.RU

НЕ1.1 (Лекція) Фізична природа ґрунтів - 2010/2011 Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) чернівці, 2010 Зміст загальний...

НЕ1.1 (Лекція) Фізична природа ґрунтів


Походження ґрунтів і їх основні типи. Класифікація ґрунтів. Фізичні властивості ґрунтів. Фізико-механічні характеристики ґрунтів. Водні і теплові властивості ґрунтів.

НЕ1.2 (Лекція) Основні закономірності механіки ґрунтівСтискання ґрунтів. Водонепроникність ґрунтів. Структурно-фазова деформація ґрунтів. Особливості фізико-механічних властивостей структурно- нестійких ґрунтів.

НЕ1.3 (Лекція) Напруження в ґрунтах


Розподіл напружень у випадку просторової та плоскої задачі. Розподіл тисків по підошві споРозподіл напружень у випадку просторової та плоскої задачі. Розподіл тисків по підошві споруд, що опираються на ґрунт.

НЕ1.4 (Лекція) Деформація ґрунтів і осідання фундаментівВиди деформацій ґрунтів і причини, що їх викликають. Пружні деформації ґрунтів і методи їх визначення.

НЕ1.5 (Лекція) Загальні відомості про методи розрахунків основ


Розрахунок по першій групі граничних станів. Розрахунок по другій групі граничних станів.

НЕ1.6 (Лекція) Розподіл напружень в основахРозподіл напружень по підошві фундаменту. Розподіл напружень в основі від дії зовнішньої нагрузки. Фази деформації основи. Вплив різноманітних факторів на характер руйнування основ.

НЕ1.7 (Лекція) Несуча здатність основ


Фази деформації основи. Вплив різноманітних факторів на характер руйнування основ.

НЕ1.8 (Лекція) Осідання основ


Причини виникнення нерівномірних осідань. Конструктивні міроприємства для зменшення впливу нерівномірних осідань

Змістовний модуль 2


НЕ2.1 (Лекція) Загальні відомості про методи розрахунків фундаментів та їх проектування


Вибір глибини закладання і типу фундаменту. Розробка варіантів і послідовність проектування фундаментів.

НЕ2.2 (Лекція) Фундаменти неглибоко закладання та особливості їх спорудження

Матеріали фундаментів. Конструкції фундаментів. Розрахунок основ фундаментів мілкого закладення.

НЕ2.3 (Лекція) Фундаменти на палях


Номенклатура і область використання паль різних видів. Розрахунок паль та фундаментів. Проектування паль і фундаментів. Конструктивні рішення фундаментів на палях.

НЕ2.4 (Лекція) Масивні фундаменти глибокого закладання з опускних колодязів і кесонів


Принципи розрахунків фундаментів із опускних колодязів і кесонів. Конструкції фундаментів глибПринципи розрахунків фундаментів із опускних колодязів і кесонів. Конструкції фундаментів глибокого закладення.

НЕ2.5 (Лекція) Фундаменти в особливих умовахФундаменти в сейсмічних районах. Посилення основ і фундаментів існуючих споруд. Проектування фундаментів на закарстованих територіях.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:1.СНиП 2.02.01-83. Основания зданий й сооружений. - М.: Строймздат, 1985. -40 с

2. СНиП 2.02.03-85. Свайньїе фундаменти. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-48с.

3.СНиП 2.02.02-85 ''Основания гидротехнических сооружений". -М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. -48с.

4. ДСТУ Б 3.2.1-2-96. Грунти. Класифікація. К. 1997 - 42с.

5.Берлинов М.В. и др. Примеры расчëта оснований и фундаментов- М.: Стройиздат, 1986.

6.Бобков В.Ф., Безрук В.М. Основы грунтоведения и механики грунтов.- М.:Высшая школа, 1986.

7.Бабич Є. М. Крусь Ю.А. "Механіка грунтів, основи та фундаменти". Рівне: Видавництво РДТУ, 2001. -367с.

8.Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов.- М.: Стройиздат, 1990.

9.Глотов Н.М., Рыженко А.П., Шпиро Г.С. Основания и фундаменты.- М.: Стройиздат, 1987.

10.Зоценко М.Л. та ін. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи та фундаменти, - К.: Вища школа, 1992. -408 с

11.Далматов В.Й. Механика грунтов, основания и фундаменты. -Л.: Стройиздат. - 415 с.

12.Костерин Э.В. Основания и фундаменты- М.: Высшая школа, 1990

13.Левин С.В. Механика грунтов.- М.: Недра, 1964.

Оцінювання: залік в усній формі

ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯОсвітньо-кваліфікаційний рівень підготовки - бакалавр

Шифр дисципліни – 060103/00/3.17

Назва напряму - Гідротехніка (водні ресурси)

Загальна кількість годин - 108

Статус курсу - нормативний для підготовки бакалаврів зі спеціальності Гідротехніка (водні ресурси)

Мета і завдання дисципліни.

Основною метою викладання дисципліни "Водопостачання і водовідведення" є формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць, житлових і промислових об'єктів.

Основними завданнями , що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань:- визначення розрахункових параметрів систем забору, подачі та
при­го­тування води різної якості для потреб водопостачання;

- визначення розрахункових параметрів систем відведення і очищення
стічних вод різних споживачів;

- основи проектування систем водопостачання і водовідведення населених міст, окремої споруди або будинку.

Змістовний модуль 1«ВОДОПОСТАЧАННЯ»НЕ

1.

1

Предмет дисципліни

Водопостачання. Історичний огляд.Означення дисципліни, значення води в житті людини, потреби у воді. Перші відомості про штучні споруди для добування води сучасне становище з водою.

НЕ 1.2 Водоспоживачі. Розрахункові витрати. Системи і схеми водопостачання.Типи водоспоживачів і режим водоспоживання. Питомі та розрахункові витрати води, вільні напори. Основні схеми водопоста­чання, класифікація систем, значення водопостачання і перспективи його розвитку. Витрата води на гасіння пожеж.

НЕ 1.3 Водозабірні споруди.Типи водозаборів із поверхневих джерел та вибір місця їх розташування. Технологічні схеми водозаборів із поверхневих джерел. Берегові та руслові водозабори, водоприймаль­ні ковші. Типи і схеми споруд для забору під­земних та інфільтраційних вод трубчасті, шахтні колодязі, горизонтальні та променеві водозабори.

НЕ 1.4 Напірно-регулювальні споруди і насосні станції.Загальні відомості про насосні станції і водопідні­мальне обладнання. Визна­чення режиму роботи насосів Класифікація споруд, водонапірні башти і колони, підземні резерву­ари, гідропневматичні установки.

НЕ 1.5 Водоводи та водопровідні мережі.Основні принципи проек­тування, трасування во­доводів і водопровідних мереж. Режим роботи водопровідних мереж. Вибір економічно ви­гідних діаметрів труб напірних водоводів. Виз­начення вільних напорів у водопровідній мережі.

Змістовний модуль

2«ВОДОВІДВЕДЕННЯ»НЕ

2.

1.

Системи та схеми каналізації.Стічні води та їх класифікація, системи ка­налізації. Загальна схема каналізації та її основні елементи, схеми кана­лізації.

НЕ 2.2. Дощова та загальносплавна каналізація.Призначення дощової ка­налізації. Внутрішні і зовнішні дощові кана­лізаційні мережі. Трива­лість, інтенсивність і повторюваність дощів. Умови застосування і трасування загальносплавної каналізації, виз­начення розрахункових витрат.

НЕ 2.3. Очистка стічних вод.Склад стічних вод, класифікація методів очистки стічних вод. Спо­руди для механічної, біологічної і хімічної очистки стічних вод. Обробка, знезараження і використання осаду стічних вод.

НЕ 2.4. Дезинфекція стічних вод і випуск їх у водойму.Дезинфекція (знезараже­ння) стічних вод, дезин­фекція рідким хлором, дезинфекція рідким хло­ром, дезинфекція хлор­ним вапном, випуск очи­щених стічних вод у во­доймище.

В результаті засвоєння курсу студенти повинні знати вимоги нормативних документів до проектування, будівництва і експлуатації споруд водопостачання і водовідведення, характеристику і сферу застосування систем і схем водопостачання і водо­­відве­дення населених пунктів, житлових і промислових об'єктів, методи визначення параметрів мереж і споруд водопостачання і водо­відведення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 1. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. -М.: Стройиздат, 1986.

 2. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. -М: Стройиздат, 1985.

 3. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. -М.: ЬЩИТП Госстроя СССР. 1986.

 4. Василенко А.А. Водоотведение. Курсовое проектирование. -К.; Вища школа. 1988. —188 с.

 5. ДСТУ БА.2.4-8-95. СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем. - Київ, 1996.

 6. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод. - Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2002. - 622 с

 7. Кравченко В.С., Саблій Л.А.. Зінич П.Л. Санітарно-технічне обладнання будинків: Підручник. - Рівне: УДУВГП. 2003. - 442 с

 8. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація: Підручник. -Київ: "Кондор", 2003.-288 с

 9. Охримюк Б.Ф. Водовідведення та очищення стічних вод. Частина 1. Водовідвідні мережі та споруди / Під заг. редакцією Мацнєва А.І.: Навч. посібник. - Рівне: РДТУ, 1999.-203 с

10. Орлов В.О. Сільськогосподарське водопостачання: Підручник. -Київ: Вища школа, 1998.- 182 с

11. Орлов В.О., Зощук А.М. Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення. Підручник. - Рівне: УДУВГП, 2002.-203 с

12. Орлов В.О., Кравченко В.С. Сільськогосподарське водопостачання: Курсове і дипломне проектування: Навч. посібник. -Рівне: РДТУ, 1999.-240 с

13. Прокопчук І.Т. Менеджмент і маркетинг на підприємствах водопостачання і водовідведення: Конспект лекцій. - К.: КНУБА,

14.Таварткіладзе І.М. Водовідвідні системи промислових підприємств. Процеси і апарати: Навчальний посібник.

15. Тутай А.М. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання: Навчальний посібник.

16. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання. Рівне: РДТУ. 2001. -439 с

17. Тугай А.М.. Терновцев В.Е. Водоснабжение. Курсовое проектирование. - К.: Вища школа, 1980. - 208 с.

18. Терновцев В.Е.. Пухачев В.М. Очистка промышленных сточных вод - К.: Будівельник, 1986. - 120 с.

19. Водопровідна мережа міста: Методичні вказівки до виконання курсового проекту / Укл. П.І. Шевчук. -Чернівці: Рута, 2007. - 136 с

20. Водовідведення: Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Мережі водовідведення" / Укл. Шевчук Ю.Ф., Василенко О.А., Вижевська Т.В., Саблій В.А., Шевчук П.Т. -Чернівці: Рута, 2007. - 40с.

Оцінювання.

В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі усного екзамену

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА МАШИННА ГРАФІКАМЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИНарисна геометрія, інженерна та машинна графіка – одна із учбових дисциплін, що є основою для підготовки майбутніх педагогів, інженерів, дослідників, конструкторів, дизайнерів в області конструювання і експлуатації машин і механізмів.

Метою дисципліни є одержання студентами теоретичних знань з основ нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки, оволодіння навичками просторового мислення, набуття практичних навиків по створенню і опрацювання технічних креслень форм та деталей при вирішенні різнопланових інженерних задач сучасного машинобудування, набуття знань та вмінь в роботі з системою автоматизованого проектування AutoCAD. Ознайомити студентів з низкою висновків з нарисної геометрії, що лягли в основу креслення та інженерної графіки. Технічне креслення – мова інженера.

Курс має виховне і розвиваюче значення: виховує охайність, економність, розвиває просторове і абстрактне мислення та конструкторські здібності, привчає до естетичності та раціональності.

Завдання:

В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

-

теоретичні основи побудови креслення,

- правила оформлення графічної та текстової конструкторської документації,

- правила читання складального креслення і виконання робочих креслень і ескізів,

Вміти:

- оформляти графічну та текстову конструкторську документацію

- виконувати креслення різних деталей, обирати доцільний головний вигляд, використовувати перерізи і розрізи, виносні елементи, умовності та спрощення.

- користуватись вимірювальними інструментами та довідковою літературою.

- працювати в універсальному середовищі AutoCAD.

Змістовий модуль 1НЕ 1.1 Геометричне креслення .Вступ. Предмет інженерної графіки. Основні поняття і визначення інженерної графіки.Мета, задачі та цільове призначення курсу. Короткий історичний нарис розвитку дисципліни (методів зображень і технічного креслення). Відомості про державні стандарти. Єдина система конструкторської документації (ЄСКД). Конструкторські документи та стадії проектування. Основні вимоги стандартів до графічного оформлення креслення. Вироби та їх складові частини. Позначення виробів та конструкторських документів

НЕ 1.2

Основні правила оформлення креслень

Формати креслень (ГОСТ 2.306-68 ЄСКД) і оформлення креслярських листів.

Масштаби (ГОСТ 2.302-68 ЄСКД).

Шрифти креслярські (ГОСТ 2.304-68 ЄСКД).

Лінії креслення (ГОСТ 2.303-68 ЄСКД).

НЕ 1.3. Загальні відомості про вироби і кресленняВироби і їх складові частини

Види конструкторських документів і стадій проектування. Умовності і спрощення на кресленнях. Штрихування в розрізах і перетинах. Позначення шорсткості поверхні. Матеріали і їх позначення на кресленнях.

НЕ 1.4. Теоретичні основи побудови креслення .Основні елементи простору та відношення між ними.Метод проекцій. Види проекцій. Властивості проекцій. Теорема про проектування прямого кута.

НЕ 1.5. Комплексне креслення. Перетворення епюра.Комплексне креслення і координати точки. Положення точки відносно площин проекцій. Заміна однієї площини проекцій. Заміна двох площин проекцій.

НЕ 1.6. Пряма лінія.Завдання та зображення на кресленні прямої лінії. Положення прямої відносно площин проекцій. Визначення дійсного (натурального) розміру відрізка і кутів його нахилу до площин проекцій. Взаємне розміщення двох прямих. Конкуруючі точки.

Змістовий модуль 2НЕ 2.1 Метричні і позиційні задачі. Площина.Завдання площини на кресленні. Положення площини відносно площин проекцій Лінії особливого положення в площині. Взаємне розміщення прямої і площини. Перетин прямої з площиною часткового положення. Сліди площини.

НЕ 2.2Метричні і позиційні задачі.Визначення відстаней. Визначення довжини відрізка. Визначення кутів. Визначення дійсної величини плоскої фігури

НЕ 2.3 Проекційне креслення Гранні поверхні, поверхні обертання.Зображення гранних поверхонь та точки на них. Зображення поверхонь обертання та точки на них.

НЕ 2.4 Розрізи і перетини (ГОСТ 2.305-68 ЄСКД).Види розрізів. Прості та складні розрізи.

Перетин геометричних фігур: перетин прямої з площиною, взаємний перетин площин, переріз поверхонь обертання площинами часткового положення, перетин співвісних поверхонь обертання; перетин поверхонь (спосіб січних концентричних сфер і січних площин часткового положення).

Змістовий модуль 3НЕ 3.1 Аксонометричні проекції .Створення аксонометричного креслення, аксонометричне креслення, типи аксонометричних проекційПрямокутна ізометрична проекція;

- прямокутна диметрична проекція;

- фронтальна косокутна диметрія (кабінетна проекція);

- зображення кола в аксонометричних проекціях.

НЕ 3.2 Побудова основних виглядів деталі з аксонометричного креслення деталіОсновні вигляди деталі та правила їх побудови.

НЕ 3.3 Машинобудівне креслення в універсальному середовищі AutoCAD. Ескизування деталей.Послідовність виконання ескізу. Позначення шорсткості поверхонь.

НЕ 3.4 Робоче креслення деталі.Вимоги до виконання робочого креслення.

НЕ 3.5

Складальні креслення

.

Вимоги, що пред'являються до складальних креслень. Специфікація складальної одиниці. Послідовність виконання складального креслення. Умовності і спрощення на складальних кресленнях.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 1. СКД ДСТУ 3321-96. Єдина система конструкторської документації ЄСКД ГОСТ 2.301-68 -2.317-69; 2.104-68, 2.701-84, 2.702-75 - 2.747-68 та інші.

 2. Федоренко В.А., Шошин А.Н. Справочник по машиностроительному черчению.-М.: Машгиз., 1983.-416с.

 3. Михайленко В.Є., Євстидєєв М.Ф. Нарисна геометрія-К.: Вища школа, 1993.-285 с.

 4. Михайленко В.Е., Пономарев А. М. Инженерная графика. - К.: Вища школа; .1990. – 303с.

 5. Годік Є. І. Технічне креслення. -М., Машинобудування, 1974.

 6. Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии. - М., Машгиз, 1965.

 7. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии.- М., Наука, 1973.

 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Інженерна графіка” \ Укл.: Курек Г.К., Єрмоленко С.Б.,- Чернівці, ЧДУ, 1994.

 9. Збірник вправ та завдань до лабораторних робіт з курсу “Інженерна графіка” \ Укл.: Курек Г.К., Єрмоленко С.Б.,- Чернівці, ЧДУ, 1998.


ЕЛЕКТРОТЕХНІКАМета викладання дисципліниКурс “Електротехніка” відноситься до загально-інженерних дисциплін. Цей курс повинен забезпечити базову підготовку з основ електротехніки студентів базового напрямку “Водопостачання та водовідведення”, необхідну для успішного вивчення спеціальних дисциплін і вирішення у майбутньому виробничих та дослідницьких завдань.

Предметом вивчення у курсі “Електротехніка” є фізичні основи роботи, експлуатаційні характеристики і параметри, моделі, будова та застосування дискретних компонентів загального призначення, напівпровідникових приладів, а також будова, схемотехніка та принципи функціонування пристроїв енергоживлення, комутації та інших електронних вузлів апаратури широкого використання.

Знання, вміння та навички, які повинен мати студент в результаті вивчення дисципліни:

У відповідності до кваліфікаційної характеристики, майбутні спеціалісти базового напрямку “Водопостачання та водовідведення” повинні:

а)

знати:б)

вміти:в)

мати:Курс “Електротехніка” базується на знанні основ загальної фізики, основ вищої математики, інформатики та програмування, технічного креслення.

Освітньо – кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр.

Змістовий модуль 1:НЕ 1.1 Основні поняття теорії електротехніки. 1. Вступ. Місце, значення і завдання предмету.

 2. Основні означення. Електричне коло. Електричний струм. Електрорушійна сила. Потужність і енергія.

 3. Ідеалізовані пасивні елементи. Опір. Ємність. Індуктивність.

Схеми заміщення реальних елементів електричних кіл.

НЕ 1.2 Електричні кола постійного струму. 1. Ідеалізовані активні елементи.

 2. Ідеальне джерело напруги.

 3. Ідеальне джерело струму.

 4. Схеми заміщення реальних джерел.

 5. Керовані джерела напруги і струму.

 6. Види з’єднань в електричному колі. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання елементів електричного кола.

Еквівалентні перетворення в електричному колі. Перетворення “Зірка”-“Трикутник”.Ї

НЕ 1.3

Основні закони електротехніки.

 1. Закон Ома для повного кола.

 2. Закони Кирхгофа.

 3. Алгоритм упорядкування системи рівнянь.

Матричний метод розрахунку електричних кіл.Ї

НЕ 1.4.

Нелінійні електричні кола постійного струму.

 1. Нелінійні елементи.

 2. Параметри нелінійних елементів.

 3. Методи розрахунку нелінійних електричних кіл постійного струму.

Графічні методи розрахунку нелінійних кіл.

Змістовий модуль 2:НЕ 2.1 Електричні кола змінного струму. 1. Основні поняття. Представлення синусоїдальних функцій векторами.

 2. Форми запису комплексних чисел та зображуючих векторів.

 3. Елементи електричного кола змінного струму. Реактивні елементи.

 4. Комплексний опір та провідність.

 5. Види з’єднань в колах змінного струму. Послідовне та паралельне з’єднання активних та реактивних елементів.

Еквівалентні опір, ємність та індуктивність.

НЕ 2.2 Частотні характеристики простих кіл. 1. Поняття вхідних і передавальних АЧХ і ФЧХ.

Послідовний коливальний контур. Резонанс напруг.

НЕ 2.3 Електричні кола несинусоїдального струму. 1. Способи представлення неси-нусоїдальних струмів.

 2. Аналіз лінійних електричних кіл несинусоїдальних струмів.

Електричні фільтри. Ланка Віна.

НЕ 2.4 Перехідні процеси в колах із зосереджени 1. Основні поняття та принципи аналізу перехідних процесів.

 2. Перехідні процеси в R-L та R-C колах.

Якісний аналіз перехідних процесів

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 1. Малинівський С.М.

  Загальна електротехніка : Підручник/ С.М.Малинівський. -2-е вид., перероб. й доп.. –Львів: Бескид Біт, 2003. – 640 с.

 2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: «Высшая школа», 1996. – 638 с.

 3. Загальна електротехніка / В.А. Вартобєдян. – К.: Вища шк., Головне вид-во, 1986. – 256 с.

 4. Бессонов Л.А., Демидова И.Г., Заруди М.Е. и др. Сборник задач по теоретическим основам электротехники: Учебное пособие для втузов (под ред. Бессонова Л.А.) Изд. 4-е, перераб. 2001 г. – 528 с.

АРХІТЕКТУРА І БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇОсвітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

Шифр дисципліни – 6.092601/00/3.06

Курс – 4; семестри – 7; всього годин – 108; 3 кредита.

Обов’язкова

Мета вивчення дисципліни

формування у майбутніх фахівців умінь і знань сучасних методів проектування конструкцій будинків та їх елементів у взаємозв’язку з просторово-планувальним рішенням будинків і споруд.

Основні завдання -

теоретична та практична підготовка студентів для розуміння питань планування та благоустрій населених пунктів, методів розрахунку будівельних конструкцій і видів сучасних інженерних систем і споруд.

Змістовий модуль 1«Архітектура будівель та споруд»НЕ 1.1. Загальні відомості про архітектуруСуть архітектури та її завдання; Поняття про будівлі та споруди; Розвиток інженерної думки у будівництві.

НЕ 1.2 Загальні відомості про будівліВимоги до конструкцій будівель. Класифікація будівель. Конструктивні елементи будівель. Техніко-економічна оцінка конструктивних вирішень.

НЕ 1.3 Типізація, уніфікація та модульна система у будівництвіПоняття про індустріалізацію будівництва. Об’ємно-планувальні параметри будівель. Єдина модульна система в будівництві. Прив’язка конструктивних елементів до координаційних осей.

НЕ 1.4 Схеми та конструкції сучасних будівель та спорудКонструктивні типи та схеми громадських будівель. Конструктивні типи та схеми промислових будівель. Устаткування сучасних споруд.

НЕ 1.5 Відомості про будівлі систем водопостачання та водовідведенняОсновні елементи несучого остова. Типи будівель і споруд систем водопостачання та водовідведення. Особливості об’ємно-планувальних і конструктивних рішень.

Змістовий модуль 2«

Будівельні конструкції»НЕ

2.1

Інженерні конструкції загального та водогосподарського призначенняПідґрунтя та фундаменти. Колони, балки та ферми. Плити перекриття та панелі. Стіни з цегли та панелі. Світлові та аераційні ліхтарі. Вікна, двері і ворота. Покрівлі.

НЕ 2.2. Основні положення розрахунку інженерних конструкцій

.

Фізико-механічні властивості бетону та арматури. Основні положення розрахунку залізобетонних конструкцій. Основні положення розрахунку металевих конструкцій

НЕ 2.3. Нормативні документи інженерних розрахунківВикористання ДБН при проектуванні та розрахунку будівельних конструкцій. Використання СНиП при проектуванні та розрахунку будівельних конструкцій.

НЕ 2.4. Будівлі та споруди водопровідноканалізаційного призначенняВодозабори. Водонапірні башти. Очисні споруди. Басейни, фонтани. Лікувальні та оздоровчі заклади. Комунальні підприємства (лазні,пральні)

В результаті засвоєння курсу студенти повинні вміти визначати на основі проектних рішень та нормативних документів конструкції та елементи будівель та споруд, вибирати необхідні конструкції будівель і споруд з техніко-економічним порівнянням, використовуючи їхні паспортні характеристики. У відповідності до діючих вимог, керуючись нормативними документами, складати первинну технічну документацію і звітність, знати Державні будівельні норми, основи проектування будівельних конструкцій та інженерних систем і споруд.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 1. Зайцев Ю. В., Хохлов Л.П. Основы архитектуры и строительные конструкции. – М.: Высшая школа, 1989;

 2. Козачук Г.У. Техніко-економічні розрахунки в архітектурному проектуванні – К.: НОК ВО, 1992;

 3. Маклакова Т. Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Уч. для вузов. – М.: Стройиздат, 1981. – 368 с;

 4. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания. – М.: Госстрой СССР, 1991;

 5. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. – М.: Госстрой СССР, 1991;

 6. УКиС 09-94 Каталог типовых проектов усадебных жилых домов и надворных хозяйственных построек для индивидуального строительства в Украине. – К.:Укртиппроект, 1994;

 7. Бартенєв И.А. Очерки истории архитектурных стилей. – М.: Стройиздат, 1983

 8. Бартонь Н.Э., Чернов И.Е. Архитектурные конструкции. – М.: Высшая школа, 1986;

 9. Дехтяр С.Б., Армановский Л.Ч. Архитектурные конструкции гражданских зданий. – К.: Будівельник, 1987;

 10. Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель. – К.: Кондор, 2003;

 11. Шемшурина Е.Н., Резвин В.А. Художественное конструирование инженерного оборудования городской квартиры. – М.: Стройиздат, 1971;

 12. Барашиков А. Я., Малишев О. М., Гомілко В. О. Технічна експлуатація будівель і міських територій. – К.: Вища школа, 2000;

 13. Барашиков А. Я., Малишев А. Н. Оценка технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений. – К.: НМЦ Держнаглядохоронпраці України, 1998;

 14. Білецький А.А. Організація і технологія будівельних робіт: Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2007. – 202 с;

 15. Карвацька Ж.К. Будівельні конструкції (громадські будівлі). - Чернівці:”Місто” 2000;

 1. Шубин Л. Ф. Промышленные здания. – М.: Стройиздат, 1986;

Оцінювання.В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю і підсумкового контролю, а також здійснюється підсумковий контроль у формі усного заліку

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ЗАГОТІВЕЛЬНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ І МОНТАЖНИХ РОБІТОсвітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

Шифр дисципліни – 6.092601/00/3.08

Назва напряму –Гідротехніка (водні ресурси)

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 108; 3 кредита.

Статус курсу - фундаментальний та професійно-орієнтовний для підготовки бакалаврів зі спеціальності "Гідротехніка (водні ресурси)"

Мета вивчення дисципліни

формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів організації праці і заробітної плати, проектування організації і технології виконання будівельних робіт, ціноутворення та кошторисної вартості створення елементів водогосподарських мереж та споруд.

Основними завданнями , що моють бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань:Змістовий модуль 1«Організація і технологія будівельного виробництва»НЕ 1.

Основи організації будівельного виробництваОсновні положення та поняття будівельного виробництва. Особливості індустріальної технології будівництва. Технічне і тарифне нормування. Технологічне проектування.

НЕ 1.2 Підготовчі та транспортні роботиТехнічна документація. Виконання підготовчих робіт. Горизонтальний транспорт

НЕ 1.3 Земляні роботиВиди земляних споруд. Визначення об’ємів земляних споруд. Перенесення проектів в натуру та геодезичне розмічування споруд. Ущільнення грунту. Водовідведення. Розробка грунту механізованим способом. Розробка грунту гідромеханізованим способом.

НЕ 1.4 Технологія виконання спеціальних видів робі

т

Зміцнення основ гідротехнічних споруд. Гідроізоляційні роботи. Пальові роботи. Будівництво способом „стіна в грунті” і опускним способом

Змістовий модуль 2Технологія монтажних робітНЕ

2.1

Бетонні та залізобетонні роботиЗагальні відомості. Улаштування опалубки. Арматурні роботи. Бетонування конструкцій.

НЕ 2.2. Кам’яні роботи

.

Загальні відомості. Технологічні процеси при виконанні кам’яних робіт

НЕ 2.3. Монтаж будівельних конструкційТехнологічні процеси при монтажі збірних констукцій. Монтаж залізобетонних і металевих конструкцій;.

НЕ 2.4. Опоряджувальні роботиШтукатурні роботи. Облицювальні і малярні роботи. Покрівельні роботи. Улаштування підлог.

НЕ 2.5 Система ціноутворення в будівництвіВиди кошторисних нормативів. Система ціноутворення у будівництві. Встановлення та узгодження цін і проведення розрахунків

В результаті засвоєння курсу студенти повинні визначати за допомогою відповідних методик склад та обсяги робіт, враховуючи конструкцію та параметри елементів водогосподарських споруд, вибирати необхідні машини та механізми і проводити їх алгоритмований підбір з техніко-економічним порівнянням, використовуючи їхні паспортні характеристики та враховуючи конструкцію та параметри елементів водогосподарських споруд, розробити технологічні процеси на створення елементів водогосподарських мереж і споруд, користуючись типовими технологічними картами і схемами, керуючись нормативними документами та діючими методикою, складати первинну виконавчу документацію і звітність керуючись нормативними документами;

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:


 1. 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 2. Контрольная работа
 3. Контрольная работа
 4. Контрольная работа
 5. Контрольная работа
 6. Контрольная работа
 7. Контрольная работа
 8. Контрольная работа
 9. Контрольная работа
 10. Контрольная работа
 11. Контрольная работа
 12. Контрольная работа
 13. Контрольная работа
 14. Контрольная работа
 15. Контрольная работа
 16. Контрольная работа
 17. Контрольная работа
 18. Контрольная работа
 19. Контрольная работа
 20. Контрольная работа
 21. Контрольная работа
 22. Контрольная работа
 23. Контрольная работа
 24. Контрольная работа
 25. Контрольная работа
 26. Контрольная работа
 27. Контрольная работа
 28. Контрольная работа
 29. Контрольная работа
 30. Контрольная работа
 31. Контрольная работа
 32. Контрольная работа
 33. Контрольная работа
 34. Контрольная работа
 35. Контрольная работа
 36. Контрольная работа
 37. Контрольная работа
 38. Контрольная работа
 39. Контрольная работа
 40. Контрольная работа
 41. Контрольная работа
 42. Контрольная работа
 43. Контрольная работа
 44. Контрольная работа
 45. Контрольная работа
 46. Контрольная работа
 47. Контрольная работа
 48. Контрольная работа
 49. Контрольная работа
 50. Контрольная работа
 51. Контрольная работа
 52. Контрольная работа
 53. Контрольная работа
 54. Контрольная работа
 55. Контрольная работа
 56. Контрольная работа
 57. Контрольная работа
 58. Контрольная работа
 59. Контрольная работа
 60. Контрольная работа
 61. Контрольная работа
 62. Контрольная работа
 63. Контрольная работа
 64. Контрольная работа
 65. Контрольная работа
 66. Контрольная работа
 67. Контрольная работа
 68. Контрольная работа
 69. Контрольная работа
 70. Контрольная работа
 71. Контрольная работа
 72. Контрольная работа
 73. Контрольная работа
 74. Контрольная работа
 75. Контрольная работа
 76. Контрольная работа
 77. Контрольная работа
 78. Контрольная работа
 79. Контрольная работа
 80. Контрольная работа
 81. Контрольная работа
 82. Контрольная работа
 83. Контрольная работа
 84. Контрольная работа
 85. Контрольная работа
 86. Контрольная работа
 87. Контрольная работа
 88. Контрольная работа
 89. Контрольная работа
 90. Контрольная работа
 91. Контрольная работа
 92. Контрольная работа
 93. Контрольная работа
 94. Контрольная работа
 95. Контрольная работа
 96. Контрольная работа
 97. Контрольная работа
 98. Контрольная работа
 99. Контрольная работа
 100. Контрольная работа
 101. Контрольная работа
© Помощь студентам
Образовательные документы для студентов.