.RU

ДОХОДИ І ВИТРАТИ ВАТ «ШАНС» ЗА 2000—2001 PP - Облік у зарубіжних країнах

1. /Обл_к у заруб_жних крахнах Губачова.docОблік у зарубіжних країнах

ДОХОДИ І ВИТРАТИ ВАТ «ШАНС» ЗА 2000—2001 PP.Назва показника
2000 р.
2001 р.
Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, ро­біт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів та аналогічних обов'язкових платежів)
3848
2369
у тому числі від реалізації
3848
2 369
Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг
3135
2367
у тому числі реалізованих
3135
2367
Комерційні витрати
348
26
Управлінські витрати
29
28
Інші операційні доходи
27
39
Інші операційні витрати
105
3
Позареалізаційні доходи
41
373
169
Закінчення табл. 2.24

Назва показника
2000 р.
2001 р.
у тому числі:

— кредиторська заборгованість, по якій минули тер­міни позовної давності
41
198
— штрафи, пеня, неустойки визнані або по яких отри­мані рішення суду (арбітражного суду) щодо їх стяг­ненню

53
Позареалізаційні витрати
217
263
у тому числі:

— штрафи, пеня, неустойки визнані або по яких отри­мані рішення суду (арбітражного суду) щодо їх стяг­нення
25
32
— дебіторська заборгованість, по якій минули терміни позовної давності
58
86
— збиток минулих років

50
Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі
82
94

Розгляд результатів ділової гри


Завершальним етапом ділової гри є розгляд її результатів. У процесі аналізу й оцінки результатів ділової гри арбітри повинні:

При цьому до обговорення результатів ділової гри слід залучати не лише арбітрів, а також надати можливість висловити свої вра­ження, підходи до вирішення проблеми, яка була поставлена учас­никам ділової гри. Загальні підсумки за результатами ділової гри підводить викладач, який відзначає найбільш активних гравців, фо­рмулює загальні висновки.
170
Таблиця 2.25

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ ВАТ «ШАНС» ЗА 20ХХ Р.
Показники
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення
1. Оцінка майнового стану

1.1. Сума економічних ресурсів, тис. руб.

1.2. Частка основних засобів у загальній сумі акти­вів, %

1.3. Коефіцієнт зносу основних засобів

2. Оцінка фінансового стану

2.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2.2. Коефіцієнт поточної ліквідності

2.3. Коефіцієнт автономії

2.4. Коефіцієнт маневрування

3. Оцінка ділової активності

3.1. Коефіцієнт оборотності оборотних активів

3.2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгова­ності

3.3. Коефіцієнт фондовіддачі

4. Оцінка рентабельності

4.1. Рентабельність сукупного капіталу

4.2. Рентабельність реалізації

4.3. Рентабельність поточних витрат

5. Наявність «хворих» статей у звітності

5.1. Збитки

5.2. Прострочена дебіторська та кредиторська забор­гованість

5.3. Кредити та позики, не погашені в сірок

5.4. Векселі видані (отримані) прострочені

Таблиця 2.27

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ «ШАНС» ЗА 20ХХ Р.
Показники
Оптимальне значення
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (+, -) у порівнянні
з оптимальним значенням
зі значенням показника на початок звітного пе­ріоду

1. Коефіцієнт абсолютної лікві­дності
>12. Коефіцієнт швидкої ліквідності
>13. Коефіцієнт поточної ліквід­ності
24. Коефіцієнт ліквідності мате­ріальних оборотних активів (за­пасів)
>15. Коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках6. Коефіціснт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості7. Коефіцієнт співвідношення товарної кредиторської та това­рної дебіторської заборгованості8. Коефіціснт відновлення пла­тоспроможності
19. Коефіцієнт втрати плато­спроможності
1


РОЗДІЛ ЗОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ


 1. Склад грошових коштів, порядок відображення їх у фінансовій звітності, організація внутрішнього конт­ролю.

 2. Документальне оформлення та облік грошових коштів на банківських рахунках.

 3. Облік грошових коштів у касі.

Метою вивчення даного розділу є формування знань щодо складу грошових коштів та їх еквівалентів, порядку ві­дображення їх у фінансовій звітності та ведення синтетичного і аналітичного обліку касових операцій, грошових коштів на банківських рахунках, а також набуття практичних навичок документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з руху грошових коштів та їх еквівалентів, використання облікової інформації в управлінні грошовими потоками.
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ, ВИ ПОВИННІ ВМІТИ:

174
тівки в касі і депозитів до запитання.

Еквіваленти грошових коштів

— це короткострокові високоліквідні інвестиції які віль­но конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким власти­вий незначний ризик зміни вартості.
У Балансі грошові кошти відображаються у розділі «Поточні активи» («Current assets»). Баланси компаній США, як і опера­ційний цикл діяльності підприємства, починаються з грошових коштів. Ця стаття має назву «Cash» (готівка). Компанії Франції, Великої Британії, Австралії відображають грошові кошти у статті «Cash in bank and in hand» (готівка у банку і в касі). Зміна стану грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінан­сової діяльності відображається у Звіті про рух грошових коштів (Cash Flow Statement).
Готівка надзвичайно вразлива до шахрайства і крадіжок, тому система внутрішнього контролю повинна забезпечити її збере­ження, ретельний облік і звітність. Уникненню як навмисних, так і ненавмисних викривлень в обліку запобігає такий розподіл обов'язків, який забезпечує виконання трьох правил:

 1. 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 37 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 2. Контрольная работа
 3. Контрольная работа
 4. Контрольная работа
 5. Контрольная работа
 6. Контрольная работа
 7. Контрольная работа
 8. Контрольная работа
 9. Контрольная работа
 10. Контрольная работа
 11. Контрольная работа
 12. Контрольная работа
 13. Контрольная работа
 14. Контрольная работа
 15. Контрольная работа
 16. Контрольная работа
 17. Контрольная работа
 18. Контрольная работа
 19. Контрольная работа
 20. Контрольная работа
 21. Контрольная работа
 22. Контрольная работа
 23. Контрольная работа
 24. Контрольная работа
 25. Контрольная работа
 26. Контрольная работа
 27. Контрольная работа
 28. Контрольная работа
 29. Контрольная работа
 30. Контрольная работа
 31. Контрольная работа
 32. Контрольная работа
 33. Контрольная работа
 34. Контрольная работа
 35. Контрольная работа
 36. Контрольная работа
 37. Контрольная работа
 38. Контрольная работа
 39. Контрольная работа
 40. Контрольная работа
 41. Контрольная работа
 42. Контрольная работа
 43. Контрольная работа
 44. Контрольная работа
 45. Контрольная работа
 46. Контрольная работа
 47. Контрольная работа
 48. Контрольная работа
 49. Контрольная работа
 50. Контрольная работа
 51. Контрольная работа
 52. Контрольная работа
 53. Контрольная работа
 54. Контрольная работа
 55. Контрольная работа
 56. Контрольная работа
 57. Контрольная работа
 58. Контрольная работа
 59. Контрольная работа
 60. Контрольная работа
 61. Контрольная работа
 62. Контрольная работа
 63. Контрольная работа
 64. Контрольная работа
 65. Контрольная работа
 66. Контрольная работа
 67. Контрольная работа
 68. Контрольная работа
 69. Контрольная работа
 70. Контрольная работа
 71. Контрольная работа
 72. Контрольная работа
 73. Контрольная работа
 74. Контрольная работа
 75. Контрольная работа
 76. Контрольная работа
 77. Контрольная работа
 78. Контрольная работа
 79. Контрольная работа
 80. Контрольная работа
 81. Контрольная работа
 82. Контрольная работа
 83. Контрольная работа
 84. Контрольная работа
 85. Контрольная работа
 86. Контрольная работа
 87. Контрольная работа
 88. Контрольная работа
 89. Контрольная работа
 90. Контрольная работа
 91. Контрольная работа
 92. Контрольная работа
 93. Контрольная работа
 94. Контрольная работа
 95. Контрольная работа
 96. Контрольная работа
 97. Контрольная работа
 98. Контрольная работа
 99. Контрольная работа
 100. Контрольная работа
 101. Контрольная работа
© Помощь студентам
Образовательные документы для студентов.