.RU

Організація - 12

<1><ВВР. ><- ><1991. ><- ><№ ><34. ><- ><Ст.451; ><1996. ><- ><№ ><21. ><- ><Ст. ><84.>
<548>
<До ><делегованих ><повноважень ><виконавчих ><комітетів ><місцевих
><рад ><Закон ><«Про ><місцеве ><самоврядування» ><відносить:><■>

<Охорона ><здоров'я ><- ><один ><з ><пріоритетних ><напрямів ><державної ><діяльності, ><адже ><кожна ><людина ><має ><природне ><невід'ємне ><і ><непо­><рушне ><право ><на ><охорону ><здоров'я. ><Суспільство ><і ><держава ><відпо­><відальні ><перед ><сучасним ><і ><майбутніми ><поколіннями ><за ><рівень ><здоров'я ><і ><збереження ><генофонду ><народу ><України, ><забезпечують ><пріоритетність ><охорони ><здоров'я ><в ><діяльності ><держави, ><поліп­><шення ><умов ><праці, ><навчання, ><побуту ><і ><відпочинку ><населення, ><розв'язання ><екологічних ><проблем, ><вдосконалення ><медичної ><до­><помоги ><і ><запровадження ><здорового ><способу ><життя. ><Держава ><фо­><рмує ><політику ><охорони ><здоров'я ><в ><Україні ><та ><забезпечує ><її ><реалі­><зацію.>
<Державні, ><громадські ><або ><інші ><органи, ><в ><тому ><числі ><органи ><місцевого ><самоврядування, ><підприємства, ><установи, ><організації, ><посадові ><особи ><та ><громадяни ><зобов'язані ><забезпечити ><пріорите­><тність ><охорони ><здоров'я ><у ><власній ><діяльності, ><не ><завдавати ><шко­><ди ><здоров'ю ><населення ><і ><окремих ><осіб, ><у ><межах ><своєї ><компетенції>
<549>
>
<<><надавати ><допомогу ><хворим, ><інвалідам ><та ><потерпілим ><від ><нещас­><них ><випадків ><сприяти ><працівникам ><органів ><і ><закладів ><охорони ><здоров'я ><в ><їх ><діяльності, ><а ><також ><виконувати ><інші ><обов'язки, ><пе­><редбачені ><законодавством ><про ><охорону ><здоров'я.><1>
<Фінансування ><охорони ><здоров'я ><здійснюється ><за ><рахунок ><Державного ><бюджету ><України, ><бюджету ><Автономної ><Республіки ><Крим, ><місцевих ><бюджетів, ><фондів ><медичного ><страхування, ><бла­><годійних ><фондів ><та ><будь-яких ><інших ><джерел, ><не ><заборонених ><за­><конодавством. ><Кошти ><місцевих ><бюджетів, ><асигновані ><на ><охорону ><здоров'я, ><використовуються ><для ><забезпечення ><населенню ><гаран­><тованого ><рівня ><медико-санітарної ><допомоги, ><фінансування ><дер­><жавних ><і ><місцевих ><програм ><охорони ><здоров'я ><та ><фундаменталь­><них ><наукових ><досліджень ><з ><цих ><питань.>
<При ><цьому, ><органи ><місцевого ><самоврядування ><формують ><мі­><сцеві ><комплексні ><та ><цільові ><програми, ><що ><відображають ><специ­><фічні ><потреби ><охорони ><здоров'я ><населення, ><яке ><проживає ><на ><від­><повідних ><територіях, ><і ><які, ><згідно ><з ><чинним ><законодавством, ><ви­><ступають ><складовою ><частиною ><державної ><політики ><охорони ><здоров'я ><в ><Україні. ><В ><межах ><своїх ><повноважень ><органи ><місцевого ><самоврядування ><мають ><право ><припинити ><діяльність ><будь-якого ><закладу ><охорони ><здоров'я ><у ><разі ><порушення ><ним ><законодавства ><про ><охорону ><здоров'я, ><невиконання ><державних ><вимог ><щодо ><яко­><сті ><медичної ><допомоги ><та ><іншої ><діяльності ><в ><галузі ><охорони ><здо­><ров'я ><або ><вчинення ><дій, ><що ><суперечать ><його ><статуту.>
<Реалізуючи ><функцію ><розвитку ><охорони ><здоров'я ><на ><підвідом­><чій ><території, ><виконавчі ><органи ><місцевих ><рад ><здійснюють ><управ­><ління ><закладами ><охорони ><здоров'я, ><які ><належать ><територіаль­><ним ><громадам, ><забезпечують ><розвиток ><усіх ><видів ><медичного ><об­><слуговування, ><вдосконалення ><мережі ><лікувальних ><закладів ><усіх ><форм ><власності, ><визначення ><потреби ><та ><формування ><замовлень ><на ><кадри ><для ><цих ><закладів, ><укладення ><договорів ><на ><підготовку ><спеціалістів, ><організація ><роботи ><щодо ><удосконалення ><кваліфіка­><ції ><кадрів. ><На ><них ><покладено ><забезпечення ><у ><межах ><наданих ><пов­><новажень ><доступності ><і ><безоплатності ><освіти ><та ><медичного ><об­><слуговування ><на ><відповідній ><території, ><забезпечення ><відповідно ><до ><законодавства ><пільгових ><категорій ><населення ><лікарськими ><засобами ><та ><виробами ><медичного ><призначення.>
<1><Основи ><законодавства ><України ><про ><охорону ><здоров'я ><від ><19.11.92 ><№ ><2801-ХП ><з ><наступними ><змінами ><і ><доповненнями ><ВВР. ><-1993. ><- ><№ ><4. ><- ><Ст.19.>
<550>
<Для ><здійснення ><своїх ><повноважень ><у ><галузі ><охорони ><здоров'я, ><організації ><управління ><комунальною ><системою ><лікувальних ><за­><кладів, ><органи ><місцевого ><самоврядування ><формують ><відповідні ><органи ><управління ><(відділи, ><управління ><охорони ><здоров'я), ><які ><несуть ><відповідальність ><за ><стан ><і ><розвиток ><комунальної ><системи ><охорони ><здоров'я ><на ><підвідомчій ><території.>
<Органи ><місцевого ><самоврядування ><за ><місцем ><проживання ><населення ><та ><в ><місцях ><масового ><відпочинку ><повинні ><створювати ><всі ><умови ><для ><підтримки ><здорового ><способом ><життя, ><занять ><різ­><ними ><видами ><фізичної ><культури ><і ><спорту.>
<Відповідно ><до ><Закону ><України ><«Про ><фізичну ><культуру ><і ><спорт» ><від ><24.12.1993 ><р. ><№ ><3808-ХІІ ><(із ><змінами, ><внесеними ><згід­><но ><із ><законами ><№ ><770-ХІУ ><від ><18.06.1999 ><р., ><№ ><1453-Ш ><від ><10.02.2000 ><р.) ><фізична ><культура ><- ><це ><складова ><частина ><загальної ><культури ><суспільства, ><що ><спрямована ><на ><зміцнення ><здоров'я, ><розвиток ><фізичних, ><морально-вольових ><та ><інтелектуальних ><здіб­><ностей ><людини ><з ><метою ><гармонійного ><формування ><її ><особистос­><ті. ><Вона ><є ><важливим ><засобом ><підвищення ><соціальної ><та ><трудової ><активності ><людей, ><задоволення ><їх ><моральних, ><естетичних ><та ><творчих ><запитів, ><життєво ><важливої ><потреби ><взаємного ><спілку­><вання, ><розвитку ><дружніх ><стосунків ><між ><народами ><і ><зміцнення ><миру.>
<Спорт ><є ><органічною ><частиною ><фізичної ><культури, ><особливою ><сферою ><виявлення ><та ><уніфікованого ><порівняння ><досягнень ><лю­><дей ><у ><певних ><видах ><фізичних ><вправ, ><технічної, ><інтелектуальної ><та ><іншої ><підготовки ><шляхом ><змагальної ><діяльності, ><а ><його ><соціаль­><на ><цінність ><визначається ><дійовим ><стимулюючим ><впливом ><на ><поширення ><фізичної ><культури ><серед ><різних ><верств ><населення><1><.>
<Створення ><умов ><для ><занять ><фізичною ><культурою ><населення ><на ><підвідомчій ><території ><органи ><місцевого ><самоврядування ><здій­><снюють ><за ><рахунок ><коштів ><місцевих ><бюджетів ><на ><основі ><держав­><них ><нормативів ><фінансування ><фізкультурно-оздоровчих ><програм. ><Вони ><надають ><громадським ><організаціям ><фізкультурно-><спортивної ><спрямованості ><та ><фізкультурно-спортивним ><закладам ><допомогу ><у ><виділенні ><місць ><для ><фізкультурно-оздоровчих ><занять ><в ><жилих ><районах, ><у ><парках ><культури ><і ><відпочинку, ><використанні ><для ><цих ><цілей ><спортивних ><споруд ><незалежно ><від ><їх ><належності.>
<'ВВР. ><- ><1994. ><- ><№14. ><- ><Ст.80; ><1999. ><- ><№ ><34. ><- ><Ст.271.>
<551>
>
<<><Органи ><місцевого ><самоврядування ><відповідно ><до ><їх ><компе­><тенції ><видають ><акти, ><що ><регулюють ><діяльність ><у ><сфері ><фізичної ><культури ><і ><спорту, ><а ><також ><сприяють ><веденню ><широкої ><пропага­><нди ><фізичної ><культури ><та ><спорту ><як ><фактора ><зміцнення ><здоров'я, ><фізичного ><і ><духовного ><загартування ><людини. ><Пропаганда ><здоро­><вого ><способу ><життя ><ведеться ><місцевими ><засобами ><масової ><інфо­><рмації ><шляхом ><популяризації ><оздоровчого ><значення ><фізичної ><культури, ><спорту ><вищих ><досягнень, ><досягнень ><України ><на ><міжна­><родних ><спортивних ><аренах, ><олімпійських ><ідеалів ><тощо.>
<Для ><реалізації ><функції ><розвитку ><культури ><на ><підвідомчій ><те­><риторії ><органи ><місцевого ><самоврядування ><наділені ><комплексом ><повноважень, ><які ><закріплюються ><Законом ><«Про ><місцеве ><само­><врядування ><в ><Україні». ><Згідно ><з ><цим ><актом, ><виконавчі ><комітети ><сільських, ><селищних, ><міських ><рад ><повинні ><створювати ><умови ><для ><розвитку ><культури, ><сприяти ><відродженню ><осередків ><традиційної ><народної ><творчості, ><національно-культурних ><традицій ><населен­><ня, ><художніх ><промислів ><і ><ремесел, ><роботі ><творчих ><спілок, ><націо­><нально-культурних ><товариств, ><асоціацій, ><інших ><громадських ><та ><неприбуткових ><організацій, ><які ><діють ><у ><сфері ><культури, ><роботи ><з ><молоддю.>
<Вищеозначені ><органи ><вирішують ><питання ><про ><надання ><про­><фесійним ><творчим ><працівникам ><на ><пільгових ><умовах ><у ><користу­><вання ><приміщень ><під ><майстерні, ><студії ><та ><лабораторії, ><необхід­><них ><для ><їх ><творчої ><діяльності. ><Крім ><цього, ><вони ><забезпечують ><охорону ><пам'яток ><історії ><та ><культури, ><збереження ><та ><викори­><стання ><культурного ><надбання ><(пам'ятками ><історії ><та ><культури ><є ><споруди, ><пам'ятні ><місця ><і ><предмети, ><пов'язані ><з ><історичними ><по­><діями ><в ><житті ><народу, ><розвитком ><суспільства ><і ><держави, ><твори ><матеріальної ><та ><духовної ><творчості, ><які ><становлять ><історичну, ><наукову, ><художню ><чи ><іншу ><культурну ><цінність).>
<До ><делегованих ><повноважень ><виконавчих ><органів ><місцевого ><самоврядування, ><закріплених ><Законом ><«Про ><місцеве ><самовряду­><вання ><в ><Україні», ><відноситься ><забезпечення ><можливості ><навчан­><ня ><в ><школах ><державною ><та ><рідною ><мовою, ><вивчення ><рідної ><мови ><у ><державних ><і ><комунальних ><навчальних ><закладах ><або ><через ><націо­><нально-культурні ><товариства, ><а ><також ><вирішення ><питань ><про ><на­><дання ><неповнолітнім, ><студентам, ><пенсіонерам ><та ><інвалідам ><пра­><ва ><на ><безкоштовне ><і ><пільгове ><користування ><об'єктами ><культури.>
<552>
<Про ><реалізацію ><дозвільно-реєстраційної ><функції ><сільськими,
><селищними, ><міськими ><радами ><свідчать, ><відповідно ><до ><ст.26 ><За­
><кону ><«Про ><місцеве ><самоврядування ><в ><Україні», ><такі ><їх ><повнова­
><ження:><*>

<Крім ><цього, ><вищеозначені ><органи ><надають, ><відповідно ><до ><за­><конодавства, ><дозволу ><на ><спорудження ><об'єктів ><містобудування ><незалежно ><від ><форм ><власності. ><Реалізуючи ><це ><повноваження, ><виконавчі ><комітети ><здійснюють ><одночасно ><і ><координацію ><інте­><ресів ><громад ><з ><інтересами ><підприємств, ><установ, ><організацій ><для ><того, ><щоб ><забезпечити ><збалансований ><розвиток ><підвідомчої ><те­><риторії.>
<Реєстрація ><житлово-будівельних ><і ><гаражних ><кооперативів ><та­><кож ><належить ><до ><повноважень ><представницьких ><органів ><місце­><вого ><самоврядування. ><Відповідно ><до ><ст.135 ><Житлового ><Кодексу ><України, ><членами ><житлово-будівельних ><кооперативів ><можуть ><стати ><громадяни, ><які ><постійно ><проживають ><у ><даному ><населено­><му ><пункті ><і ><перебувають ><на ><обліку ><осіб, ><що ><бажають ><вступити ><до ><ЖБК. ><ЖБК ><діють ><на ><основі ><статутів, ><які ><реєструються ><виконав­><чими ><комітетами ><місцевих ><рад.>
<Дозвільно-реєстраційну ><функцію ><мають ><і ><виконавчі ><комітети ><сільських, ><селищних, ><міських ><рад, ><до ><делегованих ><повноважень ><яких, ><відповідно ><до ><Закону ><«Про ><місцеве ><самоврядування ><в>
<553>
>
<<Україні», ><належить ><реєстрація ><у ><встановленому ><порядку ><місце­><вих ><об'єднань ><громадян, ><органів ><територіальної ><самоорганізації ><населення, ><які ><створюються ><і ><діють ><відповідно ><до ><законодавст­><ва. ><Згідно ><зі ><ст. ><14 ><Закону ><України ><«Про ><об'єднання ><громадян» ><від ><16.06.1992 ><р. ><№ ><2460-ХІ, ><вищевказані ><органи ><місцевого ><само­><врядування ><здійснюють ><легалізацію ><громадських ><організацій, ><а ><також ><реєструють ><в ><обов'язковому ><порядку ><місцеві ><осередки ><за­><реєстрованих ><всеукраїнських ><та ><міжнародних ><об'єднань ><грома­><дян, ><якщо ><така ><реєстрація ><передбачена ><статутними ><документа­><ми ><цих ><об'єднань><1><.>
<Крім ><того, ><виконавчі ><комітети ><здійснюють ><в ><установленому ><порядку ><державну ><реєстрацію ><підприємств ><та ><інших ><суб'єктів ><підприємницької ><діяльності, ><розташованих ><на ><відповідній ><тери­><торії, ><місцевих ><благодійних ><організацій ><і ><фондів, ><інших ><не­><прибуткових ><організацій, ><а ><також ><положень ><про ><організації ><оре­><ндарів.>
<Освітні, ><навчально-виховні, ><оздоровчі ><заклади ><діють ><на ><ос­><нові ><відповідних ><статутів, ><які ><розробляються ><та ><затверджуються ><засновниками. ><Закон ><«Про ><місцеве ><самоврядування ><в ><Україні» ><надає ><право ><виконавчим ><комітетам ><місцевих ><рад ><здійснювати ><реєстрацію ><статутів ><(положень) ><розташованих ><на ><відповідній ><території ><закладів ><охорони ><здоров'я, ><навчально-виховних, ><куль­><турно-освітніх, ><фізкультурно-оздоровчих ><закладів ><незалежно ><від ><форм ><власності. ><Законодавство ><України ><надає ><таке ><право ><стосо­><вно ><статутів ><загальноосвітніх ><навчальних ><закладів, ><професійно-><технічних ><закладів, ><музеїв.>
<Дозвільно-реєстраційні ><повноваження ><сільських, ><селищних, ><міських ><виконавчих ><органів ><рад ><щодо ><реєстрації ><суб'єктів ><права ><власності ><на ><землю, ><права ><користування ><землею ><і ><договорів ><на ><оренду ><землі, ><видачу ><документів, ><що ><посвідчують ><право ><власно­><сті ><і ><право ><користування ><землею, ><були ><викладені ><раніше.>
<До ><делегованих ><повноважень ><виконавчих ><комітетів ><відно­><ситься ><вирішення, ><відповідно ><до ><закону, ><питань ><про ><проведення ><зборів, ><мітингів, ><маніфестацій ><і ><демонстрацій, ><спортивних, ><ви­><довищних ><та ><інших ><масових ><заходів. ><Окремим ><законом ><порядок ><здійснення ><права ><на ><свободу ><мітингів ><та ><інших ><масових ><заходів ><не ><регулюється. ><У ><зв'язку ><з ><цим ><в ><Україні ><залишається ><чинним>
<1><ВВР. ><- ><1992. ><- ><№34. ><- ><Ст.504.>
<554>
<Указ ><Президії ><Верховної ><Ради ><СРСР ><«Про ><порядок ><організації ><й ><проведення ><зборів, ><мітингів, ><вуличних ><походів ><і ><демонстрацій ><в ><СРСР» ><від ><28.07.1988 ><р. ><№ ><9306-ХІ, ><відповідно ><до ><якого ><про ><про­><ведення ><зборів, ><мітингу, ><вуличного ><походу ><або ><демонстрації ><завчасно ><робиться ><заява ><до ><виконавчого ><комітету ><відповідної>
<місцевої ><ради.>
<Виконавчий ><комітет ><розглядає ><заяву ><і ><повідомляє ><уповнова­><женим ><(організаторам) ><про ><прийняте ><рішення. ><Він ><має ><право ><при ><потребі ><запропонувати ><тим, ><хто ><звернувся ><з ><заявою, ><інші ><час ><і ><місце ><проведення ><заходу. ><Виконавчий ><комітет ><представниць­><кого ><органу ><місцевого ><самоврядування ><забезпечує ><необхідні ><умови ><для ><проведення ><масових ><заходів. ><Він ><може ><заборонити ><збори, ><мітинг, ><вуличний ><похід ><або ><демонстрацію, ><якщо ><мета ><їх ><проведення ><суперечить ><Конституції ><або ><загрожує ><громадському ><порядку ><і ><безпеці ><громадян.>
<Виконавчі ><комітети ><представницьких ><органів ><місцевого ><само­><врядування ><мають ><певні ><повноваження ><облікового ><характеру. ><Від­><повідно ><до ><законодавства, ><вони ><ведуть ><статистичний ><облік ><грома­><дян, ><які ><постійно ><або ><тимчасово ><проживають ><на ><відповідній ><тери­><торії, ><громадян, ><які ><відповідно ><до ><законодавства ><потребують ><по­><ліпшення ><житлових ><умов; ><ведуть ><облік ><житлового ><фонду, ><нежилих ><приміщень, ><об'єктів ><нерухомого ><майна ><на ><відповідній ><території ><незалежно ><від ><форм ><власності, ><організують ><облік ><дітей ><дошкільно­><го ><та ><шкільного ><віку, ><ведуть ><земельно-кадастрову ><документацію, ><організують ><роботу, ><пов'язану ><зі ><створенням ><і ><веденням ><містобуді­><вного ><кадастру ><населених ><пунктів.>
<Бюджетно-фінансова ><функція ><втілюється ><в ><низці ><власних ><і ><делегованих ><повноважень ><місцевого ><самоврядування. ><До ><влас­><них ><(самоврядних) ><повноважень ><належать:>

<555>
>
<<емствами, ><установами ><та ><організаціями, ><які ><не ><належать ><до ><ко­><мунальної ><власності;>

<- ><об'єднання ><на ><договірних ><засадах ><коштів ><відповідного ><міс­><цевого ><бюджету ><та ><інших ><місцевих ><бюджетів ><для ><виконання ><спі­><льних ><проектів ><або ><для ><спільного ><фінансування ><комунальних ><підприємств, ><установ ><та ><організацій, ><вирішення ><інших ><питань, ><що ><стосуються ><спільних ><інтересів ><територіальних ><громад; ><б) ><делеговані ><повноваження:>

<В ><умовах ><переходу ><світової ><спільноти ><до ><нового ><етапу ><розви­><тку ><- ><інформаційного ><суспільства ><- ><дедалі ><зростає ><вага ><інформа­><ційної ><функції ><місцевого ><самоврядування, ><яка ><виявляється ><в ><ор­><ганізації ><та ><утриманні ><архівів; ><створенні ><умов ><для ><діяльності ><за­><собів ><масової ><інформації ><місцевого ><значення; ><забезпеченні ><на­><селення ><послугами ><зв'язку; ><вирішенні ><відповідно ><до ><закону ><пи­><тання ><про ><мову ><(мови), ><якою ><користуються ><у ><своїй ><роботі ><рада, ><її ><виконавчий ><орган ><та ><яка ><використовується ><в ><офіційних ><оголо­><шеннях ><тощо. ><Крім ><того, ><органам ><місцевого ><самоврядування ><делегуються ><деякі ><повноваження ><інформаційного ><характеру, ><зокрема ><організація ><інформування ><населення ><про ><потребу ><під­><приємств, ><установ ><та ><організацій ><усіх ><форм ><власності ><у ><праців­><никах ><та ><ін.>
<556>
< 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 25 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.