca mahanisajso abbesaj va attano va pariccagamahantattaj sabbabbuta banadhigamaj va nabhinandatiti. Tasma yathavibhavaj saddhanurupaj catuhi ekena va kotthasena pubbakaranamicchanto Bhagava tadatthaya visuj kotthasaj anuddharitva catudha bhoge vibhajiti veditabbaj. Atthakathacariya pana bhubjitabbakotthasato bhikkhunampi kapanaddhikavanibbakadinampi danaj databbanti vadanti. Taj adikammikassa danapatipattiyaj otaranatthayati veditabbaj. Otinno hi kamena so viya Bhagava attane, majsalohitampi datuj samattho bhaveyyati.
So evabca veditabbo-ya itthi samike anukampaya sayanatthanato pathamaj utthahitva parijane kammante yojeti gehavganaj sammajjapeti khiradohanadij karoti yatha samikassa manaj vaddhati tatha patipajjati hadayavgamena vacanena samikaj pucchitva nahanodakadij sampadeti sayanhe ca gehe bhubjantanaj sabbesaj bhojanaj dapetva ye aladdha bhojana tesampi bhojanaj sampadetva vajagatanaj gunnampi agatanagate pucchitva dvarakotthakadisu rakkha vidhanaj karetva kubcikamuddike aharapetva aguttatthane thapitani bhandani guttatthane thapapetva punadivase patova idabcidabca katabbanti vicaretva paccasayati.
[SL Page 105] [\x 105/]
Samikassa ca tassa matapitunnabca samanabrahmananabca sakkara garukaraj karoti
agatagatanaj asanaj pabbapetva padadhovanadij karetva bhojanaj dapeti, samikassa suttakantanadisu dakkha gahitagahitaj analasava sayabca karoti parijanehi katabbaj tehi karapeti, samino dasidasesu ete sakaladivasabhagaj kammani karonti ete pubbanhe ete sayanheti janitva gilananabca tesaj balabalaj janitva bhesajjayojanadihi sajganhati samikena sabcitani dhanadhabbani surakkhitaj katva thapeti dhutticorisuralola na hoti saranasile patitthita hoti amacchari hutva danasajvibhagarata hoti, imehi dhammehi samannagata sa itthi manapakayikanaj devanaj santike uppajjati. Tena vuttaj Bhagavata anuruddhattherassa-”imehi kho anuruddha atthahi dhammehi samannagato matugamo kayassa bheda parammaranamanapakayikanaj devanaj sahavyataj uppajjanti”ti adi. Manapa kayikadeva nama nimmanaratidevaloke icchiticchitani vannarasasukhani patilabhanta deva. Apica-
Ya pana akkodhana hoti sa abhirupa hoti, ya danaj deti sa mahabhoga hoti, ya issavamanaj na karoti sa anubhavasampannahoti, parivarasampanna ca, taj kathanti ce-ekasmij samaye mallikadevi jetavanaj gantva sammasambuddhaj vanditva ekamantaj nisinna cattaro pabhe pucchi- “bhante imasmij loke ekacca itthiyo dubbanna honti dalidda honti appesakkha honti. Ekacca virupa honti bhogasampanna honti addha honti mahesakkha honti. Ekacca abhirupa honti dalidda honti appesakkha honti, ekacca abhirupa honti addha honti mahesakkha honti, tasaj tathabhavaya karanaj kinti? Taj sutva Bhagava- “mallike imasmij loke ya itthi kodhabahula samanabrahmananaj annapanadanadihi upatthanaj na karoti paralabhasakkare issavamanaj karoti sa ito cuta manussattabhavaj patilabhitva virupa hoti dalidda hoti appesakkha hoti, ya kodhabahula hoti danaj deti issavamanaj na karoti sa uppannuppannatthane virupa hoti dhanavati hoti mahesakkha hoti. Ya kodhaj na karoti danaj na deti issava
[SL Page 106] [\x 106/]
Manaj na karoti sa uppannuppannatthane abhirupa hoti dalidda hoti mahesakkha hoti, ya kodhaj na karoti samanabrahmananaj annapanadihi upatthati paralabhasakkare issavamanaj na karoti sa uppannuppannatthane abhirupa hoti addha hoti mahesakkha hoti”ti aha. Taj sutva mallikadevi-bhante ahaj atitajatiyaj kodhabahula ahosij nukho idani dubbanna ahosij samanabrahmananaj annapanadihi upatthanamakasij nukho tasma maha bhoga ahosij paralabhasakkaresu issavamanaj na akasij nukho idani mahesakkha ahosinti imasmij rajakule khattiya brahmanagahapatikabbanaj sabbesaj hi issariyadhipaccaj karemi, bhante ajjapatthaya kodhaj na karomi samanabrahmananaj annapanadihi upatthanaj karomi paralabhasakkare issavamanampi na karomiti vatva vanditva saranaj gata.
Tasma akkodhana abhirupa honti dinnadana addha mahaddhana honti issavamanaj akarontiyo anubhavasampanna parivarasampanna ca honti. Evamimina ubho lokavijayaya patipattikkamena abbena va Buddhappatikutthena sammajivassa sampadanaj veditabbaj.
Phalato kamasugatiyaj patisandhikale pavatte ca yatharahaj atthakamavacara mahavipakani attha ahetukavipakaniti solasavidhaj sammajivassa phalajveditabbanti.
Ānisajsato parupavadavadabandhanadinaj ditthadhammikanaj samparayikanabca duggati dukkhanamabhavo itthasammatanaj rupadinaj patilabhoti evamadiko tassati sajso veditebba.
Sajkilesato mahicchata asallekhaviharita abhirikata anottappatati evamadayo tassa sajkilesa veditabba.
Vodanato appicchata santutthita sallekhata pavivekatati evamadayo tassa vodanati veditabba.
Iti evamadihi sammapatipattihi ajivaj parisodhentehi upasakopasikajanehi “pabcahi bhikkhave dhammehi samannagato upasako upasaka candalo ca hoti upasakamalabca
[SL Page 107] [\x 107/]
Upasakapatikitthoca, katamehi pabcahi-assaddho hoti dussilo hoti kotuhala mavgaliko ca hoti mavgalaj pacceti no kammaj ito ca bahiddha dakkhineyyaj gavesati tattha ca pubbakaraj karoti”ti evamagataj ajivavipattij pahaya, “pabcahime bhikkhave dhammehi samannagato upasako upasakaratanabca hoti upasakapadumabca hoti upasakapundariko ca hoti katamehi pabcahi- saddho hoti silava hoti akotuhalamavgaliko hoti kammaj pacceti no mavgalaj na ito ca bahiddha dakkhineyyaj gavesati idha ca pubbakaraj karoti”ti evamagato upasakaratanadibhavo papuni tabboti. Ettavata yampana vuttaj”pabca vanijja pahaya dhammena samena jivikaj kappentehi upasakaratanadibhavaj patvati”ti taj sabbatha pakasitaj hoti.
Evaj so muni lokadhammakusalo lokekadipo jino
Sattanaj ubhayatthasadhakamidaj sajsasi samma vidhij,
Icchanto sivamabjasabca vibhavaj te lokato sambhavaj
Puretuj na matij kareyya matima ko taj budho bhutaleti.
Iti abhinavasadhujanapamojjatthaya kate upasaka jana lavkare ajiva niddesonama Catuttho paricchedo Idani “dasapubbakiriyavatthuni purentehi”ti ettha dasapubbakiriyavatthuni nama danasilabhavanapacayana veyyavaccapattidananumodana dhammasavana dhammadesana ditthijjukammasavkhatani dasadhammani. Tanihi pubbaphalanibbattanato attasantanaj punanatoca pubbani, kattabbataya kiriya tesaj anisajsanaj vatthutaya vatthunicati = pubbakiriyavatthuni, gananato dasaparimanatta dasa ca tani pubbakiriyavatthunicati = dasapubbakiriyavatthuniti vuccanti. Tattha diyate etenati = danaj, deyyadhammapariccaga cetana evaj sesesupi. Ettha deyyadhammajnama:-
“Anna panaj vatthaj yanaj malagandhavilepanaj, Seyyavasathapadipeyyaj danavatthu ime dasa”ti.
[SL Page 108] [\x 108/]
Evaj annadidasavidhaj vatthu. Silayatiti silaj kayavacikammani samma dahatiti attho.
Susilyavasena hi kayakammadini avippakinnani sampati ayatibca hitasukhavahani samma thapitani samahitani honti. Silayati upadharetitiva silaj, upadharanaj panettha kusalanaj adhitthanabhavo. Bhaveti kusaladhamme asevati vaddheti etayati = bhavana. Apacayati pujavasena samicij karoti etayati = apacayanaj. Taj taj kiccakarane vyavatassa bhavo = veyyavaccaj. Attano santane nibbatta patti diyati etenati pattidanaj. Patti anumodati etenati = pattanumodo. Pubbapadalopena pana anumodoti vuttaj. Dhammaj sunanti etenati = dhammasavanaj dhammaj desenti etayati = dhammadesana. Ditthiya ujukaranaj ditthijjakammanti ayamettha padavicaro.
Etesaj pubbakiriya vatthunaj kamatodhuna,
Vinicchayanisajsetu pavakkhami yatharahaj.
Tatthasanusayasantanavato paresaj pujanuggahakamataya attano vijjamanavatthu pariccajanavasappavatta cetana danaj nama.
Annadi danavatthunaj cago so buddhipubbako,
Ye taj dananti dipenti Buddha danaggadayino.
Danavatthu pariyesana vasena dinnassa somanassa cittena anussarana vasena ca pavatta pubbabhagapacchabhagacetanapi ettheva savgahaj samodhanaj gacchati. Vuttabcetaj:-
“Purima mubcana ceva para tissopi cetana,
Hoti danamayaj pubbaj evaj sesesu dipaye”ti.
Ettha purimati danatthaya deyyadhammaj dhammena samena uppadentassa uppannaj pariccajissamiti cintentassa dakkhineyye pariyesantassa ca yava vatthuno patiggahakassa hatthe vissajjanaj paritamanaj va tava pavatta pubbabhaga cetana. Patiggahakassa pana hatthe vissajjana cetanapi parinamanacetana va mubcana cetana nama, aparani attano vissatthavatthumhi alayaj akatva sadhu sutthu aggadanaj me dinnanti somanassa cittena paccavekkhantassa uppanna aparabhaga

[SL Page 109] [\x 109/]
Cetana, tissopi cetanati ayabca purima cetana ayabca mubcana cetana ayabca apara cetanati tissopi cetana ekato hutva danamayaj pubbaj hoti. Danamaya pubbakiriyavatthunamahotiti attho. Pubbantipadaj apekkhitva hotiti ekavacananiddeso.
Idani yathavuttamatthaj sesesupi atidisanto aha evaj sesesu dipayeti. Sesesupi siladisu pubbakiriyavatthusu evaj yathavuttanayena silaj rakkhissamiti cintentassa pabbajissamiti viharaj gacchantassa pavatta purimacetana silaj samadiyantassa pabbajantassa silaj purentassa uppanna majjhima cetana puritaj meti paccavekkhantassa uppanna aparacetanati evaj tisso cetana ekato hutva silamayaj pubbakiriya vatthunamati adina dipaye pakaseyyati attho,
Nanu ca attanakatapubbanussarana cetana ditthijjukamme savgahita? Ayabca aparabhagacetana sayevati kathamassa tattha savgahoti? Nayaj doso. Visayabhedena ubhinnampi visesasambhavato, pubbanussaranaj hi attana katapubbavisayameva, ayaj pana tabbatthuvisayati, pakatoyeva dvinnaj visesoti. Niccasiladivasena pabca atthadasa va silani samadiyantassa paripurentassa asamadiyitvapi sampattakayavaciduccaritato viramantassa pabbajantassa upasampadamalake sajvaraj samadiyantassa catuparisuddhisilaj paripurentassa ca pavatta cetana silaj nama. Tenaha:-
“Kayakammavacikamma savajja virati hi ya,
Micchajiva ca taj silaj iti vuttaj mahesina”ti.
Cattalisaya kammatthanesu khandhadisu catusu bhumisu
parikammasammasanavasappavatta appanaj appatta gotrabhu pariyosana cetana bhavana nama, niravajjavijja pariyapunana cetanapi ettheva savgayhati, yacettha deyyadhammaj khayato vayato sammasitva dadato pavatta ca sapipubbe viya ubhayabhagacetana tatha pavattatta bhavanamaya pubbakiriya vatthuyevati veditabbaj. Tathacaha:-
“Cittassupakkilesanaj ya cinta patipakkhika,
Tassa ya bhavana sa hi bhavanati pakittita”ti.
Vayasa gunehi ca pujarahe garutthaniyye mahallake disva asana utthahattassa
pattacivarapatiggahanaj maggasampadana
[SL Page 110] [\x 110/]
Abhivadana abjalikarana asanapupphagandhabhiharaj karontassa ca pavatta
bahumanakarana cetana apacayanaj nama. Vuttabca:-
“Gunayuttesu sakkara kiriya vandanadika,
Pujarahena munina pujati parikittita”ti.
Civaradisu paccasarahitassa asajkilitthena ajjhasayena samanabrahmana vuddhanaj vattapativatta kanara vasena gilanupatthana vasena ca pavatta cetana veyyavaccaj nama.
Veyyavacca pacayananaj hi ayaj viseso-vayasa gunena cajotthanaj gilananabca taj taj kiccakaranaj veyyavaccaj, samicikiriya apacayananti. Tena vuttaj:-
“Gilanaguna vantanaj danadi kiriyasuva,
Āsanodakadanadi veyyavaccanti sabbitaj”ti.
Danadikaj yaj kibci sucaritakammaj katva asukassa nama patti hotu sabbasattanaj va hotuti evaj attana katassa parehi sadharanabhavaj paccasijsana vasena pavatta cetana pattidanaj nama. Kimpanevaj pattij dadato pubbakkhayo hotiti? Na hoti, yatha ekaj dipaj jaletva tato dipasahassaj jalentassa pathamadipo khinoti na vattabbo purimalokena pana saddhij pacchimalokassa ekibhavena atimahava hoti evameva pattij dadato parihani nama na hoti vaddiyeva pana hotiti datthabbo. Kathaj panesadinna nama hotiti idaj me pubbakammaj sabbasattanaj asukassa va parinamatuti evaj pubbabhage pacchapi vacibhedaj karontena manasayeva va cintentena dinna nama hoti keci pana yaj maya katasucaritaj tassaphalaj dammiti vuttepi patti dinnava hotiti vadanti.
Kusaladhammadhikaratta pana parehi ca kammasseva anumoditabbatta kammameva databbaj anumodentenapi kammameva anumoditabbanti. Idamettha acariyanaj
sannitthanaj. Tenahu:-
“Paramuddissa yaj danaj annavatthadi diyate’
Pattidananti taj ahu yuttasaddhammadesaka”ti.
Parehi kataj yaj kibci sucaritaj kammaj dinnamadinnampi va issamaccheramalaj pahaya sadhu sutthuti anumodantassa pavatta cetana pattanumodanaj nama tenaha:-
[SL Page 111] [\x 111/]
“Maddiva puttadanamhi dinnassabbhanumodana,
Pattanumodanatiha vutta uttamavadina”ti
Evamimaj dhammaj sutva tattha vuttanayena patipajjanto lokiya lokuttaragunavisesassa bhagi bhavissami bahussuto va hutva paresaj dhammadesanadihi anugganahissamiti evaj attano va paresaj va hita pharana vasappattena asajkilitthajjhasayena hitupadesasavana cetana dhamma savanaj nama niravajjavijjadisavanacetanapi ettheva sajgayhati. Vuttabca:-
“Vihaya vikkhepamalaj atthakatvana sadhukaj’
Saddhammasavanaj ettha savananti pakasitanti.
Āmisakibcikkha nirapekkhacittassa attano pagunaj dhammaj vimuttayatanasise thatva desentassa tatheva niravajjavijjayatanadikaj upadisantassa ca pavatta cetana dhammadesana nama. Tathacaha:-
“Hitajjhasayato yahi parassahitadesana,
Desanamayapubbanti desayi taj sudesako”ti.
Atthidinnanti adinayappavatta sammadassanavasena ditthiya ujukaranaj ditthijjukammaj nama. Yadi evaj banavippayutta cittuppadassa ditthijjukammapubbakiriya bhavo na
labbhatiti? No na labbhati purimapacchima cetananampi taj taj pubbakiriyasseva
savganhanato. Tena vuttaj:- “purima mubcana cevati” adi, tasma kibcapi ujukaranavelayaj banasampayuttameva cittaj hoti purima pacchimabhage pana banavippayuttampi hotiti
tassapi ditthijjukammaj pubbakiriyabhavo uppajjatiti, alamatipapabcena.
Imesu pana dasasu pattidananumodana dane savgahaj gacchanti taj sabhavatta, danampi hi issamaccheranaj patipakkha, etepi, tasma samanapatipakkhataya ekalakkhanatta te danamayapubbakiriyavatthumhi savgayhanti. Apacayanaveyyavacca silamaye pubbe savgayhanti carittasilabhavato. Desana savana ditthijjukata pana kusaladhamma sevanato bhavanamaye savgahaj gacchantiti acariyadhammapalattherena vuttaj. Apare pana desento sunanto ca desananu
[SL Page 112] [\x 112/]
Sarena banaj pesetva lakkhanani pativijjha deseti sunati ca tani ca desana savana pativedhameva avahantiti desana savana bhavanamaye savgahaj gacchantiti vadanti. Dhammadanasabhavato desana danamaye savgahaj gacchatitipi sakkavattuj, tathahi vuttaj-”sabbadanajdhammadanaj jinati”ti. Tatha ditthijjukammaj sabbatthapi sabbesaj niyamanalakkhanatta. Danadisuhi yaj kibci atthi dinnanti adinayappavattaya sammaditthiya visodhitajyeva mahapphalaj hoti mahanisajsaj evabca katva dighanikayatthakathayaj ditthijjukammaj sabbesampi niyamanalakkhananti vuttaj. Evaj danasilabhavanavasena tesu tisu itare savganhanato savkhepato tividhameva pubbakirayavatthuj hotiti datthabbaj tathaceva Buddhadattacariyena vuttaj:-
“Gacchanti savgahaj dane pattidananumodana,
Tatha silamaye pubbe veyyavaccapacayana.
Desana savanaj ditthi ujuta bhavanamaye,
Puna tineva sambhonti dasapubbakirayapica”ti.
Ettha pana mahasajghiya abhayagirivasino ca ditthijjukammaj visuj pubbakiriyabhavena na ganhanti, tathahi te-
“Danaj silaj bhavana-manasa suti desananussati
Modana veyyavaccaj-pujasaranaj patti pasajsaca”ti
Attanakata pubbanussarana Buddhadisarana gamana paragunappasajsati imani tini pakkhipitva ditthijjukammaj agahetva dvadasapubbakiriyavatthuni pabbapenti taniidha ditthijjukammeyeva savgahaj gacchanti ditthijjukammavaseneva tesaj ijjhanato nahi viparitaditthikassa imanitini sambhavanti tasma te ekantena ditthijjukammapubbakiriyavatthusmij savganhanti na visuj pubbakiriyabhavena gahetabbati adhippayo tenavuttaj:-
“Sabbanussati pubbabca pasajsa saranattayaj,
Yanti ditthijjukammasmij yavgahaj natthi sajsayo”ti
Ettha sabbasseva attanakatasucaritassa saranaj sabbanussati pubbaj namaparehi kataya pubbakiriyaya sammapatipattiyava vippasannacittena pasajsanaj pasajsanama, santussantiti attho, idha panasaranattaya gahanena upacarato uttarapadalopato va saranagamanaj adhippetaj, nahisaranattayajpubbakiriyavatthunamati, ayamettha pubbakiriyavatthunaj vinicchayo.
[SL Page 113] [\x 113/]
Ānisajsesu pana dasasajvibhaganisajso evajveditabbo danaj nametaj dasaparamitasu pathamaparami catusu savgahavatthusu pathamasavgahavatthu danasilabhavanaj sajkhatesu pathamo pubbakiriyavatthu sabbabodhisattanaj sabcaranamaggo sabbasambuddhanaj vajso. Taj pana dento danadaso danasahayo danapatiti tividho hoti.
Tathahi yo attana madhuraj bhubjati paresaj amadhuraj deti so danasavkhatassa deyyadhammassa daso hutva deti. Yo yaj attana bhubjatitaj tadeva deti so sahayo hutva deti. Yo pana attana yena kenaci yapeti paresaj madhuraj deti pati jetthako sami hutva deti. Evampi tividho hoti avassi pedasavassi sabbatthavassiti, tathahi yattha katthaci avassanto meghoviya yesaj kesabci adento avassinama hoti katthaci eva vassanto megho viya kesabciyeva dento padesavassinama hoti. Sabbatthavassi catuddipika mahamegho viya avibhagena sabbesaj dento sabbattha vassinama. Tasma danapati hutva sabbesaj dentehi upasakajanehi danato pubbabhage santutthehi bhavitabbaj dentehi cittaj pasadetabbaj dinne ca attamanehi bhavitabbaj. Vuttaj hetaj:-
“Pubbeva dana sumano dadaj cittaj pasadaye,
Datva attamano hoti esa yabbassa sampada”ti
Apica-yo sayaj danaj deti pare na samadapeti so uppannuppannatthane bhogasampattij, patilabhati no parivarasampadaj. Yo sayaj danaj nadeti pare samadapeti so uppannuppannatthane parivarasampadaj labhati no bhogasampadaj. Yo sayabca danaj deti pare samadapeti so uppannuppannatthane bhoga sampadabca labhati parivarasampadabca. Yo pana sayampi danaj na deti parepi na samadapeti so uppannuppannatthane no ca bhogasampadaj labhati no parivarasampadaj. Evaj danaj dento bahunnaj jananaj piyo hoti sajjananaj savgamaj labhati tassa yaso dasa disasu pattharitva abrahmaloka abbhuggacchati gihidhamma anapeto hoti kayassa bheda parammarana saggaj lokaj uppajjati. Vuttaj hetaj-”pabcime bhikkhave dane anisajsa katame pabca bahuno janassa piyo hoti manapo
[SL Page 114] [\x 114/]
Santo sappurisa bhajanti kalyane kittisaddo abbhuggacchati gihidhamma anapeto hoti kayassa bheda parammarana sugatij saggaj lokaj uppajjati ime kho bhikkhave pabcadane anisajsa”ti taj panetaj kalavasena pabcavidhaj hoti, vuttaj hetaj-”pabcimani bhikkhave kaladanani, katamani pabca agantukassa danaj deti gamikassa danaj deti gilanassadanaj deti dubbhikkhe danaj deti yani tani navasassani navaphalani tanipathamaj silavantesu patitthapeti imani kho bhikkhave pabca kaladanani”ti. Yo pana asakkaccaj danaj deti deyya dhamme ca puggale ca agaravaj katva deti parehi dapeta chaddaniya dhammajviya kabcikalaj deti agamika phale adaraj akatva deti so asappurisadanani deti nama, vuttaj hetaj-”pabcimani bhikkhave asappurisadanani katamani pabca asakkaccaj deti acittikatva deti asahattha deti apaviddhaj deti anagamana ditthiko deti imani kho bhikkhave pabca asappurisadanani”ti yo hi evaj adatva sakkaccaj deti deyyadhammaj sojaj katva deti dakkhineyye gavesetva deti anamatagge sajsare hatthapadavikalena me uppannajatisu pamanaj natthiti cintetva sahattha deti sajvaccharena phaladayi vallijati viya kabcikalaj adatva nirantaraj deti anagatabhave mama idaj bhavissatiti kammaphalaj saddahitva deti ayaj sappurisadanaj detinama, vuttajhetaj- “pabcimani bhikkhave sappurisadanani katamani pabca sakkaccaj deti cittikatva deti sahattha deti anapaviddhaj deti agamanaditthiko deti imani kho bhikkhave pabca sappurisadanani katamani pabca saddhaya danaj deti sakkaccaj danaj deti kalena danaj deti anaggahitacitto danaj deti attanabca parabca anupahacca danaj deti, saddhaya kho pana bhikkhave danaj datva
yattha yattha tassa danassa vipako nibbattati addho ca hoti mahaddhano mahabhogo
abhirupo ca hoti dassaniyyo pasadiko paramayavannapokkharataya samannagato.
Sakkaccaj kho pana bhikkhave danaj datva yattha yattha tassa danassa vipako nibbattati addho ca hoti mahaddhano mahabhogo yepissa te honti puttati va darati va dasati va pessati va cimmakarati va tepi sussusanti sotaj odahanti abbakattaj upatthapenti. Kalena kho pana bhikkhave danaj datva
[SL Page 115] [\x 115/]
Yattha yattha tassa danassa vipako nibbattati addho ca hoti mahaddhano mahabhogo kalagatacassa attha pacura honti. Anaggahitacitto kho pana bhikkhave danaj datva yattha yattha tassa danassa vipako nibbattati addho ca hoti mahaddhano maha bhogo ularesu ca pabcasu kama gunesu bhogaya cittaj namati. Attanabca parabca anupahacca kho pana bhikkhave danaj datva yattha yattha tassa danassa vipako nibbattati addho ca hoti mahaddhano mahabhogo nacassa kutoci bhoganaj upaghato agacchati aggahito va udakato va rajato va corato va appiyadayadato va. Imani kho bhikkhave pabca sappurisadanani”ti tattha “anaggahitacitto”ti macchariyena apariyonaddhacitto. Yo pana evaj danaj dento manapaj deti so uppannuppannatthane manapatthana patilabhati yo aggaj deti so aggatthanaj patilabhati yo varabhandaj deti so bhajaniyatthanadisu varabhandameva labhati yo pana setthaj deti so setthapadabceva papunati uppannuppannatthane dighayuko yasava ca hoti. Tena vuttaj Bhagavata uggadeva puttassa:-
“Manapadayi labhate manapaj
Aggassa data labhate punaggaj,
Varassa data varalabhi hoti
Setthaj dado setthajmupeti thanaj.
Yo aggadayi varadayi setthadayi ca yo naro,
Dighayu yasava hoti yattha yatthupapajjati”ti.
Titthatu tava attano dhanapariccagena katadananisajso, hatthaj ukkhipitva danatthanaj dassentena laddhasampatti evaj veditabba.
Jambudipe kira vasu devo baladevo ajjuno pajjuno candadevo suriyadevo yabbadevo
aggidevo ghato avkuroti dasabhatika rajano nama ahesuj. Te disavijayaj katva tesatthi nagarasahassani gahetva dvaravati nama nagare nisiditva jambudipaj bhajenta attano bhaginij abjanadevij asaritva dasakotthase karitva bhajesuj tada tesaj sabbakanittho avkuroraja mayhaj bhagaj mama bhaginiya datva ahaj vanijjaya jivikaj kappemi. Apica no

[SL Page 116] [\x 116/]
Tumhakaj rajjaj gatakale amhakaj bhandato sujkaj na ganhathati aha, taj sutva te sabbepirajano sadhuti sampaticchijsu. So tato patthaya vanijjaya jivikaj kappeti tada avkuro raja attano dasaj bhandagarikatthane thapetva tassa kulitthij anetva adasi. Katthaci vasudeva maharajati agataj sa tassa gabbhaj ganhitva puttaj vijayi tasmij uppanne bhandagariko kalamakasi. So vasudevamaharaja pituno dinnaj sabbaj puttasseva adasi. Tasmij vatthabharanehi attanaj alavkaritva rajagehe vijambhitva vicaranakale eso daso udahunoti evarupa katha udapadi. Tada taj sutva abjanadevi dhenupamabayena taj adasamakasi. So lajjaya dvaravatinagarato nikkhamma roruvaj nama nagaraj 1 gantva tattha tunnakammaj katva jivati. Tasmij nagare asayho namasetthi yacakanaj danaj deti so tunnakarako danatthanaj pucchitva agatagatanaj pasannacitto hatthaj ukkhipitva dasseti. So tena pubbakammena tato cuto ekasmij marukantare mahanigrodhe dibbaputto 2 hutva nibbatti. Tassa hatthatale pabcavgulihi icchaticchitaj paggharati tasma tassa hatthaj kapparukkhalataviya cintamaniviya ca ahosi tada avkuro ca eko brahmano cati dve jana sakatasahassehi bhandani gahapetva kambojaj gacchanta satthiyojanaj marukantaraj papunijsu te divabhage gantuj asakkuneyyataya hetthasakate nisiditva rattij rattij hi gacchanta kantaramajjhaj papunijsu tada tesaj upakaranani khinani ahesuj tada avkuro yattha pokkharaniva nadi va rukkhova atthi taj oloketva agacchathati catuddisaj cattaro dute pesesi. Tesu tayojana gantva adisva agata eko dibbaputtassa nigrodhaj disva agantva rajanaj aha. Raja parijane gahetva gantva nigrodhaj pavisitva evarupe sakhavitasampanne sandacchaye nigrodhe mahesakko devarajahoti, so amhakaj paniyaj dadati ce sundaranti aha. Dibbaputto rajanaj sajjanitva nigrodhavitape thatva hatthaj pasaresi pasaritahatthe pabcavgulihi akasagavgadhara viyaphatikamanivannapabcaudakadhara nikkhamijsu. Raja saparivaro nahatva ca

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.