.RU

Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория права и государства: учебник для вузов / Под ред. Лазарева В. В - 15

^

Тема: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА


/ 2 години/

Мета заняття

:

^ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ:

реалізація правових норм; дотримання, виконання, використання правових норм; застосування норм права; акт застосування правових норм; встановлення фактичних обставин справи; встановлення юридичної основи справи; правова квалифікація.

ПЛАН


1. Поняття реалізації норм права. Розмаїття підходів до характеристики даного поняття.
2. Форми і методи реалізації норм права.
3. Застосування правових норм як особлива форма їхньої реалізації. Стадії застосування норм права.
4. Застосування правових норм судовими та правоохоронними органами.

^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


1. Правозастосовча діяльність в Україні.
2. Характерні риси акта застосування норми права.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОПЕРЕВІРКИ


1. Поняття і форми реалізації норм права.
2. У чому відмінність між застосуванням правової норми й інших форм реалізації права?
3. У чому відмінність між актом застосування норми права і нормативно-правовим актом? Характерні риси акта застосування норми права.

^ БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА


Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] /М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та інш.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АпрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. Наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009..
Карпунов В.М. Державний іспит з теорії держави та права: Навчальний посібник /МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009.
Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Х.: Еспада. – 2006.
Теория государства и права / Алексеев С., Архипов С., Игнатенко Г. – М., 2005.
Теория государства и права / Русинов Р., Семитко А., Тихомиров Ю. – М., 2005.
Теория государства и права. Учебник для вузов /Отв ред. д. ю. н., проф. В.Д. Перевалов – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2005.
Теория государства и права: Экзаменационные ответы студенту вуза / Сост. Ларионова Е.Л. – М., 2005.
Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006.
Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К: ЮРІНКОМ ІНТЕР. – 2006..
Теорія держави та права: Навч.посіб. / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. – К.: Знання. - 2005.
Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебник, 3-е изд., доп. и испр. / Под ред. проф. В. Г. Стрекозова. - М.: Издательство «Интерстиль Омега-Л». - 2008.
Якушев А.В. Теория государства и права: Конспект лекций: Пособий для сдачи экзаменов. – М., 2005.
^ Д

ОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


Анисимов П.В. Юридическое содержание правозащитного отношения// Юрист-правоведъ, 2004.- № 2.- С.5-12
Бочаров Д. Поняття "правозастосовча діяльність": операціональний аспект// Право України, 2008.- №3. - С.115-118.
Гуржій Т. Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування // Право України, 2006. - № 4. – С.29-31
Иванова С.А. Принцип социальной справедливости в правоприменительной деятельности(теоретические аспекты реализации)// Государство и право, 2006.- № 1.- С.19-26
Іваненко О. Державно-примусова форма реалізації юридичної відповідальності: окремі питання// Право України, 2006.- № 6.- С.29-33
Кельман Л.М. Правозастосовний процес: соціальний аспект// Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи.- Львів, 2008.- С.46-50.
Малишев, Борис Володимирович. Застосування норм права (теорія і практика): навч. посіб. / Б. В. Малишев, О. В. Москалюк. – К. : Реферат, 2010.
Мелех Л.В. Принципи законності у правозастосовній діяльності// Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи.- Львів, 2008.- С.74-77.
Оніщенко Н.М. "Територія" права (деякі аспекти дії права в умовах демократичного розвитку)//Часопис Київського університету права, 2008.-№ 4.– С.3-7

Заняття № 17
/семінарське заняття/
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.