.RU

Урок 13 1

Урок 13



1.

Повторить

буквы

² ê ð Æ àô î Î Ø Ü Þ Èä ¾ º À Ð

Ú ì ú à Ô Ê ¼ ò è.

2.

Новые

буквы

Ä Å

[ж]

´ µ

[б]

3. Новые слова

писать, читать

£



ժամ час ժամանակ время

ժամացույց   часы երաժիշտ музыкант

ժպիտ улыбка ժպտալ улыбаться

վարժարան гимназия զրուցել беседовать

բարի добрый բարեկամ родственник, друг

իսկական настоящий       նույն тот самый

բառ   слово բաժակ стакан

բախտավոր   везучий, счастливый բազմոց диван

բակ    двор բալ вишня

բանալի ключ բոլոր(Á) все

բերել приносить բեմ сцена

 

4. Текст

:

Читать, перевести, пересказать



Բագրատն ու Բաբկենը լավ բարեկամներ են։ Ապրում են նույն բակում ու սովորում նույն վարժարանում։ Ամեն օր ժամը իննին ընկերները միասին մեկնում են վարժարան, մնում են այնտեղ վեց ժամ։ Երկուսն էլ լավ են սովորում, երկուսն էլ շատ բարի են ու աշխատասեր։ Երեկոյան ժամը վեց անց կեսին երկուսով նստում են իրենց բակի բալենու տակ ու երկար զրուցում տարբեր բաների մասին։ Բաբկենը երազում է լինել երաժիշտ ու բեմից հիացնել բոլորին, նրա հեռախոսը լի է հայ երաժիշտների կատարումներով, որ ամեն օր լսում է Բագրատի հետ։ Բագրատը ուզում է բժիշկ լինել։ Ընկերները մի երկու բառից հասկանում են իրար։

 

5. Выучите названия основных цветов:

 

ê¢ сев чёрный

ϳñÙÇñ кармир красный

ϳåáõÛï капуйт синий

¹»ÕÇÝ   дехин желтый

ëåÇï³Ï спитак белый

ϳݳã канач зелёный

·áñß горш серый

 

Остальные цвета обозначаются сложными прилагательными, со словом ·áõÛÝ – цвет. Примеры

 

Ù³Ýáõ߳ϳ·áõÛÝ манушакагуйн фиолетовый

ݳñÝç³·áõÛÝ нарнджагуйн оранжевый »ñÏݳ·áõÛÝ еркнагуйн голубой

¹³ñãݳ·áõÛÝ дарчнагуйн        коричневый

ÙáËñ³·áõÛÝ мохрагуйн пепельный

 

6. Прочитайте предложения с прилагательными.

 

²ñ³ÙÁ µ³ñÇ ¿£ Арамэ бари э. Арам добрый.

²ÝÇÝ ·»Õ»óÇÏ ¿£ Анин гехецик э. Ани красивая

¸áõù áõñ³Ë »ù£ Дук урах эк? Вы рады?

Üñ³Ýù ïËáõñ »Ý£ Нранк тхур эн.         Они грустные.

îáõÝÁ Ù»Í ¿£    Тунэ мец э. Дом большой.

ê»ÝÛ³ÏÁ ÷áùñ ¿£ Сенякэ покр э. Комната маленькая.

ä³ñ³ÝÁ ѳëï ¿£ Паранэ Ñаст э. Верёвка толстая.

Îñ³ÏÁ ÃáõÛÉ ¿£   Кракэ туйл э. Огонь слабый.

²ÛÝ ÝϳñÁ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿£   Айн нкарэ Ñетакркир э. Та картина интересная.

²Ûë å³ñÁ Ó³ÝÓñ³ÉÇ ¿£ Айс парэ дзандзрали э. Этот танец скучный.

ºë áõÅ»Õ »Ù£ Ес ужех эм.  Я сильный.

¸áõ ³í»ÉÇ áõÅ»Õ »ë£ Ду авели ужех эс. Ты сильнее.

ܳ ³Ù»Ý³áõÅ»ÕÝ ¿£ На аменаужехн э. Он самый сильный

 

7.

Грамматика – типы склонения существительного (окончания родительного падежа) (¶á۳ϳÝÇ ÑáÉáíáõÙÝ»ñÁ. ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ).

В армянском языке имеется восемь типов склонения. Тип склонения определяется окончанием родительного падежа, с которым сходен дательный падеж без определённого артикля.

1. Существительные, обозначающие время, образуют форму родительного падежа окончанием -

վա



Օր, ամիս, տարի, ժամ, ամառ, ձմեռ։

Օրվա ամսվա տարվա ժամվա ամառվա ձմեռվա
Слово ամիս иногда употребляются с окончанием

-

ի

ամսի в русском языке соответствует слову числа.

 

2. Существительные, имеющие суффикс

-

ում

образуют форму родительного падежа окончанием -

ան



Շարժում զեկուցում ուսում

Շարժման զեկուցման ուսման

К этому типу склонения относится большая часть тех существительных, которые в древнеармянском языке имели исходный звук

ն

.



Մուկ(ն) ձուկ(ն) դուռ(ն) նուռ(ն)

Մկան ձկան դռան նռան

 

К этому типу склонения относятся также существительные, обозначающие времена года:

 

Գարուն ամառ աշուն ձմեռ

Գարնան ամռան աշնան ձմռան

Превратившиеся в наречия с определённым артиклем ը формы գարնանը, աշնանը, ամռանը, ձմռանը употребляются в значении местного падежа.

 

3. Несколько существительных, обозначающих лицо, образуют форму родительного падежа окончанием -

ոջ

[

одж

]



 

Քույր ընկեր կին տիկին տեր

Քրոջ ընկերոջ կնոջ տիկնոջ տիրոջ

     4. Существительные, оканчивающиеся на

-

ի

и инфинитив, образуют форму родительного падежа окончанием

-

ու

:



Պատանի որդի այգի գինի քամի ձի

Պատանու որդու այգու գինու քամու ձիու

 

С окончанием

-

ու

склоняются ещё некоторые существительные:

Մարդ ամուսին անկողին

Մարդու ամուսնու անկողնու

    5. Посредством чередования гласных образуют форму родительного падежа:

- некоторые слова, оканчивающиеся на -

ուն

:



Տուն շուն արյուն ձյուն անկյուն։

Տան շան արյան ձյան անկյան։

 

     - все слова с суффиксом -

ություն



 

երաժշտություն երջանկություն հաջողություն

երաժշտության երջանկության հաջողության

 

 Эти слова в творительном падеже имеют окончание -

մբ։



երաժշտությամբ երջանկությամբ հաջողությամբ

 

      - три слова, обозначающие родственные отношения.

Հայր մայր եղբայր

Հոր մոր    եղբոր

 

Форма родительного падежа не принимает определённый артикль

Á,Ý

, но может принимать притяжательные артикли

ս

,

դ

։

 

8.

Письменные

упражнения

: Просклоняйте следующие существительные во всех падежах.

Ժամ բանալի բարեկամДадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.