.RU

2.3Доколко успешно е приложен моделът на планиране с участие - Анализ на резултатите от областното планиране на...

2.3Доколко успешно е приложен моделът на планиране с участиеГолямото предизвикателство на широкото участие


За да обобщим доколко успешно е приложен на практика моделът на планиране с участие, трябва да обърнем внимание както на обхвата на участниците, така и на качествените аспекта на процеса – като мобилизирането на реално участие на заинтересованите страни и степента на отразяване на идеите и предложенията на участниците в крайния продукт.


2.3.1Кой и колко? Профил на участниците в планирането


Колко високо вдигнахме летвата за обхвата на „всички заинтересовани страни”

в най-широкия спектър от областна администрация до гражданските организации и представители на рисковите групи? Равносметката показва, че в национален план

обхватът на привлечените заинтересовани страни

в голяма степен съответства на предложения профил в модела на планиране.

Всички

областни оперативни екипи

са смесени – с представителство на минимум 3 типа институции/структури (като Хасково и Пазарджик) до 6-7 (като Варна, Бургас, Сливен, София-град, Плевен, Стара Загора и др.). В половината от областните екипи участват експерти от НПО и от доставчици на услуги. При старта на планирането пъстрият състав на оперативните екипи беше посрещнат с нескрито недоверие и скептицизъм, след това не липсваха прояви на напрежение или прояви на ревност към приноса в съвместната работа, особено в напрегнатите моменти и сгъстените срокове. В хода на планирането (с единични изключения) тези групи от експерти се превърнаха в

работещи екипи

и на финала съвместната работа на междуведомствените оперативни екипи беше оценена като изцяло нов опит с нови възможности, както за реализацията на междусекторните услуги, заложени в стратегиите, така и за прилагане в процеси на стратегическо планиране в други сектори.

В

големите областни работни групи

, които участват в областните срещи виждаме още по-широк спектър на заинтересованите страни:

От ключово значение за легитимирането на разработените стратегически документи е

мобилизираното активно участие на общините

, представяни най-често от ресорните зам. кметове и експертите в дирекциите/отделите, които отговарят за социалните дейности. Макар и със закъснение на някои места (като община Варна), всички големи и средни общини постепенно се включиха в планирането. Разбира се, малките общини също постепенно се включваха в планирането – на различни етапи и с различна степен на активност. Някои малки общини се присъединиха чак на финала (като община Брегово в пилотната област Видин или община Родопи в област Пловдив), но успяха да представят свои предложения в областните стратегии.

Въпреки усилията на областните оперативни екипи и интервенциите от страна на областните управители останаха единични изключения на отделни малки общини, където с различни аргументи или без обяснение общинската администрация се дистанцира от процеса на планиране. В такива случаи на практика експертите от ДСП/РДСП, от местни НПО или от други доставчици на услуги се ангажираха със събирането на данни и анализ на ситуацията, както и с предложенията за услугите, които да бъдат включени в областните стратегии.

Обществените съвети по социална политика

към общините бяха включени като структура предимно в обсъждането на общинските анализи на ситуацията и подготовката за внасяне на докладите в Общинския съвет, както се изисква в ППЗСП. Вярно е, че в страната като цяло тези структури не са достатъчно работещи и нерядко съществуват само на хартия. Областното планиране оказа влияние за известно активизиране на тези структури, които следва да бъдат включени и в бъдеще – при изпълнението на стратегиите на общинско ниво. Както е известно, особено в средните и по-малките общини, специалистите по социалните услуги и дейности не са толкова много и на практика голяма част от членовете на тези съвети участваха директно в планирането като част от териториалните работни групи. От своя страна Обществените съвети изиграха роля за провокиране на интереса и ангажирането на общинските съветници с развитието на социалните услуги.

Таблица 1: Участието в цифриОбласт

Брой общини

Брой проведени срещи, работни дискусии

Областен оперативен екип (разширен състав)

Областна работна група

Ср. брой участници в област-ни срещи

Общин-ски коорди-натори

брой

Териториални работни групи

големи областни срещи

тематични и работни срещи

Брой ООЕ

Брой участ-ници

Брой групи

Брой участ-ници

Пилотни областиРусе

8

4

9

-

6

80

8

8

46

Видин

11

4

8

-

7

75

11

10

50

Перник

6

5

4

-

4

50

6

6

25

Общо пилот-ни области251321

172052524121Северозападен районПлевен

11

4

6

1

10

82

11

10

92

Монтана

11

3

5

1

12

42

11

11

94

Враца

10

3

4

1

11

37

10

10

111

Ловеч

8

3

9

1

8

70

8

8

55

Северен централен районВ. Търново

10

3

5

1

7

43

10

10

81

Габрово

4

4

7

1

7

50

4

4

15

Силистра

7

3

4

1

7

72

7

7

88

Разград

7

1

3

1

9

52

7

7

16

Североизточен районВарна

12

3

5

1

17

50

12

12

92

Шумен

10

2

14

1

7

30

10

9

47

Търговище

5

3

12

1

8

21

5

5

17

Добрич

8

3

9

1

9

70

8

8

42

Югоизточен районБургас

13

3

8

1

10

85

13

11

66

Ст. Загора

11

3

12

1

8

77

11

11

144

Сливен

4

3

9

1

16

41

4

4

55

Ямбол

5

3

7

1

7

38

5

5

17

Южен Централен районПловдив

18

3

6

1

9

75

18

18

101

Пазарджик

11

2

3

1

6

42

11

11

77

Кърджали

7

2

5

1

7

60

7

7

88

Смолян

10

3

7

1

6

55

10

10

51

Хасково

11

4

3

1

5

85

11

11

21

Югозападен район-София-град

1

3

9

1

12

112

1

1

85

Благоевград

14

2

3

1

5

45

14

11

41

Софийска

22

2

5

1

4

50

21

20

46

Кюстендил

10

2

3

1

8

55

9

9

32

Общо за 25-те области

239701632521514392392301574Всичко264831842523216442642541695

Кои потенциални участници бяха най-слабо активни, кой отсъстваше и защо?


Независимо от усилията, някои от предварително набелязаните заинтересовани страни са по-слабо представени в работните екипи. Включването на гражданския сектор, на организациите, които представляват интересите на рисковите групи, включително от ромската общност, хората с увреждания и пр. в национален план беше по-ниско от желаното. С редки изключения, местните НПО и ромските организации останаха встрани от реалния процес на планиране.В областите като цяло не достигна време и ресурси за допитване до преките представители на рисковите групи, с изключение на някои НПО и някои структури на национално представителните организации (като Съюз на инвалидите в България, Съюз на слепите и др.), които частично участваха в проучването на нуждите и планирането на услугите в някои области.


Участието в цифри


В Таблица 1 виждаме „твърди и точни” цифри, обобщени от списъците на участниците и преките впечатления на областните оперативни екипи и консултантите от УНИЦЕФ, като изобщо не изключваме възможността за несъществено отклонение в рамките на 5-8% в цифрите за броя на участниците в голямата областна група и в териториалните групи.Необходими са някои пояснения за значението на цифрите в таблицата, при всички условности на количествените параметри на участниците в пилотната и непилотната „масовата” фаза на областното планиране на социалните услуги. Общият брой на участниците в процеса на планиране не е механичен сбор от областните и териториалните работни групи – има участници на общинско ниво, които не са присъствали на срещите на областно ниво, където общините участват обикновено с двама до четири представители, а от друга страна, не всички участници на областно ниво са били членове на териториални групи.

За да си представим по-ясно общия брой на хората, привлечени в процеса в цялата страна трябва да имаме предвид няколко обстоятелства.

В крайна сметка, по един или друг начин и с различна интензивност, в областното планиране са участвали общо над 2400 души в цялата страна, от които около 1160 души са участвали едновременно в работата на областно ниво и общинско ниво, около 480-490 души са участвали само на областно ниво и още около 750 души са се включили само на общинско ниво.Схемата по-долу илюстрира „застъпването” и допълването между участниците на областното и общинското ниво.

Общински координаториОбластна работна групаТериториални работнигрупиПодкрепящи организациии участници – предоставяне на информация, идеи и предложенияОбластен оперативенекипВ схемата виждаме още един

кръг от подкрепящи организации и хора

извън преките участници в планирането, в който се включват други хора, които не са участвали нито в областните срещи, нито пряко в работата на териториалните работни групи, но които реално са съдействали с предоставяне на информация и данни за рисковите групи и услугите като НСИ и ГРАО, училища, местни НПО, доставчици на услуги, които са попълнили съответно картите за услугите или профилите на общините и са давали някакви предложения за развитието на социалните услуги. Трудно е, макар и не невъзможно, да се измери в количествени параметри и техният принос. Но при всички положения е ясно, че заедно с тях реалният брой хора въвлечени в процеса на планиране в страната става още по-голям.

2.3.2Какво участие? Мотивация, трудности и намерени решенияКолко и какво участие наблюдавахме?


Обобщената оценка за реалното включване на заинтересованите страни показва различна степен на активност в процеса и разработването на стратегиите. В зависимост от специфичните условия реалният принос на отделните типове/групи участници не е еднакъв и варира от предоставяне на информация, пасивна обратна връзка за разработения анализ/стратегия, до проактивно подаване на предложения, интензивно участие в работни групи за изписване на анализите/ стратегиите.Таблица 2: Роля и принос на заинтересованите страни в областното планиране
Участници:структури, организации, позицииКоординация и логистика

Предоставяне на информация

Общински анализи

Областни анализи

Идеи и предложения за социални услуги

разработване на компоненти на стратегията

Обратна връзка и коментари

цялостно обобщаване и разписване на стратегията

Областна администрация

РДСП

ДСП, ОЗД

Общинска администрация

Доставчици на услуги

РИО на МОМН, Ресурсни центрове, РЦЗ и РИОКОЗ, РСЗ и ДБТ

НПО

Общински съветници

Обществени съвети по соци-ална политика към общините

ГРАО, НСИ

Училища, училищни настоятелства, читалища и др.

Бизнес организации, работодатели


Тази схема показва типово разпределение на ролите и реалните ангажименти, поети в хода на планирането, а фонът на полетата дава ориентир в каква степен и доколко тези роли са разпространени в различните области:

Тази оценка е направена според наблюденията на консултантите от УНИЦЕФ. Разбира се, всяка област имаше своите особености, както за пълнотата на профила на участниците, така и за приноса на всеки участник/организация в областното планиране.


Динамичното взаимодействие и трудното партньорство


Изграждането на партньорството беше постепенен и нелек процес. Посочените тук обективни и субективни трудности в мобилизирането на участие и широко партньорство са обобщени чрез наблюденията на екипа на УНИЦЕФ от два условно разделени източника – споделени от участниците по време на обученията, консултациите и областните работни срещи, както и трудности, забелязани от консултантите, без да са вербализирани от участниците в процеса на планиране:Поддържането на

мотивацията за участие

изискваше специфични умения и постоянни усилия на фасилитаторите на процеса. В хода на обученията и текущата подкрепа консултантите от УНИЦЕФ отделяха специално внимание на мотивирането на Областните оперативни екипи и постепенното им превръщане от група хора, събрани по административен път, в ефективен работещ екип. Заедно с това, Областните оперативни екипи бяха подкрепяни от своя страна да въздействат на областно и общинско ниво за изграждането на партньорства и мотивиране на заинтересованите страни.

В хода на съвместната работа областните оперативни екипи до голяма степен успяха да преодолеят както обективните различия в интересите (вкл. съществуващи конфликти), така и липсата на нагласа и практика за съвместна работа между участниците: общини – областни администрации, общини – общини, РДСП/ДСП – общини, общини – доставчици на услуги, институции – НПО, социални услуги – училища, между държавните структури в различните сектори.

Вложените усилия и интервенции за мотивиране на участниците – както като институции, така и като личности – трудно могат да бъдат измерени в точни количествени параметри. Доколкото е възможно, областните оперативни екипи се опитваха да подходят индивидуално за мотивиране на различните участници – организации и личности. Прилагаха са всевъзможни средства и инструменти за спечелване на заинтересованите страни – от официалните писма и разпоредби, до многобройни неформални разговори и срещи за извеждане на общите интереси и ползи.

Добри примери за партньорство и участие наблюдавахме в повече от половината от областите. Същевременно, далеч не навсякъде присъстващите представители успяха да се превърнат в реални участници в процеса, а на места се наблюдаваха и командни методи на дирижирано участие във вземането на решения. Имайки предвид разнородните обективни и субективни трудности, не сме очаквали нито стопроцентова реализация на участието, нито еднакъв принос на всяка от привлечените заинтересовани страни.

Равносметката обаче показва, че е постигнат сериозен напредък в изграждането на взаимодействие между заинтересованите страни, насочено към развитие на ефективни и гъвкави социални услуги в полза на рисковите групи.


В заключение: как приложихме модела на планиране с участие


Прегледът на технологията на планиране показва, че през първия и втория етап участниците следваха доста стриктно пилотния модел на планиране с участие с препоръчаните подходи и стъпки.Освен това, в редица случаи по места се появиха творчески решения, иновации и добри практики за преодоляване на трудностите. Отклонения в графика на дейностите се повявиха през третия и четвъртия етап на планирането, когато в повечето области екипите търсят алтернативни решения за наваксване на закъснението. Така че в крайна сметка в няколко области (като Смолян, Габрово и др.) са следвани абсолютно стриктно всички стъпки на модела, така както са описани в Наръчника и са обяснени по време на обученията. А Пазарджик е единствената област, където на практика бяха приложени само някои отделни елементи от модела за планиране с участие.

За да се спазят сроковете за приемане на областната стратегия на места бяха пропуснати финалните стъпки за съгласуване на последния вариант на стратегията в голямата областна група, каквато беше заявката към заинтересованите страни от първите големи срещи. Например, в София-град обратна връзка беше потърсена на финала от по-активните участници в тематичните работни групи, а районните администрации в 24-те района на Столична община получиха възможност за финални коментари директно на заседанието на Областния съвет за развитие.

В други области поради различни причини участието беше минимизирано на последните етапи и процесът се забави, но въпреки това се стигна до успешно приемане на областните стратегии – в Кюстендил и Софийска област в срок (преди 31 октомври), а в други – като Пазарджик - в началото на декември 2010.

В Разград областната стратегия е приета официално в средата на февруари 2011 година,. Както подчертава Областният оперативен екип, закъснението в Разград се дължи на прилагането на друг подход за мобилизиране на широко участие при разработването и финализирането на областната стратегия. След добрия старт на процеса на планиране, даден на първата областна среща с широко участие, Областният оперативен екип в Разград преминава от организиране на големи срещи към посещения на място при всички доставчици на социални услуги и местни НПО, провежда разговори с ръководители, служители и потребители на социални услуги и работни срещи във всяка общинска администрация, където е уточнена картата на социалните услуги за всяка община. Този подход улеснява процеса на вземане на конкретни решения, но изисква повече време.


По този начин се осъществи на практика основната формула на модела –

съвместното

планиране на мрежата от социални услуги – не „отдолу нагоре” или „отгоре надолу”, а „заедно”.Така приоритетите на отделните общини се съгласуват в движение и формират общата рамка на областната стратегия с ясни териториални измерения на общинско ниво.


В заключение може да се обобщи, че макар и в различна степен в отделните области, включването на заинтересованите страни осигури различни гледни точки и балансиране на интересите, пълнота на предложенията и допринесе за разбиране на ползите от широкото участие в консултационния процес. Допълването на наличните ресурси – експертиза, хора, информация и др. чрез междусекторното партньорство също беше отчетено като полза от приложения модел и технология на работа. Въпреки че времето не беше достатъчно за цялостна промяна, в резултат от областното планиране е постигнато по-добро разбиране за социалните услуги на общинско и областно ниво.От ключово значение е мобилизираното участие на общините, (с единични изключения на отделни малки общини), което е условие за тяхната съпричастност и инициативност при изпълнението на стратегиите. Въпреки трудностите, на етапа на финализиране на стратегиите сред активните участници в планирането доминираше припознаването на стратегията като „собствен” общ продукт, със споделена отговорност за нейната реализация в бъдеще.

Много от участниците споделиха мнението, че натрупаният нов опит по технологията и практиката на стратегическо планиране с широко участие може да се прилага и в други сектори. Същевременно, изграденото взаимодействие и хоризонтални връзки между общини и областни администрации, подразделения на АСП и структурите в свързаните сектори в хода на планирането ще улесни и потенциалните партньорства, необходими за предстоящото изпълнение на приетите областни стратегии и националните приоритети в социалните услуги.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.