.RU

ГЛАВА 1АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ - Выпускная работа па "Асновах інфармацыйных тэхналогій"

ГЛАВА 1
АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ


Да пачатку мінулага стагоддзя лінгвістычны погляд на праблему метафары шмат у чым грунтаваўся на працах антычных мысляроў, якія разглядалі метафару як мастацкі троп, стылістычны прыём ці сродак намінацыі. Шэраг паслядоўных тэарэтычных пераваротаў у мовазнаўстве ХХ ст. і распрацоўка кагнітыўнага падыходу аналізу моўных з’яў дазволілі паглядзець на працэс метафарызацыі як на ўніверсальны механізм чалавечага мыслення, адзін са спосабаў канцэптуалізацыі і стварэння сістэматызаванай моўнай карціны свету.

Сістэмны падыход да вывучэння праблемы анамастычнай метафары у сучасным мовазнаўстве патрабуе дакладнай фіксацыі фактычнага матэрыялу і грунтоўнага аналізу моўных адзінак. У сувязі з гэтым лінгвістычная навука шырока выкарыстоўвае ІТ як найбольш эфектыўны шлях аналізу метафарычных кантэкстаў.

Наша праца прысвечана вывучэнню праблемы выкарыстання інфармацыйных тэхналогій на розных этапах даследавання анамастычнай метафары: пачынаючы ад тэарэтычных асноў і заканчваючы корпусным аналізам онімаў у другаснай намінацыі. Акрэслім найбольлш значныя літаратурныя крыніцы, якія сталі тэарэтычнай базай нашага навуковага даследавання.

Карыснымі пры вывучэнні эфектыўнасці выкарыстання ІТ у даследаванні метафары з’яўляюцца такія працы Зубава А.У., як “Інфармацыйныя тэхналогіі ў лінгвістыцы” [Зубаў 2004] і “Корпусная лінгвістыка: магчымасці і праблемы” [Зубаў 2005], якія прысвечаны праблеме камп’ютарнай апрацоўкі фактычнага матэрыялу і стварэння корпусаў моўных адзінак – эмпірычнай базы лінгвістычнага даследавання. Гэта асабліва важна пры вывучэнні анамастычнай метафары, якая функцыянуе і рэалізуецца як моўная адзінка толькі ў пэўным кантэксце.

Вучэбны дапаможнік Усеваладавай А.В. “Камп’ютарная апрацоўка лінгвістычных дадзеных” [Усеваладава 2007] раскрывае шляхі і спосабы захавання і апрацоўкі моўных адзінак у адпаведнасці з вызначанымі крытэрыямі, што асабліва актуальна на этапе распрацоўкі асноў класіфікацыі анамастычных метафар.

Праца Лявонцьевай Н.Н. “Аўтаматычнае разуменне тэкстаў: сістэмы, мадэлі, рэсурсы” прысвечана даследаванню магчымасцей, па сутнасці, лінгвістычнага аналізу тэкстаў з выкарыстаннем камп’ютарных праграм, якія дазваляюць вылучаць з кантэксту моўныя адзінкі пэнага характару. Анамастычная метафара фарміруецца і набывае сэнс толькі ў слоўным акружэнні – тэксце. Вылучыць метафару – значыць акрэсліць яе як асобную адзінку сярод іншых лексем. Таму на этапе пошуку фактычнага матэрыялу асноўным метадам даследавання становіцца аналіз тэксту. Камп’ютарныя праграмы, скіраваныя на аўтаматычнае разуменне тэксту значна паскараюць і спрошчваюць гэты працэс.

Артыкул Нелюбіна Л.Л. “Інжынерна-лінгвістычнае мадэляванне і камп’ютарная лінгвістыка” [Нелюбін 1997] раскрывае магчымасці выкарыстання ІТ на этапе непасрэднага аналізу самых розных лінгвістычных з’яў як у статыцы, так і ў развіцці. Камп’ютарныя праграмы дазваляюць не толькі захаваць лінгвістычны матэрыял ў вызначаным фармаце, але яшчэ і спрагназаваць магчымасці яго інварыянтнага функцыянавання.

Распрацоўка тэкставага корпусу беларускай мовы – эмпірычнай базы даследавання анамастычнай метафары – з’яўляецца адной з асноўных праблем у сучаснай лінгвістычнай навуцы. . Тэкст з’яўляецца прасторай, у якой онім функцыяную і набывае метафарычны сэнс. Навукоўцы БНТУ на сёняшні дзень займаюцца распрацоўкай корпусу тэкстаў беларускай мовы (http://www.bntu.by/ru/struktura/facult/msf/science/nil_dsmm/main/projects/grid/corpus/).

Праца Філіповіча Ю.Н. “Метафары інфармацыйных тэхналогій” [Філіповіч 2001] прысвечана непасрэднаму вывучэнню метафарычных адзінак у галіне камп’ютарнай лексікі. Дадзеныя матэрыялы дэманструюць асаблівасці моўнай свядомасці і моўнай карціны свету асобнай сферы сацыяльных зносін.

Такім чынам, усе згаданыя вышэй працы дазваляюць аналізаваць эфектыўнасць выкарыстання інфармацыйных тэхналогій на розных этапах даследавання анамастычнай метафары: як на этапе пошуку і фіксацыі фактычнага матэрыялу, так і на этапе яго аналізу і мадэлявання.

На этапе вывучэння тэарэтычных асноў даследавання метафары асабліва эфектыўнымі з’яўляюцца шматлікія інтэрнэт-рэсурсы, гаворка пра якоя пойдзе ў наступнай главе.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.