.RU

Книга "Аграрне право України" 2-е видання - 69


iнфраструктури, сучасних систем звязку та iнформатiики,
транспорту, житлово-комунального та водного господарства,
шляхового будiвництва.
Розвиток соцiальної сфери села є одним з основнщс на-
прямiв соцiальної полiтики держави i залежить вiд наслiдкiв
здiйснення аграрної i земельної реформи в Українi. /
Реформування аграрних i земельних вiдносин на ринкових
засадах, приватизацiя пiдприємств АПК, реструктуризацiя
недержавних сiльськогосподарських пiдприємств на /основi
паювання земель, погiршення фiнансового стану та знижен-
ня платоспроможностi сiльськогосподарських i агропромис-
лових товаровиробникiв, недосконалiсть кредитно-фiнансо-
вої системи, демографiчна криза здiйснення соцiальних пере-
творень на селi в нових умовах, суттєво змiнюють змiст i ха-
рактер суспiльних вiдносин у соцiальнiй сферi села, якi
потребують правової регламентацiї.
Основнi напрями, стратегiчнi цiлi та завдання державної
соцiальної полiтики в Українi визначенi в Указi Президента
Правове забезпечення соцiального розвитку села 485
України "Про основнi напрями соцiальної полiтики на 1997-
2000 роки" вiд 18 жовтня 1997 р., а також в Указi Президента
України "Про основнi напрями розвитку агропромислового
комплексу України" вiд 29 квiтня 1998 року. Вказанi норма-
тивнi акти визначають коло органiзацiйно-правових заходiв
щодо здiйснення соцiальних перетворень на селi, а саме:
- змiна соцiально-демографiчної ситуацiї у сiльськiй мiс-
цевостi;
- здiйснення протекцiонiстської полiтики щодо поселень,
якi занепадають;
- переорiєнтацiя державної мiграцiйної полiтики вiд за-
гальної пiдтримки переселенцiв у сiльську мiсцевiсть до сти-
мулювання мiграцiї з метою сприяння зростанню сiльсько-
господарського виробництва, полiпшення обслуговуваншЦ
сiльського населення; |
- формування повноцiнного життєвого середовища на С8i
лi через стимулювання всiх форм житлового будiвництва, роз-Р
виток матерiальної бази закладiв соцiально-культурного при-
значення;
- комплексне облаштування сiльських населених пунктiв,
полiпшення їх планування й забудови;
- фiнансування розвитку соцiальної сфери села;
- залучення безробiтних та незайнятих громадян i вивiль-
нюваних працiвникiв до виконання оплачуваних громадських
робiт;
- розробка регiональних i районних програм "Власний
дiм" та створення фондiв пiдтримки iндипiдуольного житло-
вого будiвництва на селi;
- забезпечення функцiонування у сiльськiй мiсцевостi ме-
режi медичних амбулаторiй, фельдшерських i акушерських
пунктiв;
- сприяння першочерговiй передачi обєктiв соцiальної
iнфраструктури, птахофабрик, спецiалiзованих пiдприємств з
виробництва тваринницької продукцiї, iнших пiдприємств
АПК до комунальної власностi;
- створення у селах госпрозрахункових пiдроздiлiв з утри-
мання обєктiв невиробничої сфери та надання житлово-ко-
мунальних послуг тощо.
2. Юридичне забезпечити реалiзацiю визначених органами
влади й управлiння України органiзацiйно-економiчних на-
прямiв земельної реформи i соцiального розвитку села покли-
i48б
^ РОЗДiЛ XXIII
канi закони та iншi нормативно-правовi акти. Одним iз пер-
ших актiв законодавчого органу стар Закон "Про прiори-
тетнiсть соцiального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарствi України" вiд 17 жовтня
,1990 р., введений у дiю з 1 листопада 1990 р. (з наступними
змiнами i доповненнями).
Сукупнiсть правопих норм, якi регулюють суспiльнi вiдно-
сини у соцiальнiй сферi сслiї, складають правовий iнститут
.соцiального розвитку села о системi аграрного права України.
Аналiз норм чинною закоподiiпстнiї України дозволяє ви-
значити основнi засади, на яких здiйснюється правове забез-
печення розвитку соцiальної сфери села, а саме:
- гарантованiсть реалiзацiї субєктами аграрного пiдпри>
ємництва i громадянами конституцiйних прав на формування
повноцiнного життєвого середовища у сiльськiй мiсцевостi;
- прiоритетнiсть соцiального розвитку села i агропромис-
лового комплексу;
- державна пiдтримка прiоритетного розвитку соцiальної
сфери села через систему органiзацiйних, фiнансових, матерi-
альних, правових та iнших заходiв;
- недопустимiсть змiни профiлю дiяльностi i цiльового
призначення обєктiв соцiальної сфери села у процесi при-
ватизацiї;
- законнiсть.
Конституцiя України закрiплює широке коло соцiально-
економiчних прав, якi можуть бути реалiзованi субєктами аг-
рарного права з метою створення належних умов соцiального
розвитку села. Вiдповiдно до ст. 13 Конституцiї України, дер-
жава забезпечує захист прав усiх субєктiв права власностi i
господарювання, соцiальну спрямованiсть економiки.
3. Чинне законодавство України вживає такi поняття, як
"соцiальний розвиток села", "соцiальна сфера села", "обєк-
ти соцiальної сфери села", однак не визначає цих понять як
самостiйних правових категорiй. З правової точки зору цi по-
няття необхiдно розумiти як коло суспiльних вiдносин, що
виникають у процесi реалiзацiї юридичними та фiзичними
особами соцiально-економiчних прав, державної пiдтримки
прiоритету соцiальних перетворень у сiльськiй мiсцевостi i
врегульованi нормами права.
Правове регулювання соцiального розвитку села необхiдно
розмежовувати з поняттям "правове забезпечення соцiально-
Правове забезпечення соцiального розвитку села 487
го захисту", оскiльки право на соцiальний захист включає в
себе право на забезпечення громадян у разi повної, часткової
або тимчасової втрати працездатностi, втрати годувальника,
безробiття з незалежних вiд них обставин, а також у старостi
та в iнших випадках, передбачених законом. Право на соцi-
альний захист є складовою частиною гарантованого Консти-
туцiєю України права на соцiальний розвиток села.
Аналiз норм чинного законодавства України дозволяє зро-
бити висновок про те, що соцiальна сфера села є самостiйним
обєктом правового регулювання i її слiд розглядати через
призму правового режиму обєктiв, за наявностi яких i ство-
рюються належнi соцiальнi умови на селi.
Х 1. Правовий режим
обєктiв соцiальної сфери села
1. Розгляд правового режиму обєктiв соцiальної сфери се-
ла передбачає зясування питання щодо визначення поняття
таких обєктiв, проведення їх класифiкацiї, аналiзу права
власностi i права користування обєктами соцiальної сфери,
правовi пiдстави змiни їх функцiонального використання то-
що. Визначення поняття перелiку обєктiв соцiальної сфери є
важливим для державного регулювання основних напрямiв
економiки шляхом прийняття бюджету та фiнансування соцi-
альної сфери, встановлення фiнансових i матерiальних пiльг i
переваг для тих субєктiв, якi спрямовують свої кошти на
реалiзацiю програм прiоритетного розвитку соцiальної сфери
села.
Чинне законодавство України не визначає єдиного понят-
тя "обєкти соцiальної сфери". У законах про прiоритетнiсть
соцiального розвитку села i агропромислового комплексу,
про охорону здоровя, про освiту, про культуру та iнших за-
конах i пiдзаконних актах вживаються рiзнi термiни щодо
визначення обєктiв соцiальної сфери, зокрема, "обєкти
соцiально-культурного призначення", "обєкти соцiальної
iнфраструктури", "обєкти охорони здоровя, фiзкультури i
спорту", "обєкти iнженерної iнфраструктури", "обєкти жит-
лового фонду" тощо. З метою забезпечення єдиного пiдходу
до визначення обєктiв соцiальної сфери у практичнiй дiяль-
йостi, Мiнiстерство фiнансiв разом з податковою адмiнiстра-
цiєю пвдготували листи вiд 9 квiтня 1993 р. та вiд 10 сiчня
488
< ЙМИУ- -"--"дч"- Яоздм ХХiii
1997 р., у яких визначили Тимчасовий Перелiк обєктiв, якi
вiдносяться до соцiальної сфери.
Вiдповiдно до вказаного Перелiку, обєкти соцiальної сфе-
ри подiленi на такi групи:
- житлово-комунальне господарство i побутове обслуго-
вування населення (житловi будинки, гуртожитки для робiт-
никiв i службовцiв, студентiв вищих i середнiх спецiальних та
загальноосвiтнiх нанчшiьних закладiв, школи-iнтернати, во-
догони, обєкти гiг>оiiост;iч;iнпн i теплозабезпечення тощо);
- охорона здоровя, фiзична культура i соцiальне забезпе-
чення (лiкарнi, станцiї швидкої допомоги, лiкувально-фiз-
культурнi заклади, протитуберкульознi, наркологiчнi диспан-
сери, полiклiнiки, пункти охорони здоровя, фельдшерсько-
акушерськi пункти, санаторiї-профiлакторiї, пансiонати, спе-
цiалiзованi санаторiї, пiонерськi табори, будинки вiдпочинку,
пансiонати, стадiони, спортивнi зали, воднi басейни, дитячi
< спортивнi школи, спортивнi клуби тощо).
- народна освiта (академiї, унiверситети, iнститути, технi-
куми, професiйнi училища, курси, учбовi комбiнати, курси
пiдвищення квалiфiкацiї, методичнi кабiнети, навчальнi шко-
ли, школи-iнтернати, дитячi садки, дитячi садки-ясла (комбi-
нат), дитячi майданчики, ясла, дитячi будинки тощо);
-д культура i мистецтво ( бiблiотеки, фiльмотеки, будинки
культури, клуби, будинки художнього виховання дiтей, кiно-
театри тощо). Крiм названих груп обєктiв соцiальної сфери,
вказаЦий Перелiк визначає також i види робiт, виконання
яких вважається "будiвництвом обєктiв соцiальної сфери се-
ла" за умови їх бюджетного фiнансування.
2. За своїм правовим режимом обєкти соцiальної сфери
по кожнiй з названих груп можна класифiкувати на:
- матерiальнi обєкти, якi вiдносяться до основних фондiв
юридичних осiб - субєктiв пiдприємництва, рахуються на їх
балансi i є власнiстю цих пiдприємств;
- обєкти соцiальної сфери, якi перебувають на балансi
мiсцевих рад i є комунальною власнiстю, утримання яких фi-
нансується з вiдповiдного бюджету;
- обєкти соцiальної сфери як самостiйнi юридичнi осо-
би, заснованi на державнiй, комунальнiй або недержавнiй
власностi (органiзацiї, пiдприємства, установи).
Залежно вiд того, до якої з названих груп вiдносяться
обєкти соцiальної сфери, у чинному законодавствi визнача-
Правове забезпечення соцiального розвитку села 489
ються особливостi їх правового режиму, зумовленi законодав-
чою забороною на змiну функцiональнрго призначення (пе-
репрофiлювання) окремих обєктiв соцiальної сфери в проце-
сi приватизацiї державного i комунального майна i цiлiсних
майнових комплексiв, а також передачею обєктiв соцiальної
сфери з балансу недержавних сiльськогосподарських i агро-
промислових пiдприємств на баланс мiсцевих рад. Заборона
на змiну функцiонального призначення обєктiв соцiальної
сфери законодавче визначена лише для окремих груп таких
обєктiв. Так, згiдно зi ст. 6 Закону України "Про прiоритет-
нiсть соцiального розвитку села i агропромислового комплек-
су у народному господарствi", не дозволяється у сiльськiй
мiсцевостi лiквiдацiя, реорганiзацiя i перепрофiлювання за-
кладiв охорони здоровя, освiти, соцiального захисту населен-
ня (будинки-iнтернати для людей похилого вiку та iнвалiдiв),
якi утримуються за рахунок бюджету. Окремi обєкти освiти,
фiзичної культури та спорту, якi належать пiдприємствам,
можуть приватизуватись за умови збереження їх призначен-
ня. Вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про бiблiотеку i бiб-
лiотечну справу" вiд 27 сiчня 1995 р., забороняється привати-
зацiя i перепрофiлювання бiблiотек, якi є юридичними особа-
ми i заснованi на державнiй формi власностi. У разi привати-
зацiї майна юридичної особи, у складi якої є бiблiотека,
одночасно можуть бути приватизованi бiблiотечнi фонди та
iнше майно, необхiдне для її дiяльностi, за умови зобовязан-
ня нового власника продовжувати подальше функцiонування
бiблiотеки протягом десяти рокiв. У разi вiдсутностi такого
зобовязання вказане майно не пiдлягає приватизацiї, а рi-
шення про його використання приймає орган приватизацiї.
Як зазначається у ст. 29 Закону України "Про фiзичну куль-
туру i спорт", перепрофiлювання та лiквiдацiя дiючих бюд-
жетних фiзкультурно-оздоровчих i спортивних споруд без
створення рiвноцiнних споруд не допускається.
У чинному законодавствi не досить чiтко визначенi пiдста-
ви i умови змiни функцiонального призначення, вiдчуження
обєктiв соцiальної сфери, якi перебувають на балансi недер-
жавних сiльськогосподарських пiдприємств. Утримання та-
ких обєктiв вимагає значних фiнансових витрат субєктiв аг-
рарного пiдприємництва. Тому з метою створення сприятли-
вих умов для сiльськогосподарських пiдприємств, переробних
та обслуговуючих пiдприємств i органiзацiй АПК, заснованих
Роздiл XXIII
на Колективнiй та iнших формах недержавної власностi, ком
плетеного розвитку соцiальної сфери сiльських населених
пункгiв, збереження функцiонального призначення обєктiв
соцiальної сфери Уряд України визнав за необхiдне провести
передачу таких обєктiв у комунальну власнiсть.
3. Йостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня
1996 року "Про поетапну передачу у комунальну власнiсть
обєктiв соцiальної сфери, житлового фонду сiльськогоспо-
дарських, переробних, обслуговуючих пiдприємств, установ,
органiзацiй агропромислового комплексу, заснованих на ко-
лективнiй та iнших формах власностi" визначено умови такої
передачi, а саме:
- поетапна передача, починаючи з 1997 до 2001 року, на
основi розроблених i затверджених у встановленому порядку
перелiкiв обєктiв соцiальної сфери;
- безоплатна передача.
Передачi у комунальну власнiсть пiдлягають:
- житловий фонд (крiм гуртожиткiв);
- дитячi дошкiльнi заклади, школи та iншi заклади освiти,
табори вiдпочинку i оздоровлення дiтей, обєкти культури та
аматорського спорту, примiщення будинкiв-iнтернатiв для
престарiлих та iнвалiдiв, обєкти охорони здоровя i побуту;
- мережi електро-, тепло-, газо-, водопостачання i водо-
вiдведення, а також iнженернi будiвлi та споруди, призначенi
для обслуговування житлового фонду i соцiальної сфери
(бойлериi, котельнi, тепловi, каналiзацiйнi та водопровiднi
мережi i споруди, збудованi та прибудованi примiщення, об-
ладнання тощо).
Вказанi обєкти передаються у комунальну власнiсть за рi-
шенням загальних зборiв членiв пiдприємства чи зборiв упов-
новажених колективних сiльськогосподарських пiдприємств
або за рiшенням органiв, уповноважених розпоряджатися
майном пiдприємств iнших форм недержавної власностi.
Передача обєктiв соцiальної сфери у комунальну влас-
нiсть, адмiнiстративно-територiальних одиниць здiйснюється
лише за згодою органiв мiсцевого самоврядування.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.