.RU

Література - Національна академія державного управління при президентові україни

Література:


 1. Ахламов А.Г., Бадзим О.С., Уманець Т.В. Державне регулювання та аналіз діяльності комерційного банку. Опорний конспект лекцій з курсу “Гроші та банківська справа” для слухачів профілізації “Державне регулювання економіки та підприємництва” факультету державного управління: - Одеса: ОРІДУ УАДУ при Президентові України, 2003.- 75с.

 2. Банківські операції: підручник. − 3-тє видання, перероб. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2008. - 608 с.

 3. Остапишин Т.П. Основи банківської справи:Курс лекцій.-2-е вид.,стереотип. -К.: МАУП, 2003. -106 с.


Сучасні ринкові системи і маркетинг 1. Ринкові системи:суть, структура

 2. Маркетинг як інструмент сучасної економічної діяльності

 3. Функції маркетингу та їх роль в сучасних ринкових системах.

 4. Основні етапи стратегічного планування ринку споживачів

 5. Державне регулювання цін

 6. Фактори впливу на стратегію маркетингу

7. Маркетинговий контроль: форми, методи, аналітичний супровід.

Література:

1. А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. Маркетинг.: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. —друге, доп. і випр. вид. — К.: КНЕУ, 2001. — 106с.

2. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.

3. Маркетинг: принципи і функції. Учбово-практичний посібник / під ред. Є.М.Азарян/ К.: НВФ “Студцентр”, 2000. – 314с

Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці УкраїниУправління структурними

зрушеннями та економічним зростанням 1. Суспільні та індивідуальні блага.

 2. Грошово-кредитна політика держави: цілі та інструменти.

 3. Фактори економічного зростання.

 4. Економічне зростання.

 5. Конкурентоспроможність національної економіки.

 6. Державне регулювання підприємницької діяльності: етапи та зміст політики.

 7. Політика приватизації в Україні.

 8. Державна політика в аграрному секторі

Література:


 1. Стігліц Д.Е. Економіка державного сектора/ Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. – 854с.

 2. Майер Д.М., Раух Дж.Е., Філіпенко А. Основні проблеми економічного розвитку / Пер. з англ. - К.: Либідь, 2003. - 688с.

 3. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2000. – 223с.

Державне управління інвестиційним процессомв перехідній економіці України 1. Особливості і завдання інвестиційного процесу. Форми інвестицій.

 2. Загальна характеристика інвестиційного ринку. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності.

 3. Законодавча і нормативна база в Україні в сфері інвестиційної діяльності.

 4. Державна система управління інвестиційними процесами. Організаційна структура розробки і реалізації інвестиційної політики.

 5. Роль держави в розвитку інвестиційної сфери економіки.

 6. Захист інвестицій. Роль іноземних інвестицій в економіці України.

 7. Стимулювання кредитних вкладень в довгострокові інвестиційні проекти.

 8. Державна інвестиційна політика в системі регуляторів соціально-економічних процесів

Література:


 1. Веймер, Девід Л., Вайнінг, Ейден Р. Аналіз політики: Концепції і практика / Пер. з англ.. Іван Дзюб, Анатолій Олійник; Наук. Ред.. О.Кілієвич. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2000. – 654 с.

 2. Романов В.Є. та ін.. Вступ до аналізу державної політики: Навч. посіб. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2001. – 238 с.

Динамічне моделювання соціально-економічних процесів(факультативна дисципліна) 1. Основні напрямки та методи моделювання соціально-економічних процесів.

 2. Сучасний етап розвитку моделювання соціально-економічних процесів.

 3. Принципи та методи моделювання соціально-економічних процесів.

 4. Стратегічні концепції розвитку соціально-економічних процесів.

 5. Організація оцінки соціально-економічного стану.

 6. Шляхи поліпшення соціально-економічних характеристик.

 7. Прийняття управлінських рішень. Матриця взаємозв'язку системних функцій менеджменту і процедури прийняття управлінських рішень.

 8. Людина як суб'єкт управління. Теоретична концепція суб'єкта, її сутність і зміст.

Література:

 1. Ситник В.Ф., Олексюк О.С., Гужва В.М. та ін.. Системи підтримкиприйняття рішень. - Київ: Техніка, 1995. – 162 с.

 2. Лескин А.А., Мальцев В.Н. Системы поддержки управленческих и проектних решений. –Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990. 167 с.

 3. Санталайнен Т., Воутилайнен Э. Управление по результатам./ Пер. с фин. – М.: Прогресс, 1993. – 319 с.

 4. Агарков О.А. Інтелектуальний капітал державного управління України: структура і перспектива розвитку.// Грані. 2004.- №2 -С. 106-112.

 5. Гріматова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. К. «Знання», 2001, 254 с.

 6. Щекин Г.В. Теорія и практика управления персоналом: Учебно-методическое пособие.- К.; МАУП. 2003. -280 с.  1. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ»Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основиІсторія та стратегія європейської інтеграції 1. Об’єднавчі ідеї в європейській історії.

 2. Основні етапи інтеграційного розвитку в Європі.

 3. Інституційна конфігурація ЄС: проблеми становлення та перспективи.

 4. Подолання холодної війни й інтеграційні процеси в Європі.

 5. Політика ЄС у відношенні «третього миру».

 6. Позитивна й негативна інтеграція в теорії й практиці будівництва ЄС.

 7. Теорія багаторівневого управління в ЄС.

 8. Проблеми поглиблення та розширення в процесі європейського будівництва.

 9. Міжурядовий підхід в євроінтеграційних процесах.

Література:

 1. Відкриваємо Європу. /Представництво Європейської Комісії в Україні та Білорусі. К., 2006. -48с.

 2. Гоці С. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження. /Пер з італійської. К.: К.І.С., 2007. – 202с.

 3. Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – 620 с.

 4. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики: мат. засідання „круглого столу” /за заг. ред. О.В.Снігир – К.: НІСД, 2010. – 64 с.

 5. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу. Навчальний посібник: К., ”Таксон”, 2005. -280с.

 6. Право Европейского Союза. Учебник для вузов / Под ред. Кашкина С.Ю.– М.: Юрайт, 2009. - 1120 с.

 7. Співвідношення Європейської та Євроатлантичної інтеграції в системі національних інтересів України. О.Сушко. К.: Фонд Конрада Аденауера, 2007. -17с.

 8. Тодоров І.Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти: монографія. Донецьк: Дон.НУ, 2006. -268с.

 9. Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991 – 2009). / За заг. ред. С.О. Камишева, К.: Юстиніан, 2010. – 608 с.

 10. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС. К.: КПФ А-Скрін”, 2008. -50с.

 11. Яхтенфукс М., Колєр-Кох Б. Європейська інтеграція. К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 394с.

Рекомендовані адреси сайтів:

 1. Eurobserver http://euobserver.com

 2. EurActiv http://www.euractiv.com

 3. Довідник з європейської інтеграції http://eu-directory.ea-ua.info/

Правові та інституційні основи ЄС1. Правова система ЄС: загальна характеристика.

2. Головні інституції ЄС: загальна характеристика.

3. Реалізація принципу розподілу влад в інституційній структурі ЄС.

4. Процедура спільного прийняття рішень в ЄС: посилення ролі Європейського парламенту у нормотворчому процесі.

 1. Роль та значення економічного і соціального комітету та комітету регіонів при виробленні політики ЄС.

 2. Копенгагенські критерії, як критерії вступу до ЄС.

 3. Сучасний стан та перспективи взаємовідносин між Україною та ЄС.

Література:

 1. Відкриваємо Європу. /Представництво Європейської Комісії в Україні та Білорусі. К., 2006. -48с.

 2. Гоці С. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження. /Пер з італійської. К.: К.І.С., 2007. – 202с.

 3. Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – 620 с.

 4. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики: мат. засідання „круглого столу” /за заг. ред. О.В.Снігир – К.: НІСД, 2010. – 64 с.

 5. Перспективи поглибленої угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Україною. К.: МЦПД, 2006. -178с.

 6. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу. Навчальний посібник: К., ”Таксон”, 2005. -280с.

 7. Право Европейского Союза. Учебник для вузов / Под ред. Кашкина С.Ю.– М.: Юрайт, 2009. - 1120 с.

 8. Співвідношення Європейської та Євроатлантичної інтеграції в системі національних інтересів України. О.Сушко. К.: Фонд Конрада Аденауера, 2007. -17с.

 9. Східне партнерство: додаткові можливості для євроінтеграції України. /за ред. В. Мартинюка. К.: агентство „Україна”, 2009. – 84 с.

 10. Тодоров І.Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти: монографія. Донецьк: Дон.НУ, 2006. -268с.

 11. Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991 – 2009). / За заг. ред. С.О. Камишева, К.: Юстиніан, 2010. – 608 с.

 12. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС. К.: КПФ А-Скрін”, 2008. -50с.

 13. Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. Харків: ”Аспекс+”, 2006. -168с.

 14. Яхтенфукс М., Колєр-Кох Б. Європейська інтеграція. К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 394с.

Рекомендовані адреси сайтів:

 1. Eurobserver http://euobserver.com

 2. EurActiv http://www.euractiv.com

 3. Бібліотека Міжнародного центру перспективних досліджень. Тема „Європейська інтеграція” . – http://www.icps.kiev.ua/library.

 4. Вісник “УНІАН – Новини ЄС”: http://unian.net/ukr/products/95/

 5. Довідник з європейської інтеграції http://eu-directory.ea-ua.info/

 6. Європа в Інтернет: Веб-путівник: http://www.knoweurope.net/demo/html/webdir.htm

Європейська інтеграція та міжнародна співпрацяОснови міжнародних відносин 1. Міжнародні відносини як суспільне явище.

 2. Види та форми міжнародних відносин.

 3. Учасники міжнародних відносин: види, інтереси, цілі та засоби.

 4. Класична школа теорії міжнародних відносин.

 5. Міжнародні відносини з позицій теорії біхевіоризму (модернізму).

 6. Міжнародні відносини в контексті теорії міжнародного середовища..

 7. Сучасна система міжнародних відносин: стан та перспективи розвитку.

Література:

 1. Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: Регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС: Підручник / За загальною. ред.: М.Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого,О.Рудіка, Л. Прокопенко та В.Стрельцова. – К.: Міленіум, 2008. – 384 с.

 2. Гофман Й. Виклики в побудові системи моніторингу та оцінки та шляхи

їх подолання. К.: вид. Проекту Підтримка у виконанні угоди про партнерство та співробітництво. - 2009, - 32 с.

 1. Дюрозель Ж.-Б. Iсторiя дипломатiї вiд 1919 року до наших днiв.Полiтичнi,економiчнi й суспiльнi студiї/Пер.з фр.Є.Маричева та iн. / Дюрозель Ж.-Б. , . -К : Основи , 1995. – 903 с.

 2. Інструмент європейського сусідства і партнерства – нові можливості для України /Під ред. Н.Андрусевич. – Львів, 2008. – 160 с.

 3. Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця України з ЄС К.: ТОВ «МЕКС», 2009 – 36 .

 4. Спільний європейський економічний простір: Гармонізація мегарегіональних суперечностей: монографія. / за заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, В.І.Чужикова. – К.:КНЕУ, 2007. – 544с.

 5. Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України. За ред. В.Мартинюка. Український незалежний центр політичних досліджень. К.: Агентство „Україна”, 2009. – 84 с.

 6. Шумило О. Гуменюк В. Європейська інтеграція: новий контекст, нові інституції. К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2009. – 60с.

 7. Ялі М. Світова система після кризи: кінець гегемонії США?/ М. Ялі, Н. Тітенко // Зовнішні справи. - 2009. - № 12. - С. 22-25.

Міжнародна та транскордонна співпраця 1. Регіональна інтеграція за межами Європи.

 2. Стадії регіональної інтеграції, їх переваги та витрати. Проблеми оцінки зрілості регіональної інтеграції на прикладі ЄС і інші інтеграційних угрупувань миру.

 3. Інструменти регіональної інтеграції та їхня реалізація в ЄС.

 4. Транскордонне співробітництво в умовах європейської політики сусідства.

 5. Відносини ЄС із країнами СНД.

Література:

 1. Бєлєнький П.Ю., Мікула Н.А., Матвєєв Є.Е. Конкурентність на транскордонних ринках. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. – 214 с.

 2. Біль М. Транскордонне співробітництво регіонів України в галузі туризму: сучасний стан та основні напрямки розвитку. // Науковий вісник. – 2008, Вип. 2. „Демократичне врядування”, - С. 22-33.6.

 3. Закон України “Про транскордонне співробітництво” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45.

 4. Інструмент європейського сусідства і партнерства. Транскордонне співробітництво. Стратегічний документ на 2007-2013 рр. Індикативна програма на 2007-2010 рр. //www.enpi.org.ua

 5. Прокопенко Л.Л. Практичний порадник державного службовця з організації регіонального співробітництва / укл. Л.Л.Прокопенко, О.М.Рудік, І.Д.Шумляєва. – Д.: ДРІДУ НАДУ 2007. – Вип. 3: Регіональна політика ЄС. – 60 с.

 6. Шумило О. Гуменюк В. Європейська інтеграція: новий контекст, нові інституції. К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2009. – 60с.


Місце України в сучасних міжнародних інтеграційних процесах 1. Роль і місце України в сучасній системі міжнародних відносин.

 2. Регіональна інтеграція й формування багаполюсного миру.

 3. Поняття регіональної інтеграції. Інтернаціоналізація, глобалізація й інтеграція.

 4. Нові виклики внутрішньої безпеки ЄС, боротьба зі злочинністю й тероризмом.

 5. Договірна й політична база відносин України і ЄС. Інститути співробітництва України і ЄС: сучасний стан, проблеми й тенденції.

 6. Основні напрямки політичного й економічного співробітництва України і ЄС: сучасний стан, проблеми й тенденції.

Література:

 1. Біль М. Транскордонне співробітництво регіонів України в галузі туризму: сучасний стан та основні напрямки розвитку. // Науковий вісник. – 2008, Вип. 2. „Демократичне врядування”, - С. 22-33.6.

 2. Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: Регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС: Підручник / За загальною. ред.: М.Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого,О.Рудіка, Л. Прокопенко та В.Стрельцова. – К.: Міленіум, 2008. – 384 с.

 3. Гофман Й. Виклики в побудові системи моніторингу та оцінки та шляхи їх подолання. К.: вид. Проекту Підтримка у виконанні угоди про партнерство та співробітництво. - 2009, - 32 с.

 4. Інструмент європейського сусідства і партнерства – нові можливості для України /Під ред. Н.Андрусевич. – Львів, 2008. – 160 с.

 5. Інструмент європейського сусідства і партнерства. Транскордонне співробітництво. Стратегічний документ на 2007-2013 рр. Індикативна програма на 2007-2010 рр. //www.enpi.org.ua

 6. Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця України з ЄС К.: ТОВ «МЕКС», 2009 – 36 .

 7. Прокопенко Л.Л. Практичний порадник державного службовця з організації регіонального співробітництва / укл. Л.Л.Прокопенко, О.М.Рудік, І.Д.Шумляєва. – Д.: ДРІДУ НАДУ 2007. – Вип. 3: Регіональна політика ЄС. – 60 с.

 8. Спільний європейський економічний простір: Гармонізація мегарегіональних суперечностей: монографія. / за заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, В.І.Чужикова. – К.:КНЕУ, 2007. – 544с.

 9. Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України. За ред. В.Мартинюка. Український незалежний центр політичних досліджень. К.: Агентство „Україна”, 2009. – 84 с.

 10. Шумило О. Гуменюк В. Європейська інтеграція: новий контекст, нові інституції. К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2009.-60с.

 11. Ялі М. Світова система після кризи: кінець гегемонії США?/ М.Ялі, Н.Тітенко // Зовнішні справи. - 2009. - № 12. - С. 22-25.

Рекомендовані інтернет-джерела:

 1. http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/system?cat_id=50972 – - веб-сторінка Міністерства економіки України – співпраця України зі СОТ: про СОТ, нормативно-правові документи, інформаційно-аналітичні матеріали, Центр обробки запитів країн - членів СОТ і СОТ та їх інформування тощо.

 2. http://www.ukrstat.gov.ua/ - веб-сторінка Державного комітету статистики України

 3. http://www.sdla.gov.ua - веб-сторінка Державного департаменту з питань адаптації законодавства

 4. http://www.imf.org – веб-сторінка Міжнародного Валютного Фонду

 5. www.wto.org – веб-сторінка Світової організації торгівлі.

 6. www.wto.in.ua – веб-сторінка "Україна і Світова організація торгівлі"

 7. www.nepu.com.ua – веб-сторінка Центру обробки запитів країн-членів СОТ і СОТ та їх інформування.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.