.RU

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE - Załącznik do rozporządzenia


1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE1. Symbol badania:1.21.02(029)2. Temat badania:Małżeństwa. Rozwody. Separacje3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
5. Cel badaniaZmiany w strukturze ludności według stanu cywilnego dokonują się w znacznym stopniu w wyniku: wstępowania w związki małżeńskie, rozpadu małżeństw poprzez prawomocne orzeczenie separacji oraz rozwiązywania małżeństw poprzez zgony i prawomocnie orzeczone rozwody. Jednocześnie zawieranie, rozpad i rozwiązywanie związków małżeńskich są ściśle związane z rozwojem ludności w konkretnych warunkach społeczno gospodarczych danego kraju. Statystyka małżeństw, separacji i rozwodów służy do oceny sytuacji bieżącej w zakresie tworzenia się i rozpadu rodzin, jak też do prognozowania demograficznego. Badanie stanowi bazę do prowadzenia specjalistycznych badań ankietowych osób pozostających w stanie małżeńskim oraz tych, których małżeństwo uległo rozpadowi czy rozwiązaniu. Badaniem objęte są również małżeństwa z cudzoziemcami. Metodologia badań jest prowadzona zgodnie z zasadami prawnymi wynikającymi z przepisów polskiego prawodawstwa.

6. Zakres podmiotowyZwiązki małżeńskie: zawierane na terytorium RP – dotyczące osób rezydujących w Polsce oraz zawierane za granicą i zarejestrowane w Polsce przez USC – w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą; prawomocnie orzeczone rozwody oraz orzeczenia separacji i zniesienia separacji. Nowożeńcy, osoby rozwiedzione oraz separowane. Małżeństwa istniejące.

7. Zakres przedmiotowyMałżeństwa

Informacje o zawieranym związku małżeńskim (cywilne, wyznaniowe ze skutkami cywilnymi według kościołów i związków wyznaniowych). Cechy demograficzne osób, których fakty dotyczą: numer PESEL, data urodzenia, stan cywilny, rok ustania poprzedniego małżeństwa, liczba dotychczas zawartych związków małżeńskich oraz cechy społeczno ekonomiczne: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na rachunek własny w rolnictwie, praca na rachunek własny poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, inne niezarobkowe źródło; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość; w przypadku zagranicy – państwo), obywatelstwo.

Rozwody

Informacje o małżeństwie i rozwodzie; daty: wydania prawomocnego wyroku orzekającego rozwód, uprawomocnienia wyroku, wniesienia powództwa i zawarcia małżeństwa; informacje o wysokości ostatecznego wpisu, o pozostawaniu w prawnie orzeczonej separacji, termin jej orzeczenia; strona wnosząca powództwo o rozwód; orzeczenie o winie stron (mąż, żona, obie strony, bez orzeczenia), wyrażenie zgody na rozwód strony pozwanej; rodzaj powództwa (o rozwód, o separację); przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego ustalone w wyroku (niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny, trudności mieszkaniowe, nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów, niedobór seksualny, dłuższa nieobecność, różnice światopoglądowe, inne); liczba małoletnich dzieci i ich daty urodzenia; powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej (matce, ojcu, razem matce i ojcu, oddzielnie matce, oddzielnie ojcu, placówce wychowawczej, rodzinie zastępczej); wysokość zasądzonych alimentów; orzeczenie sądu o mieszkaniu (uregulowanie sposobu korzystania z lokalu, eksmisja żony/męża, podział wspólnego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu ze współmałżonków, podział majątku wspólnego w odniesieniu do lokalu objętego wspólnością ustawową, brak orzeczenia o mieszkaniu); data urodzenia oraz cechy społeczno ekonomiczne osób, których fakty dotyczą: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na rachunek własny w rolnictwie, praca na rachunek własny poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, inne niezarobkowe źródło; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość, w przypadku zagranicy – państwo), obywatelstwo.

Separacje

Informacje o orzeczeniu separacji: data wyroku (postanowienia) orzekającego separację, data wniesienia powództwa i zawarcia małżeństwa; informacje o stronie wnoszącej powództwo (mąż, żona, zgodny wniosek); orzeczenie o winie stron (mąż, żona, obie strony, bez orzeczenia); wyrażenie zgody na separację przez stronę pozwaną; przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego ustalone w wyroku (niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny, trudności mieszkaniowe, nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów, niedobór seksualny, dłuższa nieobecność, różnice światopoglądowe, inne); informacje o zniesieniu separacji: data zniesienia separacji, wyroku (postanowienia) orzekającego separację, data zawarcia małżeństwa; liczba małoletnich dzieci i ich daty urodzenia; powierzenie władzy rodzicielskiej (matce, ojcu, razem matce i ojcu, oddzielnie matce, oddzielnie ojcu, placówce wychowawczej, rodzinie zastępczej); wysokość zasądzonych alimentów; orzeczenie sądu o mieszkaniu (uregulowanie sposobu korzystania z lokalu, eksmisja żony, męża, podział wspólnego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu ze współmałżonków, podział majątku wspólnego w odniesieni do lokalu objętego wspólnością ustawową, brak orzeczenia o mieszkaniu); data urodzenia oraz cechy społeczno ekonomiczne osób, których fakty dotyczą: poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe), status na rynku pracy (pracujący: praca najemna w sektorze publicznym, praca najemna w sektorze prywatnym, praca na rachunek własny w rolnictwie, praca na rachunek własny poza rolnictwem; bezrobotny; bierny zawodowo: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, inne niezarobkowe źródło; na utrzymaniu), miejsce zamieszkania (w przypadku Polski – województwo, powiat, gmina, miejscowość, w przypadku zagranicy – państwo), obywatelstwo.

Bilans małżeństw istniejących.

8. Źródła danychSystemy informacyjne urzędów stanu cywilnego oraz sądów okręgowych.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011.

Lp.Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.08.18.28.38.41

urzędy stanu cywilnego

system informacyjny dotyczący aktów stanu cywilnego; dane jednostkowe dotyczące małżeństwa oraz cech osób zawierających związki małżeńskie w RP, a także w zakresie małżeństw zawartych za granicą i zarejestrowanych w RP przez USC; w formie elektronicznej

sukcesywnie do 3. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień 2012 r. do 4 stycznia 2013 r.

serwer centralny GUS

2

sądy okręgowe

systemy informacyjne dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji; dane jednostkowe w zakresie orzeczonych prawomocnie rozwodów oraz cech rozwodzących się osób; w formie elektronicznej

kwartalnie: do 3. dnia miesiąca za poprzedni kwartał, za IV kwartał 2012 r. do 4 stycznia 2013 r.

serwer centralny GUS

3

sądy okręgowe

systemy informacyjne dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji; dane jednostkowe w zakresie: separacji orzeczonych i zniesionych; cechy osób, których te fakty dotyczą; w formie elektronicznej

kwartalnie: do 3. dnia miesiąca za poprzedni kwartał, za IV kwartał 2012 r. do 4 stycznia 2013 r.

serwer centralny GUS
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychDane są gromadzone w podziale terytorialnym według gminy zdarzenia, opracowywane według miejsca stałego zameldowania osoby, której zdarzenie dotyczy (rozwody i separacje według miejsca zamieszkania), tj. według gmin imiennie w podziale na ludność miejską i wiejską. Korelacje cech współmałżonków z informacjami charakterystycznymi dla danego zjawiska (agregacja cech w zależności od poziomu podziału terytorialnego).

10. Terminy i formy udostępnianiaDla kraju ogółem oraz w przekroju według regionów, województw, podregionów i powiatów:

Miesięcznie:

– wstępna informacja o ogólnej liczbie zawartych małżeństw, prawnie orzeczonych separacji i rozwodów.

Kwartalnie:

– dane o ogólnej liczbie separacji i rozwodów według podziału terytorialnego (regiony, województwa) – 60 dni po kwartale,

– dane o ogólnej liczbie nowo zawartych małżeństw oraz surowe współczynniki małżeństw według podstawowego podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (wydruk, nośnik magnetyczny) – około 60 dni po kwartale, za IV kwartał 2012 r. – kwiecień 2013 r.

Rocznie:

– małżeństwa: liczba i struktura małżeństw oraz korelacje cech demograficznych i społeczno ekonomicznych osób zawierających nowy związek małżeński (po raz pierwszy lub kolejny), współczynniki małżeństw – w postaci tablic wynikowych (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień/maj 2013 r.,

– rozwody i separacje: liczba i struktura rozwodów i separacji oraz korelacje cech demograficznych i społeczno ekonomicznych osób rozwodzących się/separowanych, a także dane dotyczące małżeństwa, przyczyn jego rozpadu, winy stron, małoletnie dzieci z małżeństw rozwiedzionych/separowanych; współczynniki rozwodów – w postaci tablic wynikowych (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień/maj 2013 r.,

– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r.

Dane przekazywane do: Rocznika Demograficznego ONZ, publikacji EKG, UNICEF u, Rady Europy oraz baz danych Eurostatu i OECD.

11. Koszty i sposób finansowania900 400 zł – budżet GUS

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE1. Symbol badania:1.21.03(030)2. Temat badania:Migracje wewnętrzne ludności3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
5. Cel badaniaWyniki badania migracji wewnętrznych na pobyt stały (migracje definitywne) i czasowy pozwalają na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów przemieszczeń ludności na obszarze kraju. Ponadto statystyka migracji wewnętrznych służy do opracowania bilansów stanu i struktury ludności według podstawowego podziału administracyjnego kraju oraz prognoz demograficznych. Stała obserwacja przemieszczeń ludności umożliwia dokonywanie porównań w czasie zmian w zakresie kierunków, rozmiarów migracji oraz ich natężenia.

6. Zakres podmiotowyZmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego bądź czasowego) polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej miasta (dzielnicy/delegatury) bądź gminy w celu osiedlenia się na stałe lub na okres czasowy:

– osoby, które zameldowały się na pobyt stały w związku ze zmianą gminy zamieszkania,

– osoby, które zameldowały się na pobyt czasowy w innej gminie niż gmina stałego miejsca zamieszkania.

7. Zakres przedmiotowyStatystyka bieżąca.

Cechy demograficzne i społeczno ekonomiczne osób migrujących (płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo), jednostka administracyjna poprzedniego i obecnego miejsca pobytu, faktyczny okres przebywania (rok zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy). Dane gromadzone według podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju, tj. województw, powiatów, gmin (miasta, dzielnice i delegatury).

8. Źródła danychDane z gminnych zbiorów meldunkowych urzędów gmin o ludności zameldowanej na pobyt czasowy. Dane ze zbioru PESEL MSWiA w zakresie migracji o osobach zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju oraz o osobach zameldowanych na pobyt czasowy w kraju ponad 3 miesiące.

Lp.Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.08.18.28.38.41

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

zbiór PESEL; dane jednostkowe o liczbie i cechach osób zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju – na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.) o ewidencji ludności – (płeć, rok urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce, poprzednie miejsce zameldowania na pobyt stały, data zameldowania); w formie elektronicznej

raz w kwartale do 40. dnia po kwartale, w którym zostało zarejestrowane zameldowanie na pobyt stały, za IV kwartał 2012 r. – do 9 lutego 2013 r.

GUS

2

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

zbiór PESEL; dane jednostkowe o liczbie osób i cechach osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie kraju – na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – (płeć, rok urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce zameldowania na pobyt stały, miejsce zameldowania na pobyt czasowy, okres zameldowania na pobyt czasowy: dzień, miesiąc, rok początku oraz końca zamierzonego pobytu); w formie elektronicznej

raz w roku do 28 lutego 2013 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

GUS

3

urzędy gmin

gminne zbiory meldunkowe; dane jednostkowe o ludności zameldowanej na pobyt czasowy – na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. – (płeć, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, poziom wykształcenia, miejsce pobytu stałego, deklarowany okres pobytu czasowego); w formie elektronicznej

raz w roku do 22 stycznia 2013 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychDane o liczbie migracji wewnętrznych na pobyt stały według kierunków oraz płci, wieku i stanu cywilnego migrantów.

Dane o liczbie osób zameldowanych na pobyt czasowy według płci, stanu cywilnego oraz miejsca stałego i czasowego zameldowania (według stanu w końcu roku).

10. Terminy i formy udostępnianiaKwartalnie:

– dane o ogólnej liczbie migracji wewnętrznych na pobyt stały (zameldowania i wymeldowania) oraz według poszczególnych jednostek podziału terytorialnego (regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie) – tablica wynikowa (nośnik magnetyczny) – około 60 dni po kwartale, za IV kwartał 2012 r. – marzec 2013 r.

Rocznie:

– liczba i struktura oraz kierunki migracji wewnętrznych na pobyt stały według cech demograficzno społecznych osób migrujących według województw – tereny miejskie i wiejskie (wybrane dane dla regionów, podregionów, powiatów i gmin). Tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – maj 2013 r.,

– liczba i struktura demograficzno społeczna osób migrujących czasowo (zameldowanych na pobyt czasowy); dane o stałym i czasowym miejscu zamieszkania (kierunki migracji) według województw – tereny miejskie i wiejskie (wybrane dane dla regionów, podregionów, powiatów i gmin). Tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – maj 2013 r.,

– „Rocznik Demograficzny 2013” – listopad 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania320 400 zł – budżet GUS
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.